Newyddion

Yn dangos canlyniadau 1 - 10 o 94
08 Tachwedd 2018

Mae angen i ysgolion a cholegau baratoi myfyrwyr Safon Uwch yn well i fod yn ddysgwyr annibynnol

Mae angen i ysgolion a cholegau wneud mwy i gynorthwyo pobl ifanc i fod yn ddysgwyr annibynnol trwy ddatblygu medrau sy’n allweddol i lwyddiant mewn Safon Uwch, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Canfu arolygwyr nad yw mwyafrif o fyfyrwyr sy’n dechrau cyrsiau Safon Uwch yn meddu ar y medrau sydd eu hangen i fod yn ddysgwyr hunanddibynnol, fel ymchwilio, gwneud nodiadau cynhwysfawr a rheoli eu hamser yn effeithlon. Er gwaethaf hyn, mae llawer o ddysgwyr yn gwneud cynnydd cyflym o ran datblygu medrau dysgu annibynnol cryf yn ystod eu hastudiaethau, er bod ychydig ohonynt yn parhau i fod yn rhy ddibynnol ar bobl eraill am gymorth. Darllen mwy >

15 Hydref 2018

Cydnabod ysgolion a lleoliadau addysg eraill am eu rhagoriaeth

Mae ysgolion a darparwyr addysg a hyfforddiant eraill yng Nghymru wedi cael eu cydnabod gan Estyn am eu rhagoriaeth mewn noson wobrau. Derbyniodd staff yn y sefydliadau hyn dystysgrif a chael eu llongyfarch gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mewn seremoni a gynhaliwyd ar 12 Hydref. Darllen mwy >

09 Hydref 2018

Mae ysgolion yn paratoi’n dda ar gyfer newidiadau i gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae llawer o ysgolion yn paratoi’n dda ar gyfer newidiadau deddfwriaethol i addysg plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, er ei bod yn ddyddiau cynnar o ran diwygio, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Canfu arolygwyr fod mwyafrif o ysgolion eisoes yn canolbwyntio’n fwy ar ddeall anghenion disgyblion unigol yn well trwy ofyn am eu barn a chynnwys staff, rhieni ac ystod eang o asiantaethau. Darllen mwy >

20 Medi 2018

Cynnydd yn y niferoedd sy’n ymgymryd â phrentisiaethau uwch, ond mae cyfraddau cwblhau yn amrywio gormod

Mae nifer gynyddol o bobl yng Nghymru yn awyddus i ennill wrth ddysgu trwy brentisiaethau uwch, ond mae cyfraddau cwblhau yn amrywio gormod ledled Cymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Canfu arolygwyr fod yr amser y mae dysgwyr yn ei gymryd i gwblhau eu cymwysterau’n llwyddiannus yn amrywio ar draws darparwyr dysgu yn y gwaith gwahanol, ac mae lleiafrif o ddysgwyr yn cymryd gormod o amser i’w gorffen. Darllen mwy >

12 Medi 2018

Mae angen cryfhau cyfleoedd addysg a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu

Mae datblygu hunanbarch, a medrau cyfathrebu a medrau cymdeithasol pobl ifanc sy’n ceisio cadw’n glir rhag troseddu yn flaenoriaeth i dimau troseddau ieuenctid. Mewn adroddiad a gyhoeddir heddiw, mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, yn argymell bod timau troseddau ieuenctid yn gwella’r cyfleoedd y mae’r bobl ifanc hyn yn eu cael ar gyfer addysg a hyfforddiant, yn ogystal â gwella olrhain cynnydd o ran gwella eu medrau a’u hymddygiadau. Darllen mwy >

24 Gorffennaf 2018

Mae gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc yn gweithio orau pan fyddant yn canolbwyntio ar hawliau pobl ifanc ac yn gwrando ar yr hyn y maent yn dweud sydd ei angen arnynt

Mae gwasanaethau i gynorthwyo pobl ifanc yn parhau i gyflawni’u gwaith pwysig, er gwaethaf hinsawdd economaidd anodd, toriadau i gyllid a blaenoriaethau strategol cystadleuol. Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, canfu Estyn mai’r gwasanaethau cymorth ieuenctid gorau yw’r rheini sy’n seiliedig ar arfer gwaith ieuenctid proffesiynol. Mae’r gwasanaethau hyn yn canolbwyntio ar hawliau ac anghenion unigol pobl ifanc, gan gynnig gweithgareddau mewn amgylchedd diogel lle gallant feithrin perthnasoedd iach, gwneud ffrindiau newydd, dysgu medrau defnyddiol a chael profiadau newydd. Darllen mwy >

16 Gorffennaf 2018

Mae ysgolion a cholegau yn ymateb yn dda i newidiadau mewn cymwysterau TGAU Saesneg, Cymraeg a mathemateg, ond mae eu hymateb i Fagloriaeth Cymru wedi bod yn amrywiol

Yn gyffredinol, mae ysgolion a cholegau wedi ymateb yn gadarnhaol i newidiadau mewn TGAU Saesneg, Cymraeg a mathemateg, ond mae’r ddarpariaeth ar gyfer Bagloriaeth Cymru yn fwy amrywiol. Mae llawer o ysgolion wedi cynyddu’r amser a neilltuir i addysgu’r cyrsiau hyn, sydd wedi arwain at gyfyngu’r dewis o bynciau i ddisgyblion yng nghyfnod allweddol 4. Darllen mwy >

12 Gorffennaf 2018

Mae ar ysgolion angen gweledigaeth glir ar gyfer y fframwaith cymhwysedd digidol newydd

Mae angen i arweinwyr ysgolion ddatblygu gweledigaeth glir o’r ffordd orau o baratoi ar gyfer y fframwaith medrau digidol newydd sy’n cael ei gyflwyno fel rhan o newidiadau i’r cwricwlwm, yn ôl Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant. Mewn ysgolion sy’n paratoi’n dda, mae arweinwyr yn rhoi eu gweledigaeth ar waith trwy gynnwys yr holl staff a meithrin agweddau cadarnhaol tuag at y fframwaith cymhwysedd digidol. Darllen mwy >

28 Mehefin 2018

Gwella addysgu yw’r allwedd i godi safonau mewn ysgolion

Ysgolion sy’n hyrwyddo diwylliant o ymddiriedaeth, lle gall athrawon ddysgu gan ei gilydd, yw’r mwyaf llwyddiannus am wella ansawdd eu haddysgu. Mae’r ysgolion hyn yn symud i ffwrdd o lunio barnau am wersi unigol. Yn hytrach, maent yn annog eu staff i geisio cyngor adeiladol oddi wrth ei gilydd a rhannu sut beth yw addysgu effeithiol gyda’u cydweithwyr. Darllen mwy >

12 Mehefin 2018

Mae gan ddisgyblion agwedd gadarnhaol tuag at wersi addysg grefyddol

Mae gan lawer o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd agwedd gadarnhaol tuag at wersi addysg grefyddol, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Mae llawer o ddisgyblion yn cymryd rhan yn weithgar mewn trafodaethau yn ystod gwersi addysg grefyddol. Mae’r gwersi hyn yn cyfrannu at eu datblygiad yn ddinasyddion moesegol a gwybodus Cymru. Darllen mwy >

Pages