Newyddion

Yn dangos canlyniadau 81 - 90 o 93
05 Rhagfyr 2013

Mae plant yn y Cyfnod Sylfaen yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg mewn ysgolion a lleoliadau cyfrwng Cymraeg

Mae dros bedwar o bob pump o blant rhwng 3 a 7 oed yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir cyfrwng Cymraeg, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn heddiw. Darllen mwy >

07 Hydref 2013

Mae angen i ysgolion uwchradd godi safonau mewn mathemateg

Mathemateg yw’r pwnc craidd â’r perfformiad isaf yng nghyfnod allweddol 4 yng Nghymru, ac yn gyfatebol, yr isaf o gymharu â gweddill y DU, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn heddiw. Darllen mwy >

04 Hydref 2013

Dylai hyfforddiant y diwydiant adeiladu ganolbwyntio mwy ar anghenion y farchnad lafur

Mae angen i gyrsiau hyfforddiant adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig wella o ran bodloni gofynion economi Cymru heddiw er mwyn bod o fudd i ddysgwyr a chyflogwyr lleol. Darllen mwy >

17 Medi 2013

Absenoldeb athrawon yn llesteirio cynnydd disgyblion

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn yn tynnu sylw at ddibyniaeth gynyddol ar staff cynorthwyol a staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth. Darllen mwy >

12 Gorffennaf 2013

Safonau ym medrau TGCh disgyblion yn dda neu'n well mewn hanner o ysgolion cynradd

Heddiw, mae Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn cyhoeddi ‘Effaith TGCh ar ddysgu disgyblion mewn ysgolion cynradd’, sef y cyntaf o ddau adroddiad ar arolygon o safonau TGCh mewn ysgolion ac uwchradd yng Nghymru, yn archwilio effaith TGCh ar ddysgu disgyblion ar draws y cwricwlwm ysgolion cynradd. Darllen mwy >

02 Gorffennaf 2013

Dysgwyr yn ffurfio eu profiad eu hunain o addysg

Bellach, mae dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chanolfannau Cymraeg i oedolion yn chwarae mwy o ran mewn dylanwadu ar benderfyniadau am addysgu, am y cwricwlwm ac am adnoddau. Darllen mwy >

20 Mehefin 2013

Disgyblion yn cael trafferth gyda medrau rhif sylfaenol

Mae medrau rhifedd gwan gan ddisgyblion mewn tua dwy o bob pump ysgol gynradd, a hanner yr ysgolion uwchradd a gafodd eu harolygu yn 2010-2012, yn ôl Estyn. Darllen mwy >

18 Mehefin 2013

Safonau addysg grefyddol mewn ysgolion uwchradd yn gwella

Mae mwy o ddisgyblion nag erioed o’r blaen yn dilyn cyrsiau TGAU addysg grefyddol ac mae canlyniadau wedi gwella’n gyson dros y pum mlynedd diwethaf. Mae nifer y disgyblion sy’n cyflawni graddau A*-C ar gyfer y cwrs TGAU llawn ymhell uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer pynciau eraill. Darllen mwy >

11 Mehefin 2013

Mae llawer o ysgolion yn cynllunio, cyflwyno ac yn rheoli eu pum diwrnod hyfforddi staff statudol yn effeithiol

Mae’r ysgolion mwyaf effeithiol yng Nghymru yn defnyddio eu pum diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) statudol fel rhan annatod o’u strategaeth ar gyfer datblygu staff. Fodd bynnag, canfu adroddiad Estyn ar HMS statudol mewn ysgolion fod angen i ysgolion ganolbwyntio mwy ar y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer addysg yng Nghymru. Darllen mwy >

04 Mehefin 2013

Mae gwersi gwyddoniaeth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn dda, ond nid yw asesu'n ddigon cadarn

Mae safonau yn y mwyafrif o wersi gwyddoniaeth yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd yr ymwelwyd â nhw fel rhan o arolwg gan arolygwyr Estyn yn dda neu’n well. Fodd bynnag, mae rhai diffygion, gan gynnwys asesiadau athrawon o wyddoniaeth ym mron pob un o’r ysgolion cynradd a hanner yr ysgolion uwchradd yr ymwelwyd â nhw. Darllen mwy >

Pages