Addysg gorfforol mewn ysgolion uwchradd - Chwefror 2012

Crynodeb

Cyflawnodd mwy o ddisgyblion radd A*-C mewn addysg gorfforol mewn TGAU yn 2011 nag yn 2010. Mae mentrau fel cynllun gweithredu Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion a menter 5x60 wedi helpu ehangu ystod y gweithgareddau sydd ar gael i ddisgyblion, a’r cynnydd yng nghyfranogiad merched mewn gweithgarwch corfforol. Yn yr ysgolion y gwnaethom arolwg ohonynt, roedd safonau addysgu yn dda neu’n well mewn tua thri chwarter o’r gwersi a arsylwyd gennym. Fodd bynnag, mewn lleiafrif o wersi, nid yw athrawon yn cynllunio’n ddigon da i sicrhau bod disgyblion o bob gallu yn gwneud cynnydd. Nid oes gan bob disgybl y gallu i ddysgu’n annibynnol, na bod yn arweinydd.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Argymhellion

Dylai adrannau addysg gorfforol:

  • wneud yn siŵr bod gwersi yn cynnig cyfleoedd addas i ddisgyblion gadw’n gorfforol egnïol ac ymgymryd â gweithgarwch corfforol cynaliadwy; a
  • cynnig gweithgareddau dysgu a fydd yn galluogi disgyblion o bob gallu i wneud cynnydd, ac yn benodol, cynnig her addas i ddisgyblion mwy abl yng nghyfnod allweddol 3.

Dylai awdurdodau lleol:

  • wella’r cymorth a’r cyngor ar gyfer ymarferwyr addysg gorfforol a hyrwyddo arfer orau;
  • defnyddio menter 5x60 i hyrwyddo cysylltiadau mwy effeithiol gyda chlybiau a sefydliadau lleol i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a chyfranogiad gydol oes mewn chwaraeon a hamdden gorfforol; a
  • sicrhau cywirdeb a chysondeb gwell wrth farnu lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyfnod allweddol 3.

Dylai Llywodraeth Cymru:

  • ystyried y ffordd orau o gynnal arfer ac effaith dda AGChY a mentrau 5x60.

I gael rhestr lawn o argymhellion, lawrlwythwch yr adroddiad.