Prosiect hunanarfarnu ar gyfer gwella gan ysgolion


Fel rhan o genhadaeth genedlaethol ar gyfer addysg, Llywodraeth Cymru, rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a’r consortia rhanbarthol i ddatblygu pecyn cymorth hunanarfarnu.


Ynglŷn â’r prosiect

 

Gyda’n gilydd, gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys disgyblion, byddwn yn creu pecyn cymorth hunanwerthuso i gefnogi lefelau cyson o waith gwella mewn ysgolion.  Byddwn:

 • yn datblygu diffiniad cenedlaethol ar gyfer prosesau gwella ysgolion
 • yn cytuno ar ddiben cenedlaethol ar gyfer y gwaith hwn
 • yn diffinio set o egwyddorion i gefnogi prosesau effeithiol ar gyfer gwella ysgolion.

Gweithio mewn partneriaeth

Mae’r OECD yn cyfrannu arbenigedd a phrofiad helaeth, ynghyd â safbwynt rhyngwladol o waith tebyg mewn gwledydd eraill.

Bydd Estyn yn defnyddio’r dystiolaeth o ganfyddiadau arolygiadau a’n gwaith thematig sy’n nodi beth sy’n gwneud prosesau hunanarfarnu a gwella yn effeithiol.

Rydym yn cydweithio â’r proffesiwn addysgu a llawer o randdeiliaid eraill o’r byd addysg yng Nghymru ar y prosiect ar y cyd hwn.

Pam mae angen y prosiect?

Yn hanesyddol, hunanwerthuso fu’r maes gwaethaf mewn arolygiadau ysgolion.  Mae gan bob ysgol feysydd y gallant eu gwella, a bydd y pecyn cymorth yn annog gwella perfformiad ysgolion.

Dylai prosesau hunanarfarnu a gwella wedi’u tanategu gan ddiwylliant agored a gonest o gydweithio fod yn nodwedd anhepgor a pharhaus o’r gwaith ym mhob ysgol, beth bynnag fo’u perfformiad/sefyllfa bresennol. Mae hon yn broses adeiladol a dylid ei hymgorffori yn y diwylliant, a’i groesawu gan staff i wella ar gyfer y dyfodol.

Bydd ein gwaith yn cefnogi a mynd i’r afael â’r materion hyn i wella’r addysg ar gyfer plant a phobl ifanc.

Gweld strwythur y prosiect

Cynnydd

Er mis Mawrth 2018, rydym wedi:

 • Datblygu gweledigaeth strategol y prosiect, ei strwythur, y rheolaeth arno a llinell amser fras
 • Cydweithio ac ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys y disgyblion eu hunain
 • Amlinellu ein ffrydiau gwaith cychwynnol
 • Alinio’r gwaith hwn â datblygiadau cenedlaethol allweddol eraill
 • Dechrau addasu ein prosesau arolygu.
 • Dechrau datblygu’r chwe adran sydd wedi eu cynnwys yn y pecyn cymorth
 • Arbrofi â’r pecyn cymorth mewn sawl ysgol, a chael canlyniadau cadarnhaol
 • Cynnwys ‘llais y disgybl’ yn yr adborth ar elfennau cynlluniedig y pecyn cymorth

Y camau nesaf

Cyflwyno pecyn cymorth yr arweiniad drafft yn Hydref 2019 cyn cyflwyno’r broses wella derfynol yn 2020.

Rhannwch eich barn