Arfer orau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion - Mehefin 2015

Crynodeb

Cyhoeddir yr adroddiad arolwg thematig hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2014-2015. Mae’n adrodd ar ddatblygu arweinyddiaeth effeithiol mewn ysgolion ac yn canolbwyntio ar ba mor effeithiol y mae arweinwyr ysgol yn ceisio creu diwylliant o ddatblygu arweinyddiaeth ac yn meithrin gallu i arwain. Cynhwysir astudiaethau achos o arfer orau.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Argymhellion

Dylai arweinwyr ysgol:

 • ddatblygu diwylliant cadarn o ddysgu proffesiynol ar gyfer pob aelod o staff ar bobl lefel yn eu hysgol
 • gwella cynllunio olyniaeth a throsglwyddo gwybodaeth gorfforaethol
 • nodi potensial arwain staff yn gynnar a chefnogi datblygu’u gyrfa
 • sicrhau bod strwythurau rheoli perfformiad yn talu sylw priodol i ddatblygu arweinwyr posibl y dyfodol
 • defnyddio’r safonau arweinyddiaeth fel y sail ar gyfer arfarnu’u medrau arwain eu hunain ac ar gyfer datblygu staff fel arweinwyr y dyfodol
   

Dylai awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol:

 • ddarparu arweiniad i arweinwyr ysgol profiadol ar ddatblygu’u staff fel arweinwyr y dyfodol
 • darparu cyfleoedd i uwch arweinwyr ddatblygu’u medrau mewn meysydd allweddol fel herio tanberfformiad, defnyddio strategaethau i wella addysgu, a rhoi mentrau newydd ar waith
 • darparu neu gael hyfforddiant cyfrwng Cymraeg neu Saesneg effeithiol i arweinwyr ar bob lefel
 • hyrwyddo’r defnydd o’r safonau arweinyddiaeth a’r adolygiad arweinyddiaeth unigol i’r holl arweinwyr ysgol
   

Dylai Llywodraeth Cymru:

 • weithredu strategaeth ar gyfer datblygu medrau arwain i ddarpar uwch arweinwyr ac uwch arweinwyr profiadol
 • cynnwys datblygu medrau arwain fel trywydd yn y safonau proffesiynol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch, athrawon ac arweinwyr canol