Pa wybodaeth y bydd ar Estyn ei hangen gan awdurdod lleol cyn arolygiad un o’i ysgolion?

Rydym yn disgwyl i’r awdurdod lleol roi briff i ni am yr ysgol cyn bod arolygiad yn dechrau, gan gynnwys barn yr awdurdod am berfformiad yr ysgol.  Os bydd adroddiad categoreiddio diweddaraf yr ysgol yn rhoi hyn, ni fydd angen i’r awdurdod lleol greu adroddiad ychwanegol.  Bydd arolygwyr yn ystyried faint o amser cyn yr arolygiad y cafodd yr adroddiad hwn ei ysgrifennu.  Fodd bynnag, mae croeso i’r awdurdod lleol ddarparu gwybodaeth ychwanegol neu wybodaeth wedi’i diweddaru, os bydd o’r farn y byddai hyn yn helpu’r tîm arolygu.  Hefyd, disgwyliwn i’r awdurdod lleol rannu unrhyw wybodaeth bwysig gyda ni am gyd-destun yr ysgol, y byddai’n ddefnyddiol i’r arolygydd cofnodol wybod amdani.  Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gwybodaeth yn ymwneud â’r staffio yn yr ysgol neu ddigwyddiadau arwyddocaol yn y gymuned.

Mae’r wybodaeth gan yr awdurdod lleol, ynghyd â phob tystiolaeth arall, yn helpu’r arolygydd cofnodol i gynllunio gweithgareddau arolygu a datblygu cwestiynau priodol i’w gofyn yn ystod yr arolygiad.  Hefyd, mae’n helpu arolygwyr i ystyried materion perthnasol, er enghraifft wrth ddadansoddi data neu wrth ystyried materion yn ymwneud â darpariaeth neu arweinyddiaeth.  Ar ôl diwedd yr arolygiad, bydd yr arolygydd cofnodol yn myfyrio ar y wybodaeth a roddwyd gan yr awdurdod lleol ac yn rhannu ei farn a’i sylwadau am ei ddefnyddioldeb gyda thîm Estyn o arolygwyr cyswllt awdurdodau lleol (eto gan ystyried pryd ysgrifennwyd yr adroddiad, os bydd angen).  Mae arolygwyr cyswllt yn ystyried adborth gan arolygwyr cofnodol dros gyfnod er mwyn llunio darlun o ba mor dda y mae awdurdodau lleol yn adnabod eu hysgolion.