Chwilio

Adolygiad o addysg perthnasoedd iach

Mae’r adroddiad yn arfarnu ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer addysg perthnasoedd iach mewn ysgolion yng Nghymru. Mae’n nodi strategaethau i gefnogi ysgolion i wella darpariaeth a deilliannau ar gyfer disgyblion. Mae cyfres o astudiaethau achos arfer orau yn dangos y modd y mae ysgolion yn cefnogi disgyblion yn llwyddiannus i ddatblygu a chynnal perthnasoedd iach. Darllen mwy >

Adolygiad o Addysg Perthnasoedd Iach - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

23 Mehefin 2017

Dylai ysgolion gynorthwyo disgyblion yn well i ddysgu sut i ddatblygu perthnasoedd personol diogel a pharchus

Nid yw ysgolion yn neilltuo digon o amser i, nac yn rhoi digon o bwys ar, ddarparu profiadau dysgu a chymorth i ddisgyblion ddatblygu perthnasoedd personol diogel a pharchus. Canfu adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn fod cynnwys a chyflwyniad y maes hwn o addysg bersonol a chymdeithasol yn amrywio’n rhy eang mewn ysgolion ledled Cymru. Yn benodol, nid yw ysgolion yn paratoi disgyblion yn ddigon da i fyw mewn cymdeithas amrywiol, er enghraifft trwy eu haddysgu ynglŷn â mathau o drais yn erbyn menywod fel anffurfio organau cenhedlu benywod a thrais ar sail anrhydedd. Darllen mwy >

Meithrin partneriaethau effeithiol i wella deilliannau dysgu a lles

Mae Ysgol Gynradd Llanandras wedi meithrin partneriaethau effeithiol â sefydliadau, gan gynnwys cyngor y dref, yr ysgol uwchradd leol a Chymdeithas Alzheimer. Darllen mwy >

Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae’r adroddiad hwn yn adolygu gwaith a chynnydd cychwynnol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol o ran cyflawni’r nodau a amlinellir yn ei chynllun strategol (Gyda’n Gilydd: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, 2016) ac yn seiliedig ar yr argymhellion a wnaed yn ‘Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion’ (Llywodraeth Cymru, 2013). Darllen mwy >

Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol – Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

21 Mehefin 2017

Corff Cymraeg cenedlaethol yn cynnig manteision i ddysgwyr sy’n oedolion

Mae sefydlu Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i symleiddio’r ddarpariaeth cyrsiau Cymraeg i oedolion ledled Cymru wedi bod yn llwyddiannus, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Er 2016, mae’r Ganolfan Genedlaethol wedi helpu i ddarparu cyfeiriad strategol clir i’r holl ganolfannau sy’n darparu cyrsiau hyfforddi Cymraeg, ac mae wedi gwneud cynnydd o ran dod â mwy o gysondeb mewn dulliau i ddatblygu’r cwricwlwm, casglu data ac asesu. Darllen mwy >

16 Mehefin 2017

Rhaid i golegau addysg bellach roi mwy o sylw i fedrau byw’n annibynnol ar gyfer pobl ifanc ag anawsterau dysgu

Nid yw’r rhan fwyaf o golegau addysgu bellach (AB) yn canolbwyntio’n ddigon cadarn ar y medrau byw’n annibynnol y bydd ar bobl ifanc ag anawsterau dysgu ac anableddau eu hangen ar gyfer eu dyfodol. Darganfu adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn mai ychydig golegau yn unig yng Nghymru sy’n gosod nodau realistig a hirdymor ar gyfer y bobl ifanc hyn, yn cynnwys datblygu medrau cyfathrebu a chyflogadwyedd ehangach. Darllen mwy >

Pages