Newyddion

Yn dangos canlyniadau 1 - 10 o 85
12 Mehefin 2018

Mae gan ddisgyblion agwedd gadarnhaol tuag at wersi addysg grefyddol

Mae gan lawer o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd agwedd gadarnhaol tuag at wersi addysg grefyddol, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Mae llawer o ddisgyblion yn cymryd rhan yn weithgar mewn trafodaethau yn ystod gwersi addysg grefyddol. Mae’r gwersi hyn yn cyfrannu at eu datblygiad yn ddinasyddion moesegol a gwybodus Cymru. Darllen mwy >

07 Mehefin 2018

Y Prif Arolygydd yn croesawu rôl fwy i Estyn mewn adolygiad annibynnol

Mae’r Prif Arolygydd dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru wedi croesawu adroddiad sy’n cydnabod y rôl hanfodol sydd gan Estyn o ran gwella dysgu pobl ifanc yng Nghymru. Mewn adolygiad annibynnol o rôl a chyfrifoldebau Estyn, mae’r Athro Graham Donaldson wedi gwneud cynigion a luniwyd i alluogi gwaith arolygu ysgolion i gyfrannu’n uniongyrchol ac yn adeiladol at y diwygiadau addysg uchelgeisiol sy’n mynd rhagddynt yng Nghymru ar hyn o bryd. Darllen mwy >

06 Mehefin 2018

Mae ymglymiad rhieni gydag ysgolion yn helpu disgyblion i gyflawni

Dylai ysgolion archwilio’r ffyrdd mwyaf effeithiol o gyfathrebu â rhieni fel y gellir eu cynnwys yn well yn addysg eu plentyn, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Er bod llawer o ysgolion yn croesawu ystod gynyddol o ffyrdd i helpu dileu’r rhwystrau rhwng yr ysgol a’r cartref, fel defnyddio apiau digidol, ychydig o ysgolion yn unig sy’n mynd ati i ymgynghori â rhieni ynglŷn â pha fathau o gyfathrebu sydd orau ganddynt. Darllen mwy >

17 Mai 2018

Mae addysgu effeithiol wrth wraidd diwygio’r cwricwlwm, dywed Estyn

Heddiw, mae Estyn wedi tynnu sylw at y modd y mae detholiad o ysgolion cynradd ar hyd a lled Cymru yn arwain y ffordd o ran datblygu cwricwlwm arloesol i ymateb i’r agenda diwygio genedlaethol. Mae arweinwyr yn yr ysgolion hyn yn deall pwysigrwydd rhannu sut beth yw addysgu effeithiol, ac maent yn cynorthwyo staff i fagu hyder wrth roi cynnig ar ffyrdd newydd o addysgu ac ysbrydoli disgyblion. Darllen mwy >

09 Mai 2018

Medrau Cymraeg da disgyblion yn cefnogi’r uchelgais am genedl ddwyieithog

Mae safonau Cymraeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn dda ar y cyfan, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Mae disgyblion yn yr ysgolion hyn yn siarad, yn darllen ac yn ysgrifennu’n dda yn y Gymraeg ac mae llawer ohonynt yn hyderus i ddefnyddio’u medrau iaith mewn cyd-destunau gwahanol ar draws y cwricwlwm. Darllen mwy >

29 Mawrth 2018

Mae angen cryfhau’r ffordd o reoli symudiadau ysgol ar gyfer disgyblion sydd wedi ymddieithrio

Mae disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio neu gael eu gwahardd sy’n dechrau o’r newydd mewn ysgol newydd yn cael profiad gwell pan fydd yr ysgol, yr awdurdod lleol a’r teulu yn cydweithio’n agos yn gynnar. Yn yr enghreifftiau mwyaf llwyddiannus, mae ysgolion yn goresgyn rhwystrau posibl rhag rheoli trosglwyddo disgybl o un ysgol i un arall trwy gynnwys pawb mewn cynllunio’r symudiad yn ofalus. Darllen mwy >

22 Mawrth 2018

Mae arweinyddiaeth gref a disgwyliadau uchel yn helpu meithrin a herio disgyblion sy’n fwy abl a thalentog

Mewn ysgolion lle mae disgyblion mwy abl a thalentog yn cyflawni’n dda, mae disgyblion yn gwneud dewisiadau gwybodus ynglŷn â sut a beth maent yn ei ddysgu, yn ôl adroddiad thematig a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd hyn, mae arweinwyr yn sicrhau bod yr ysgol yn bodloni anghenion pob un o’r disgyblion ac yn cynnwys pob un o’r staff a’r rhieni. Darllen mwy >

24 Ionawr 2018

Symud tuag at ddiwylliant o hunanwella mewn addysg yng Nghymru

Y duedd fwyaf mewn addysg yng Nghymru dros y saith mlynedd diwethaf fu symud tuag at ddiwylliant o hunanwella, yn ôl Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd a gyhoeddir heddiw. Mae ysgolion a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant yn cymryd perchenogaeth o’u gwelliant eu hunain yn gynyddol, ac yn rhannu arbenigedd ac arfer orau gyda’i gilydd. Darllen mwy >

14 Rhagfyr 2017

Estyn yn cynorthwyo ysgolion â’r cyfnod sylfaen trwy ganllaw arfer dda newydd

Mae ysgolion sy’n cynnig cyfleoedd da mewn ardaloedd dan do ac awyr agored i ddisgyblion 3 i 7 oed ddysgu ac ymarfer medrau newydd, yn hybu datblygiad llythrennedd a rhifedd plant yn llwyddiannus. Mewn ffilm a chanllaw arfer dda a gyhoeddir heddiw, mae Estyn yn disgrifio sut mae’r ysgolion gorau yn cynllunio’r cyfnod sylfaen ac yn cydbwyso darganfod wedi’i arwain gan y plentyn ag addysgu gan oedolion. Darllen mwy >

23 Hydref 2017

Cydnabod ysgolion a lleoliadau addysg eraill am eu rhagoriaeth

Mae Estyn wedi cydnabod ysgolion a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant yng Nghymru am eu rhagoriaeth, mewn noson wobrwyo. Fe wnaeth staff yn y lleoliadau hyn dderbyn tystysgrif a llongyfarchiadau gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mewn seremoni a gynhaliwyd ar 20 Hydref. Darllen mwy >

Pages