Newyddion

Yn dangos canlyniadau 1 - 10 o 98
22 Mai 2019

Angen i ysgolion a cholegau wneud rhagor i nodi a chynorthwyo gofalwyr ifanc

Nid yw llawer o ysgolion uwchradd, colegau ac unedau cyfeirio disgyblion yn gwybod pa ddysgwyr sydd â rôl ofalu gartref, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. O ganlyniad, mae’r cymorth a gaiff gofalwyr ifanc yn amrywio’n fawr ledled Cymru. Darllen mwy >

03 Ebrill 2019

Mae mwy o ddisgyblion o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn mynychu’r ysgol, ond mae angen mwy o gymorth

Er 2011, bu mwy o blant o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn mynychu’r ysgol, ond mae angen gwella’r profiad addysg ar gyfer y disgyblion hyn a’u teuluoedd, yn ôl Estyn. Mae adroddiad heddiw Darllen mwy >

19 Chwefror 2019

Ein rôl yn y trefniadau gwerthuso a gwella newydd mewn ysgolion

Diweddariad i randdeiliaid, gan y Prif Arolygydd, Meilyr Rowlands, ar sut bydd Estyn yn datblygu’r argymhellion yn ‘Arolygiaeth Dysgu’ a’n rôl yn cyfoethogi dysgu pobl ifanc trwy werthuso a gwella ysgolion Darllen mwy >

04 Rhagfyr 2018

Mae addysg yn dechrau gwella, ond mae’r Prif Arolygydd yn annog ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd

Mae yna rai arwyddion cynnar o welliant mewn addysg yng Nghymru eleni, yn ôl y Prif Arolygydd dros Addysg a Hyfforddiant yn ei Adroddiad Blynyddol a gyhoeddir heddiw. Mewn ysgolion cynradd, barnwyd bod safonau’n dda neu’n well mewn wyth o bob deg ysgol, i fyny o saith o bob deg ysgol y llynedd, ac mae’r gyfran a ddyfarnwyd yn rhagorol wedi dyblu o 4% i 8%. Mae safonau’n parhau’n dda neu well mewn hanner o ysgolion uwchradd, sef yr un peth â’r llynedd. Darllen mwy >

08 Tachwedd 2018

Mae angen i ysgolion a cholegau baratoi myfyrwyr Safon Uwch yn well i fod yn ddysgwyr annibynnol

Mae angen i ysgolion a cholegau wneud mwy i gynorthwyo pobl ifanc i fod yn ddysgwyr annibynnol trwy ddatblygu medrau sy’n allweddol i lwyddiant mewn Safon Uwch, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Canfu arolygwyr nad yw mwyafrif o fyfyrwyr sy’n dechrau cyrsiau Safon Uwch yn meddu ar y medrau sydd eu hangen i fod yn ddysgwyr hunanddibynnol, fel ymchwilio, gwneud nodiadau cynhwysfawr a rheoli eu hamser yn effeithlon. Er gwaethaf hyn, mae llawer o ddysgwyr yn gwneud cynnydd cyflym o ran datblygu medrau dysgu annibynnol cryf yn ystod eu hastudiaethau, er bod ychydig ohonynt yn parhau i fod yn rhy ddibynnol ar bobl eraill am gymorth. Darllen mwy >

15 Hydref 2018

Cydnabod ysgolion a lleoliadau addysg eraill am eu rhagoriaeth

Mae ysgolion a darparwyr addysg a hyfforddiant eraill yng Nghymru wedi cael eu cydnabod gan Estyn am eu rhagoriaeth mewn noson wobrau. Derbyniodd staff yn y sefydliadau hyn dystysgrif a chael eu llongyfarch gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mewn seremoni a gynhaliwyd ar 12 Hydref. Darllen mwy >

09 Hydref 2018

Mae ysgolion yn paratoi’n dda ar gyfer newidiadau i gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae llawer o ysgolion yn paratoi’n dda ar gyfer newidiadau deddfwriaethol i addysg plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, er ei bod yn ddyddiau cynnar o ran diwygio, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Canfu arolygwyr fod mwyafrif o ysgolion eisoes yn canolbwyntio’n fwy ar ddeall anghenion disgyblion unigol yn well trwy ofyn am eu barn a chynnwys staff, rhieni ac ystod eang o asiantaethau. Darllen mwy >

20 Medi 2018

Cynnydd yn y niferoedd sy’n ymgymryd â phrentisiaethau uwch, ond mae cyfraddau cwblhau yn amrywio gormod

Mae nifer gynyddol o bobl yng Nghymru yn awyddus i ennill wrth ddysgu trwy brentisiaethau uwch, ond mae cyfraddau cwblhau yn amrywio gormod ledled Cymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Canfu arolygwyr fod yr amser y mae dysgwyr yn ei gymryd i gwblhau eu cymwysterau’n llwyddiannus yn amrywio ar draws darparwyr dysgu yn y gwaith gwahanol, ac mae lleiafrif o ddysgwyr yn cymryd gormod o amser i’w gorffen. Darllen mwy >

12 Medi 2018

Mae angen cryfhau cyfleoedd addysg a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu

Mae datblygu hunanbarch, a medrau cyfathrebu a medrau cymdeithasol pobl ifanc sy’n ceisio cadw’n glir rhag troseddu yn flaenoriaeth i dimau troseddau ieuenctid. Mewn adroddiad a gyhoeddir heddiw, mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, yn argymell bod timau troseddau ieuenctid yn gwella’r cyfleoedd y mae’r bobl ifanc hyn yn eu cael ar gyfer addysg a hyfforddiant, yn ogystal â gwella olrhain cynnydd o ran gwella eu medrau a’u hymddygiadau. Darllen mwy >

24 Gorffennaf 2018

Mae gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc yn gweithio orau pan fyddant yn canolbwyntio ar hawliau pobl ifanc ac yn gwrando ar yr hyn y maent yn dweud sydd ei angen arnynt

Mae gwasanaethau i gynorthwyo pobl ifanc yn parhau i gyflawni’u gwaith pwysig, er gwaethaf hinsawdd economaidd anodd, toriadau i gyllid a blaenoriaethau strategol cystadleuol. Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, canfu Estyn mai’r gwasanaethau cymorth ieuenctid gorau yw’r rheini sy’n seiliedig ar arfer gwaith ieuenctid proffesiynol. Mae’r gwasanaethau hyn yn canolbwyntio ar hawliau ac anghenion unigol pobl ifanc, gan gynnig gweithgareddau mewn amgylchedd diogel lle gallant feithrin perthnasoedd iach, gwneud ffrindiau newydd, dysgu medrau defnyddiol a chael profiadau newydd. Darllen mwy >

Pages