Prosiect hunanarfarnu ar gyfer gwella gan ysgolion


Fel rhan o genhadaeth genedlaethol ar gyfer addysg, Llywodraeth Cymru, rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a’r consortia rhanbarthol i ddatblygu pecyn cymorth hunanarfarnu.


Ynglŷn â’r prosiect

 

Gyda’n gilydd, byddwn yn creu pecyn cymorth hunanarfarnu i gefnogi lefelau cyson o waith gwella mewn ysgolion.  Byddwn:

  • yn datblygu diffiniad cenedlaethol ar gyfer prosesau gwella ysgolion
  • yn cytuno ar ddiben cenedlaethol ar gyfer y gwaith hwn
  • yn diffinio set o egwyddorion i gefnogi prosesau effeithiol ar gyfer gwella ysgolion.

Gweithio mewn partneriaeth

Mae’r OECD yn cyfrannu arbenigedd a phrofiad helaeth, ynghyd â safbwynt rhyngwladol o waith tebyg mewn gwledydd eraill.

Bydd Estyn yn defnyddio’r dystiolaeth o ganfyddiadau arolygiadau a’n gwaith thematig sy’n nodi beth sy’n gwneud prosesau hunanarfarnu a gwella yn effeithiol.

Rydym yn cydweithio â’r proffesiwn addysgu a llawer o randdeiliaid eraill o’r byd addysg yng Nghymru ar y prosiect ar y cyd hwn.

Pam mae angen y prosiect?

Yn hanesyddol, hunanarfarnu fu’r maes gwaethaf mewn arolygiadau ysgolion.

Dylai prosesau hunanarfarnu a gwella wedi’u tanategu gan ddiwylliant agored a gonest o gydweithio fod yn nodwedd anhepgor a pharhaus o’r gwaith ym mhob ysgol, beth bynnag fo’u perfformiad/sefyllfa bresennol.

Bydd ein gwaith yn cefnogi a mynd i’r afael â’r materion hyn i wella’r addysg ar gyfer plant a phobl ifanc.

Gweld strwythur y prosiect

Cynnydd

Er mis Mawrth 2018, rydym wedi:

  • Datblygu gweledigaeth strategol y prosiect, ei strwythur, y rheolaeth arno a llinell amser fras
  • Cydweithio ac ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid
  • Amlinellu ein ffrydiau gwaith cychwynnol
  • Dechrau alinio’r gwaith hwn â datblygiadau cenedlaethol allweddol eraill.
  • Dechrau addasu ein prosesau arolygu.

Y camau nesaf

Byddwn yn ymgynghori â rhanddeiliaid yn yr hydref/gwanwyn 2018-2019 cyn cyflwyno’r prosesau gwella newydd fesul cam yn 2019-2020.

Rhannwch eich barn