Cynnal rhagoriaeth mewn addysgu

Argraffu’r dudalen hon
Graph animation

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer pob un o’i staff. Mae’r cyfleoedd hyn yn cysylltu’n dda ag arfer ystafell ddosbarth a chânt eu cefnogi gan hyfforddi effeithiol. Mae’r gweithgareddau dysgu proffesiynol yn meithrin gallu pob un o’r staff ac yn eu galluogi i ‘anelu am ragoriaeth’ yn eu haddysgu.


Cyd-destun

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn gwasanaethu ardal Llanfihangel-ar-Elái yng Nghaerdydd.  Mae 524 o ddisgyblion ar y gofrestr, gan gynnwys 70 yn y dosbarth meithrin.  Gall disgyblion ymuno â’r dosbarth meithrin yn rhan-amser ar ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd.  Mae llawer o ddisgyblion o gefndir gwyn ethnig, mae’r gweddill o grwpiau ethnig cymysg.  Mae tua 7% o ddisgyblion yn siarad Saesneg fel iaith ychwanegol.  Nid oes unrhyw ddisgyblion yn siarad Cymraeg fel eu mamiaith.  Mae tua hanner y disgyblion yn gymwys am brydau ysgol am ddim.  Mae’r ysgol yn nodi bod gan ryw 38% o ddisgyblion anghenion dysgu ychwanegol.

Mae 14 o athrawon amser llawn a naw o athrawon rhan-amser yn yr ysgol ar hyn o bryd.  Penodwyd y pennaeth yn 2016 ar ôl bod yn ddirprwy bennaeth yr ysgol am dair blynedd cyn hynny.

Strategaeth a chamau gweithredu

Nid yw’r pennaeth a’r uwch dîm yn cymryd y barnau rhagorol yn ganiataol nac yn diystyru’r cynllunio a’r penderfyniad sydd eu hangen i gynnal perfformiad uchel yr ysgol.  Mae’r ysgol yn gweld datblygu arfer ac addysgeg yn flaenoriaeth wella barhaus sydd â cyd-ddealltwriaeth o beth sy’n gwneud addysgu da a rhagorol yn Herbert Thompson yn ganolog iddi.  Mae cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd da sy’n gysylltiedig ag arfer ystafell ddosbarth ac yn cael eu cefnogi gan ddysgu effeithiol, yn meithrin gallu pob un o’r athrawon a’r cynorthwywyr cymorth dysgu i ‘anelu am ragoriaeth’ yn eu haddysgu.  Mae gan bob un o’r staff dargedau rheoli perfformiad heriol ac maent wedi cael cymorth buddiol i helpu cyflawni eu targedau.  Mae’r uwch dîm yn mynd ati i geisio sicrhau bod pob un o’r staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu trwy gymryd camau i wella lles ar draws yr ysgol.  Mae’r rhain, er enghraifft, yn cynnwys sicrhau bod staff yn cael digon o amser i gwblhau eu tasgau a bod cyfarfodydd yn canolbwyntio’n graff ar faterion craidd.  Mae arweinwyr yn gwneud yn siŵr eu bod yn cynnwys cyfleoedd rheolaidd i ddiolch i gydweithwyr a dathlu gwaith a bywyd yr ysgol.  Mae athrawon a chynorthwywyr cymorth dysgu yn falch a hapus i berthyn i gymuned yr ysgol.

Trwy ei hwb gwella, mae Herbert Thompson wedi cyflwyno amrywiaeth o raglenni datblygu ar gyfer ysgolion ar draws Consortiwm Canolbarth y De, gan gynnwys un sydd wedi’i chynllunio i wella medrau athrawon sydd eisoes yn perfformio’n dda.  Mae’r ysgol wedi galluogi llawer o’i hathrawon ei hun i ddilyn y rhaglen hon.  Mae’r uwch dîm yn glir fod angen mynd i’r afael â’r medrau a ddatblygwyd, ac ychwanegu atynt, ni waeth pa mor dda yw’r cyfleoedd dysgu proffesiynol hyn.  Felly, maent yn gwneud ymrwymiad y gall athrawon wella, a myfyrio ar agweddau ffocysedig ar eu haddysgeg dros gyfnod.  I hwyluso hyn, maent yn buddsoddi amser ac adnoddau i ryddhau athrawon i gynnal arsylwadau cymheiriaid a defnyddio’r medrau hyfforddi a ddatblygwyd yn ystod amser dysgu proffesiynol.  Mae hyn yn galluogi athrawon i rannu syniadau, arfer ac adnoddau, a dechrau archwilio’r egwyddorion addysgegol a amlinellir yn Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson, 2015).

Mae’r camau gweithredu hyn yn pwysleisio’r pwynt fod gwella addysgu yn ganolog i wella’r ysgol.  Mae’r ysgol yn cynllunio cyfleoedd pellach i hwyluso trafodaethau am addysgeg i gynnal yr arfer sy’n gwella.  Ochr yn ochr â’r rhaglenni sefydledig ar gyfer athrawon cychwynnol ac athrawon newydd gymhwyso a’r addysgeg a’r gwaith hyfforddi, mae’r ysgol bellach yn cryfhau ei gweithgarwch ymchwil weithredu i fod yn ychwanegiad hylaw ac ystyrlon at y dysgu proffesiynol sy’n digwydd. 

Mae cynorthwywyr cymorth dysgu yn yr ysgol yn elwa ar gyfleoedd dysgu proffesiynol cryf.  Trwy adolygiadau dysgu byr, mae cynorthwywyr cymorth dysgu yn myfyrio ar ansawdd ac effaith eu gwaith.  Mae’r adolygiadau hyn yn rhoi amser i staff cymorth fyfyrio ar ba mor dda y maent yn cyflwyno agweddau ar eu gwaith, beth mae angen ei wella o hyd a sut gall yr ysgol eu cynorthwyo.  Mae staff cymorth wedi arwain sesiynau dysgu proffesiynol gydag ysgolion ar draws y consortiwm hefyd ar rai o’r rhaglenni a ddatblygwyd gan yr ysgol.  Mae hyn wedi gwella eu hyder a’u medrau.

Deilliannau

O ganlyniad i’r camau gweithredu hyn, mae addysgu yn Herbert Thompson yn parhau i fod yn gryf iawn ac mae’r ysgol wedi cynnal ei harferion rhagorol.  Mae’r ysgol yn defnyddio tystiolaeth o ddeilliannau disgyblion, arsylwadau gwersi a sesiynau galw i mewn, craffu ar waith a gwrando ar ddysgwyr i lunio’r farn hon.  Mae pob un o’r disgyblion yn parhau i wneud cynnydd cryf iawn yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol, gan gynnwys grwpiau o ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni.

Efallai mai’r gwahaniaeth mwyaf y mae’r ffocws ar addysgu wedi’i wneud yw bod arweinwyr, athrawon a chynorthwywyr cymorth dysgu i gyd yn rhannu pa mor eithriadol o falch a hapus ydynt o berthyn i gymuned yr ysgol.  Maent yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cynorthwyo yn ogystal â’u herio i fod y gorau y gallant.  Maent yn parhau i gyfrannu’n sylweddol at gyfoethogi’r profiadau dysgu ar gyfer disgyblion yn yr ysgol.  Mae arweinwyr a phob un o’r staff yn cyflawni gweledigaeth yr ysgol, ac yn dangos y gwerthoedd a’r ymddygiadau cadarnhaol a amlinellir ar gyfer pob aelod o gymuned Herbert Thompson.

Y camau nesaf fel y nodwyd gan yr ysgol

Trwy ei phrosesau hunanarfarnu trylwyr, mae’r ysgol wedi penderfynu canolbwyntio ar ddwy o’r egwyddorion addysgegol eleni.  Mae staff bellach yn cysylltu eu targedau rheoli perfformiad â’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu a dysgu, ac yn benodol â dimensiwn addysgeg datblygu dysgu.  Gall athrawon ddewis o blith profiadau dysgu cyfunol neu gyd-destunau go iawn a dilys.  Fel rhan o reoli perfformiad, mae gan uwch arweinwyr darged monitro ac arfarnu effaith o’r safonau arwain newydd y maent yn eu cysylltu â gwella addysgeg.

Cysylltiadiau

http://www.herbertthompsonprimary.co.uk/