Gwella dysgu ac addysgu medrau darllen cynnar - Mehefin 2007

Crynodeb

Mae llawer o ysgolion eisoes yn cefnogi disgyblion yn dda i ddatblygu eu medrau darllen cynnar. Mae disgyblion yn cyflawni safonau da yn eu medrau darllen cynnar lle caiff rhaglenni systematig i ddatblygu medrau iaith a llythrennedd cadarn eu rhoi ar waith yn gyson. Mae ein tystiolaeth arolygu wedi dangos bod ffoneg yn fedr pwysig wrth ddysgu darllen, ond nad dyma’r unig fedr sydd ei angen ar ddisgyblion er mwyn gallu darllen yn llwyddiannus. Er bod dulliau o addysgu ffoneg yn wahanol, mae nodweddion sy’n gyffredin i ddysgu ac addysgu darllen yn llwyddiannus.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Argymhellion

Dylai ysgolion:

  • roi mwy o bwyslais ar ddatblygu medrau gwrando a siarad fel bod gan ddisgyblion sylfeini cryfach ar gyfer dysgu iaith a llythrennedd;
  • sicrhau bod addysgu ffoneg yn digwydd yn systematig ac yn gyson fel rhan integredig o ddulliau o ddysgu darllen; a
  • gwneud yn siŵr bod strategaethau addysgu yn bodloni anghenion dysgu bechgyn.

Dylai awdurdodau addysg lleol:

  • gefnogi ysgolion i ddatblygu medrau gwrando a siarad disgyblion; a
  • helpu ysgolion i fonitro ac arfarnu rôl ffoneg mewn Cymraeg fel ail iaith.

Dylai darparwyr addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon:

  • nodi cynnwys yr adroddiad hwn i lywio hyfforddiant athrawon newydd.

Dylai Llywodraeth Cymru:

  • roi proffil uchel i ddatblygu medrau gwrando a siarad ac ymwybyddiaeth seinyddol a ffonemig yn y diwygiadau i Orchmynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ac i ddeunyddiau Arweiniad y Cyfnod Sylfaen.

I gael rhestr lawn o argymhellion, lawrlwythwch yr adroddiad.