Newyddion

Yn dangos canlyniadau 1 - 10 o 91
20 Medi 2018

Cynnydd yn y niferoedd sy’n ymgymryd â phrentisiaethau uwch, ond mae cyfraddau cwblhau yn amrywio gormod

Mae nifer gynyddol o bobl yng Nghymru yn awyddus i ennill wrth ddysgu trwy brentisiaethau uwch, ond mae cyfraddau cwblhau yn amrywio gormod ledled Cymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Canfu arolygwyr fod yr amser y mae dysgwyr yn ei gymryd i gwblhau eu cymwysterau’n llwyddiannus yn amrywio ar draws darparwyr dysgu yn y gwaith gwahanol, ac mae lleiafrif o ddysgwyr yn cymryd gormod o amser i’w gorffen. Darllen mwy >

12 Medi 2018

Mae angen cryfhau cyfleoedd addysg a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu

Mae datblygu hunanbarch, a medrau cyfathrebu a medrau cymdeithasol pobl ifanc sy’n ceisio cadw’n glir rhag troseddu yn flaenoriaeth i dimau troseddau ieuenctid. Mewn adroddiad a gyhoeddir heddiw, mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, yn argymell bod timau troseddau ieuenctid yn gwella’r cyfleoedd y mae’r bobl ifanc hyn yn eu cael ar gyfer addysg a hyfforddiant, yn ogystal â gwella olrhain cynnydd o ran gwella eu medrau a’u hymddygiadau. Darllen mwy >

24 Gorffennaf 2018

Mae gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc yn gweithio orau pan fyddant yn canolbwyntio ar hawliau pobl ifanc ac yn gwrando ar yr hyn y maent yn dweud sydd ei angen arnynt

Mae gwasanaethau i gynorthwyo pobl ifanc yn parhau i gyflawni’u gwaith pwysig, er gwaethaf hinsawdd economaidd anodd, toriadau i gyllid a blaenoriaethau strategol cystadleuol. Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, canfu Estyn mai’r gwasanaethau cymorth ieuenctid gorau yw’r rheini sy’n seiliedig ar arfer gwaith ieuenctid proffesiynol. Mae’r gwasanaethau hyn yn canolbwyntio ar hawliau ac anghenion unigol pobl ifanc, gan gynnig gweithgareddau mewn amgylchedd diogel lle gallant feithrin perthnasoedd iach, gwneud ffrindiau newydd, dysgu medrau defnyddiol a chael profiadau newydd. Darllen mwy >

16 Gorffennaf 2018

Mae ysgolion a cholegau yn ymateb yn dda i newidiadau mewn cymwysterau TGAU Saesneg, Cymraeg a mathemateg, ond mae eu hymateb i Fagloriaeth Cymru wedi bod yn amrywiol

Yn gyffredinol, mae ysgolion a cholegau wedi ymateb yn gadarnhaol i newidiadau mewn TGAU Saesneg, Cymraeg a mathemateg, ond mae’r ddarpariaeth ar gyfer Bagloriaeth Cymru yn fwy amrywiol. Mae llawer o ysgolion wedi cynyddu’r amser a neilltuir i addysgu’r cyrsiau hyn, sydd wedi arwain at gyfyngu’r dewis o bynciau i ddisgyblion yng nghyfnod allweddol 4. Darllen mwy >

12 Gorffennaf 2018

Mae ar ysgolion angen gweledigaeth glir ar gyfer y fframwaith cymhwysedd digidol newydd

Mae angen i arweinwyr ysgolion ddatblygu gweledigaeth glir o’r ffordd orau o baratoi ar gyfer y fframwaith medrau digidol newydd sy’n cael ei gyflwyno fel rhan o newidiadau i’r cwricwlwm, yn ôl Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant. Mewn ysgolion sy’n paratoi’n dda, mae arweinwyr yn rhoi eu gweledigaeth ar waith trwy gynnwys yr holl staff a meithrin agweddau cadarnhaol tuag at y fframwaith cymhwysedd digidol. Darllen mwy >

28 Mehefin 2018

Gwella addysgu yw’r allwedd i godi safonau mewn ysgolion

Ysgolion sy’n hyrwyddo diwylliant o ymddiriedaeth, lle gall athrawon ddysgu gan ei gilydd, yw’r mwyaf llwyddiannus am wella ansawdd eu haddysgu. Mae’r ysgolion hyn yn symud i ffwrdd o lunio barnau am wersi unigol. Yn hytrach, maent yn annog eu staff i geisio cyngor adeiladol oddi wrth ei gilydd a rhannu sut beth yw addysgu effeithiol gyda’u cydweithwyr. Darllen mwy >

12 Mehefin 2018

Mae gan ddisgyblion agwedd gadarnhaol tuag at wersi addysg grefyddol

Mae gan lawer o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd agwedd gadarnhaol tuag at wersi addysg grefyddol, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Mae llawer o ddisgyblion yn cymryd rhan yn weithgar mewn trafodaethau yn ystod gwersi addysg grefyddol. Mae’r gwersi hyn yn cyfrannu at eu datblygiad yn ddinasyddion moesegol a gwybodus Cymru. Darllen mwy >

07 Mehefin 2018

Y Prif Arolygydd yn croesawu rôl fwy i Estyn mewn adolygiad annibynnol

Mae’r Prif Arolygydd dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru wedi croesawu adroddiad sy’n cydnabod y rôl hanfodol sydd gan Estyn o ran gwella dysgu pobl ifanc yng Nghymru. Mewn adolygiad annibynnol o rôl a chyfrifoldebau Estyn, mae’r Athro Graham Donaldson wedi gwneud cynigion a luniwyd i alluogi gwaith arolygu ysgolion i gyfrannu’n uniongyrchol ac yn adeiladol at y diwygiadau addysg uchelgeisiol sy’n mynd rhagddynt yng Nghymru ar hyn o bryd. Darllen mwy >

06 Mehefin 2018

Mae ymglymiad rhieni gydag ysgolion yn helpu disgyblion i gyflawni

Dylai ysgolion archwilio’r ffyrdd mwyaf effeithiol o gyfathrebu â rhieni fel y gellir eu cynnwys yn well yn addysg eu plentyn, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Er bod llawer o ysgolion yn croesawu ystod gynyddol o ffyrdd i helpu dileu’r rhwystrau rhwng yr ysgol a’r cartref, fel defnyddio apiau digidol, ychydig o ysgolion yn unig sy’n mynd ati i ymgynghori â rhieni ynglŷn â pha fathau o gyfathrebu sydd orau ganddynt. Darllen mwy >

17 Mai 2018

Mae addysgu effeithiol wrth wraidd diwygio’r cwricwlwm, dywed Estyn

Heddiw, mae Estyn wedi tynnu sylw at y modd y mae detholiad o ysgolion cynradd ar hyd a lled Cymru yn arwain y ffordd o ran datblygu cwricwlwm arloesol i ymateb i’r agenda diwygio genedlaethol. Mae arweinwyr yn yr ysgolion hyn yn deall pwysigrwydd rhannu sut beth yw addysgu effeithiol, ac maent yn cynorthwyo staff i fagu hyder wrth roi cynnig ar ffyrdd newydd o addysgu ac ysbrydoli disgyblion. Darllen mwy >

Pages