Chwilio

15 Hydref 2018

Cydnabod ysgolion a lleoliadau addysg eraill am eu rhagoriaeth

Mae ysgolion a darparwyr addysg a hyfforddiant eraill yng Nghymru wedi cael eu cydnabod gan Estyn am eu rhagoriaeth mewn noson wobrau. Derbyniodd staff yn y sefydliadau hyn dystysgrif a chael eu llongyfarch gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mewn seremoni a gynhaliwyd ar 12 Hydref. Darllen mwy >

Y continwwm dysgu proffesiynol: mentora mewn addysg gychwynnol athrawon

Mae’r adroddiad wedi’i fwriadu ar gyfer Llywodraeth Cymru, darparwyr addysg gychwynnol athrawon, penaethiaid a staff mewn ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Mae’r adroddiad wedi’i fwriadu i ddarparu astudiaeth waelodlin ar gyfer diwygio addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar ddatblygu medrau meddwl yn feirniadol athrawon dan hyfforddiant, a’u medrau myfyrio ac arfarnu, fel medrau hanfodol ar gyfer dysgu proffesiynol, rôl y mentor o ran datblygu’r medrau hyn, a’r modd y mae cymryd rhan mewn mentora mewn addysg gychwynnol athrawon yn effeithio ar, ac yn ymwneud â, dysgu proffesiynol mewn ysgolion yn fwy cyffredinol. Darllen mwy >

Parodrwydd ar gyfer diwygiadau anghenion dysgu ychwanegol

Mae’r adroddiad yn archwilio’r graddau y mae ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir, unedau cyfeirio disgyblion (UCDau), a lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) yn paratoi i fodloni gofynion Deddf newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018). Darllen mwy >

09 Hydref 2018

Mae ysgolion yn paratoi’n dda ar gyfer newidiadau i gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae llawer o ysgolion yn paratoi’n dda ar gyfer newidiadau deddfwriaethol i addysg plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, er ei bod yn ddyddiau cynnar o ran diwygio, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Canfu arolygwyr fod mwyafrif o ysgolion eisoes yn canolbwyntio’n fwy ar ddeall anghenion disgyblion unigol yn well trwy ofyn am eu barn a chynnwys staff, rhieni ac ystod eang o asiantaethau. Darllen mwy >

boys writing

Mae’r Awdurdod lleol yn creu gwasanaeth Addysg a Phlant cwbl integredig

Ar ôl i Gyngor Sir Ddinbych greu Gwasanaeth Addysg a Phlant cyfunol, gwelwyd gwelliannau mewn cyfathrebu, cynllunio strategol a defnydd o adnoddau. Mae gweithwyr proffesiynol wedi gallu deall anghenion disgyblion yn well a nodi pobl ifanc sy’n agored i niwed yn gynharach. Mae’r gwasanaeth wedi gwella amgylcheddau dysgu hefyd, a’r cymorth a roddir i unigolion a theuluoedd. Darllen mwy >

Pupils playing together while Teacher observes

Ysgol yn datblygu profiad dysgu arloesol i ddisgyblion

Mae Ysgol Gynradd Cogan wedi gwella safonau a lles drwy’r ysgol gyfan. Mae ei diwylliant dysgu wedi rhoi’r hyder i staff rannu dulliau sy’n arwain at gyfleoedd dysgu gwell i ddisgyblion. Mae menter ‘bydis’ yn galluogi disgyblion i rannu eu gwaith a thrafod eu mwynhad wrth ddysgu. Mae hefyd yn darparu ffynhonnell effeithiol o fonitro anffurfiol i athrawon. Darllen mwy >

Teacher uses sign language with Pupil

Ysgol yn annog amgylchedd dysgu gofalgar a chynhwysol

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Cogan yn elwa ar amgylchedd dysgu cadarnhaol. Mae’n helpu disgyblion i deimlo’n sicr ac yn cyfoethogi eu dysgu. Mae’r cyngor yn darparu cymorth penodol i ddisgyblion ag anawsterau clyw, ac yn annog disgyblion a staff i ddefnyddio arwyddo ac offer cyfathrebu gweledol eraill yn ddyddiol o ddydd i ddydd. Mae’r ysgol yn dathlu amrywiaeth a chynhwysiant trwy roi cyfle i ddisgyblion ddysgu am ddiwylliannau a chrefyddau gwahanol. Darllen mwy >

Pupils and staff at Brynsierfel Primary

Codi safonau lles ymhlith disgyblion a staff

Mae gan Ysgol Gymraeg Brynsierfel weithdrefn effeithiol ar gyfer olrhain a monitro lles disgyblion yn ddyddiol. Mae’r ysgol yn cynnal sesiynau ymyrraeth i hyrwyddo agweddau cadarnhaol, sy’n galluogi disgyblion i rannu eu pryderon, trafod eu teimladau a gwella eu medrau hunanreolaeth. Mae gwasanaethau yn yr ysgol yn trafod moeswersi, ac mae sesiynau i hyrwyddo perthnasoedd iach a chadarnhaol, yn ogystal â dosbarthiadau i rieni. Mae system ‘Bydis Buarth’ ar waith hefyd i annog disgyblion i gynnwys eu holl gyfoedion mewn gweithgareddau. Darllen mwy >

Pages