Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae’n arolygu ansawdd a safonau.

Mae’n gorff y Goron a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond mae’n derbyn ei gyllid gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 Deddf Llywodraeth Cymru 1998.

Ystyr y gair Estyn  yw ‘cyrraedd’ ac ‘ymestyn’.

Pwy rydym ni’n eu harolygu:

 • ysgolion a lleoliadau meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan awdurdodau lleol;
 • ysgolion cynradd;
 • ysgolion uwchradd;
 • ysgolion arbennig;
 • unedau cyfeirio disgyblion;
 • ysgolion annibynnol;
 • addysg bellach;
 • colegau arbenigol annibynnol;
 • dysgu oedolion yn y gymuned;
 • gwasanaethau addysg llywodraeth leol;
 • addysg a hyfforddiant athrawon;
 • Cymraeg i oedolion;
 • dysgu yn y gwaith;
 • dysgu yn y sector cyfiawnder; a
 • ysgolion pob oed.

Cyngor ac arweiniad

Rydym hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i Lywodraeth Cymru ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Caiff y cyngor hwn ei gyhoeddi yn ein hadroddiadau thematig, sy’n cael eu comisiynu gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

Mae’r Prif Arolygydd yn darparu’r cyngor hwn o dan Ddeddf Addysg 2005.  Mae’r Ddeddf yn amlinellu bod gan y Prif Arolygydd ddyletswydd gyffredinol i roi gwybod i’r Cynulliad am ansawdd yr addysg mewn ysgolion. Mae hefyd yn datgan y gall y Prif Arolygydd, gynghori’r Cynulliad ar unrhyw adeg ar unrhyw fater yn ymwneud ag ysgolion, neu ysgol benodol.

Yn yr un modd, o dan y Ddeddf Dysgu a Sgiliau, gall y Prif Arolygydd gynghori’r Cynulliad ar faterion yn ymwneud ag addysg neu hyfforddiant i’r rheiny sy’n 16 oed neu’n hŷn mewn darparwyr a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

I ddarllen ymateb Llywodraeth Cymru i bob adroddiad, ewch i Adroddiadau cylch gwaith Estyn.

Arfer orau

Rydym yn meithrin gallu wrth gyflwyno addysg a hyfforddiant yng Nghymru ar sail tystiolaeth arolygu, gan gynnwys hyrwyddo lledaenu arfer orau trwy ein hastudiaethau achos.

Cydweithio

Mae Estyn yn cydweithio ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) fel rhan o Arolygu Cymru, sef menter ar y cyd rhwng y pedwar prif gorff arolygu, archwilio ac adolygu yng Nghymru.

Mae Estyn yn arolygu dysgwyr yn Lloegr sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n mynychu colegau arbennig annibynnol, cyrsiau dysgu yn y gwaith, a darpariaeth ar gyfer pobl ifanc mewn timau troseddau ieuenctid.  Rydym hefyd yn arolygu addysg troseddwyr mewn ystadau diogel a charchardai yng Nghymru, trwy gydweithio â Gwasanaeth Prawf AEM a Charchardai AEM.