Chwilio

12 Mehefin 2018

Mae gan ddisgyblion agwedd gadarnhaol tuag at wersi addysg grefyddol

Mae gan lawer o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd agwedd gadarnhaol tuag at wersi addysg grefyddol, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Mae llawer o ddisgyblion yn cymryd rhan yn weithgar mewn trafodaethau yn ystod gwersi addysg grefyddol. Mae’r gwersi hyn yn cyfrannu at eu datblygiad yn ddinasyddion moesegol a gwybodus Cymru. Darllen mwy >

Addysg grefyddol yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2017-2018. Darllen mwy >

07 Mehefin 2018

Y Prif Arolygydd yn croesawu rôl fwy i Estyn mewn adolygiad annibynnol

Mae’r Prif Arolygydd dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru wedi croesawu adroddiad sy’n cydnabod y rôl hanfodol sydd gan Estyn o ran gwella dysgu pobl ifanc yng Nghymru. Mewn adolygiad annibynnol o rôl a chyfrifoldebau Estyn, mae’r Athro Graham Donaldson wedi gwneud cynigion a luniwyd i alluogi gwaith arolygu ysgolion i gyfrannu’n uniongyrchol ac yn adeiladol at y diwygiadau addysg uchelgeisiol sy’n mynd rhagddynt yng Nghymru ar hyn o bryd. Darllen mwy >

06 Mehefin 2018

Mae ymglymiad rhieni gydag ysgolion yn helpu disgyblion i gyflawni

Dylai ysgolion archwilio’r ffyrdd mwyaf effeithiol o gyfathrebu â rhieni fel y gellir eu cynnwys yn well yn addysg eu plentyn, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Er bod llawer o ysgolion yn croesawu ystod gynyddol o ffyrdd i helpu dileu’r rhwystrau rhwng yr ysgol a’r cartref, fel defnyddio apiau digidol, ychydig o ysgolion yn unig sy’n mynd ati i ymgynghori â rhieni ynglŷn â pha fathau o gyfathrebu sydd orau ganddynt. Darllen mwy >

Cynnwys rhieni - Cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni plant oedran ysgol

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’r adroddiad yn astudiaeth Darllen mwy >

Pages