Arfer orau mewn darllen ac ymhlith ysgrifennu disgyblion rhwng pump a saith oed - Mawrth 2009

Crynodeb

Er bod llawer o ysgolion wedi bod yn llwyddiannus yn gwella safonau dros y degawd diwethaf, mae’r gwelliant wedi arafu erbyn hyn. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae cyfran y plant 5-7 oed sy’n cyflawni lefelau da o fedrau darllen ac ysgrifennu wedi stopio codi mewn Cymraeg a Saesneg. Ar ddiwedd cyfnod allweddol 1, mae’r bwlch rhwng perfformiad bechgyn a merched bron deirgwaith yn ehangach nag y mae mewn mathemateg a gwyddoniaeth. Caiff y gyfradd araf y mae bechgyn yn datblygu medrau darllen ac ysgrifennu arni ei chydnabod yn un o’r ffactorau cyfrannol sy’n arwain at fwlch hyd yn oed yn ehangach o ran rhywedd yn ddiweddarach mewn dysgu.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Argymhellion

Dylai ysgolion:

  • barhau i godi safonau mewn Cymraeg a Saesneg trwy roi sylw i ddatblygu medrau llefaredd disgyblion, medrau mewn ysgrifennu estynedig, strategaethau adalw gwybodaeth a sillafu, atalnodi, gramadeg a llawysgrifen; a
  • pharhau i wella cynllunio’r cwricwlwm.

Dylai awdurdodau lleol:

  • gytuno ar strategaeth sy’n nodi’n eglur y camau i wella safonau llefaredd, darllen ac ysgrifennu ar gyfer plant pump i saith oed, ac sy’n cynnwys ffocws ar y materion a godwyd yn yr argymhellion a nodwyd uchod eisoes; a
  • dysgu oddi wrth yr arfer orau a ddangosir mewn rhai awdurdodau.

Dylai darparwyr addysg gychwynnol i athrawon:

  • nodi cynnwys yr adroddiad hwn i lywio hyfforddiant athrawon newydd.

Dylai Llywodraeth Cymru:

  • barhau i drefnu bod cyllid ar gael i awdurdodau lleol weithio gydag ysgolion i wella medrau darllen ac ysgrifennu, gyda ffocws penodol ar ysgrifennu.

I gael rhestr lawn o argymhellion, lawrlwythwch yr adroddiad.