Telerau ac Amodau

Gwefan y llywodraeth yw Estyn.gov.uk sy’n cael ei rheoli gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, 'Ni'. Wrth fynd ar ein safle, rydych chi’r defnyddiwr, 'Chi', yn derbyn ein Telerau a’n Hamodau.

Rydym yn rhoi trwydded nad yw’n gyfyngedig i chi ar gyfer defnyddio’r wefan hon yn unol â’r telerau a’r amodau a amlinellir yma. Gallwn derfynu’r drwydded hon ar unrhyw adeg heb rybudd.  

Eiddo Deallusol

Marciau perchnogol Estyn yw’r enwau, y delweddau a’r logos sy’n nodi Estyn a gyda’r deunydd arall a gynhwysir ar y wefan hon, sy’n cynnwys, ond heb ei gyfyngu i ddyluniad, cynllun, edrychiad, ymddangosiad a graffeg, cânt eu diogelu gan gyfreithiau eiddo deallusol, yn cynnwys hawlfraint, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu iddynt. Ni chaniateir copïo neu ddefnyddio logo Estyn a/neu unrhyw logos trydydd parti eraill neu unrhyw ddeunydd arall a ddefnyddir trwy’r wefan hon heb gymeradwyaeth flaenorol gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.  

Logos

Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio logo Estyn at y tîm Ymgysylltu â Rhanddeiliaid yn cyfathrebu@estyn.llyw.cymru.

 Dywedwch wrthym sut a pham yr ydych yn dymuno defnyddio ein logos. Dylech gynnwys eich manylion cyswllt, sef eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Caiff pob nod masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad yw’n eiddo i Estyn neu wedi’i drwyddedu iddo, ei gydnabod ar y wefan. 

Gallwch weld, defnyddio, lawrlwytho a storio’r deunydd ar y wefan hon at ddefnydd personol ac ymchwil yn unig. Ni chaniateir defnydd masnachol. Gwaherddir ailddosbarthu, ailgyhoeddi neu drefnu fel arall bod y deunydd ar gael ar y wefan hon i drydydd partïon. Gallai defnydd anawdurdodedig o’r wefan hon ennyn hawliad am ddifrod a/neu fod yn drosedd.

Hypergysylltu â gwefan Estyn

Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau ar y safle hwn. Nid ydym yn gwrthwynebu i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth sy’n cael ei chadw ar ein safle. Fodd bynnag, byddai’n well gennym pe na bai ein tudalennau yn cael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Dylai tudalennau gwe Estyn lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr. Os nad ydych yn dymuno llwytho tudalennau o fewn fframiau, cysylltwch â’r tîm Ymgysylltu â Rhanddeiliaid yn cyfathrebu@estyn.llyw.cymru  

Perchnogion porth

Os ydych yn dymuno cynnwys tudalennau gwe Estyn o fewn safle porthol, yna cysylltwch â’r tîm Ymgysylltu â Rhanddeiliaid yn cyfathrebu@estyn.gov.uk. Dylech gynnwys eich manylion cyswllt, sef eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost a disgrifiad o’ch safle porthol.  

Cysylltu o’r wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys gwefannau eraill nad ydynt dan ein rheolaeth lem. Ni fwriedir i unrhyw gyswllt fod yn ardystiad o unrhyw fath gennym ni o’r wefan arall honno, ac ni ddylid ei ddehongli felly ychwaith. Ni allwn sicrhau y bydd y dolenni cyswllt hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros drefnu bod tudalennau cysylltiedig ar gael.  

Diogelu rhag feirws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi cynnwys ar bob cam o’r cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen wrth-feirws ar yr holl ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho oddi ar y rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio o wefannau Estyn. 

Ymwrthodiad

Darperir gwybodaeth gwefan, cynnyrch a gwasanaethau Estyn (neu wybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti), 'fel ag y maent'. Ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd i chi boed hynny mewn contract, camwedd, (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, adferiad neu fel arall am unrhyw anaf, marwolaeth, difrod neu golled uniongyrchol, anuniongyrchol neu ôl-ddilynol (y mae pob un o’r tri therm yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled economaidd lwyr, colli elw, colli busnes, dihysbyddu ewyllys da a cholled debyg) ni waeth sut y cafodd ei achosi, yn deillio o ddefnyddio’r wefan hon, neu mewn perthynas â hynny, neu ddefnyddio, gweld, lawrlwytho neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau eraill a gynhwysir ar y wefan hon, gan gynnwys heb gyfyngiad, o ganlyniad i unrhyw feirws cyfrifiadur.  

Nid yw’r termau a’r amodau hyn yn eithrio ein hatebolrwydd (os oes o gwbl) i chi ar gyfer anaf personol neu farwolaeth sy’n deillio o’n hesgeulustod, am dwyll neu am unrhyw fater y byddai’n anghyfreithlon i ni ei eithrio neu geisio’i eithrio o’n hatebolrwydd.

Cytundeb Cyfan

Mae’r telerau a’r amodau hyn yn cynnwys yr holl dermau yr ydym wedi cytuno arnynt gyda chi mewn perthynas â defnyddio’r wefan. 

Awdurdodaeth a Derbyn y telerau a’r amodau hyn

Caiff y wefan hon ei rheoli a’i gweithredu gan Estyn o’n swyddfeydd yng Nghymru. Bydd ffurfiant, bodolaeth, adeiladwaith, perfformiad, dilysrwydd ym mhob agwedd pa beth bynnag o’r termau a’r amodau hyn neu o unrhyw ymadrodd o’r telerau a’r amodau hyn neu unrhyw anghydfod mewn perthynas â’r deunyddiau a gynhwysir ar y wefan hon, yn cael eu rheoli gan gyfraith Lloegr fel y caiff ei defnyddio yng Nghymru. Bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth neilltuedig i ddatrys unrhyw anghydfod a allai godi yn sgil y telerau a’r amodau hyn neu ddefnyddio’r wefan, neu mewn perthynas â hynny.  

Os bydd anghysondebau rhwng fersiwn Saesneg a fersiwn Gymraeg y telerau a’r amodau hyn a’r datganiad preifatrwydd, y fersiwn Saesneg fydd yn rhagori. Mae eich defnydd parhaus o’r wefan hon yn dangos eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn.  

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu 

Gallem gasglu’r wybodaeth ganlynol yn yr amgylchiadau canlynol: pan fyddwch yn dymuno cyflwyno ymholiad, rydym yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad e-bost. 

Beth ydym ni’n ei wneud gyda’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu?  

Rydym yn gofyn am y wybodaeth hon am y rhesymau canlynol:

  • cadw cofnodion yn fewnol; a
  • gallai ein cynrychiolwyr gysylltu â phobl sydd wedi ymweld â’n safle fel rhan o’n gweithdrefnau cysylltiadau cyhoeddus ac ymateb i unrhyw ymholiadau penodol a dderbyniwyd, naill ai dros yr e-bost, trwy ffonio neu drwy lythyr.

Gyda phwy yr ydym yn rhannu’r wybodaeth a’ch dewisiadau 

Pan fyddwch yn defnyddio’r safle hwn ac yn rhoi gwybodaeth bersonol i ni ac nad ydych wedi dweud wrthym yn wahanol, rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio gwybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi i ni, at y dibenion a amlinellir yn y datganiad hwn. Ni fyddwn yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn gosod eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod gennym eich caniatâd neu ei fod yn ofynnol yn ôl y gyfraith.  

Cyfieithiad

Mae'r holl gynnwys ar y wefan wedi ei gyfieithu gan Trosol (Saesneg i Gymraeg).

Beth os ydych chi’n credu bod gennym wybodaeth anghywir neu yr hoffech gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi?

Gallwch ofyn am fanylion gwybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi fach yn daladwy. Ni fydd y ffi hon yn fwy na £10.

Os hoffech gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch chi, ysgrifennwch at: 

Y swyddog gwybodaeth yn Estyn
Estyn
Llys Angor
Heol Keen
Caerdydd
CF24 5JW

E-bost:  ymholiadau@estyn.llyw.cymru

Os byddwch yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch neu anfonwch neges e-bost atom cyn gynted ag y bodd i’r cyfeiriad uchod. Byddwn yn mynd ati’n brydlon i gywiro unrhyw wybodaeth y canfuwyd yn ddiweddarach ei bod yn anghywir.  

Gwefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni cyswllt i’ch galluogi i droi at wefannau eraill o ddiddordeb yn hawdd. Fodd bynnag, pan fyddwch wedi defnyddio’r dolenni cyswllt hyn i adael ein safle, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu pan fyddwch yn ymweld â safleoedd eraill ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.