Newyddion

Yn dangos canlyniadau 81 - 90 o 95
13 Rhagfyr 2013

Estyn yn cyhoeddi strategaethau gwella ysgolion uwchradd

Mae gan bob ysgol yng Nghymru y potensial i wella’r addysg y maent yn ei chynnig, ond efallai fod angen gwahanol strategaethau ar wahanol ysgolion, yn ôl Estyn, yn dibynnu ar eu cyfnod datblygu. Darllen mwy >

10 Rhagfyr 2013

Nid yw mynd i’r afael â thlodi yn flaenoriaeth digon uchel i ysgolion o hyd

Er bod llawer o ysgolion yn ymwybodol o bwysigrwydd gwella safonau a lles disgyblion difreintiedig, nid yw mynd i’r afael â thlodi yn flaenoriaeth digon uchel i ysgolion ar draws Cymru o hyd. Darllen mwy >

05 Rhagfyr 2013

Mae plant yn y Cyfnod Sylfaen yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg mewn ysgolion a lleoliadau cyfrwng Cymraeg

Mae dros bedwar o bob pump o blant rhwng 3 a 7 oed yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir cyfrwng Cymraeg, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn heddiw. Darllen mwy >

07 Hydref 2013

Mae angen i ysgolion uwchradd godi safonau mewn mathemateg

Mathemateg yw’r pwnc craidd â’r perfformiad isaf yng nghyfnod allweddol 4 yng Nghymru, ac yn gyfatebol, yr isaf o gymharu â gweddill y DU, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn heddiw. Darllen mwy >

04 Hydref 2013

Dylai hyfforddiant y diwydiant adeiladu ganolbwyntio mwy ar anghenion y farchnad lafur

Mae angen i gyrsiau hyfforddiant adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig wella o ran bodloni gofynion economi Cymru heddiw er mwyn bod o fudd i ddysgwyr a chyflogwyr lleol. Darllen mwy >

17 Medi 2013

Absenoldeb athrawon yn llesteirio cynnydd disgyblion

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn yn tynnu sylw at ddibyniaeth gynyddol ar staff cynorthwyol a staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth. Darllen mwy >

12 Gorffennaf 2013

Safonau ym medrau TGCh disgyblion yn dda neu'n well mewn hanner o ysgolion cynradd

Heddiw, mae Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn cyhoeddi ‘Effaith TGCh ar ddysgu disgyblion mewn ysgolion cynradd’, sef y cyntaf o ddau adroddiad ar arolygon o safonau TGCh mewn ysgolion ac uwchradd yng Nghymru, yn archwilio effaith TGCh ar ddysgu disgyblion ar draws y cwricwlwm ysgolion cynradd. Darllen mwy >

02 Gorffennaf 2013

Dysgwyr yn ffurfio eu profiad eu hunain o addysg

Bellach, mae dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chanolfannau Cymraeg i oedolion yn chwarae mwy o ran mewn dylanwadu ar benderfyniadau am addysgu, am y cwricwlwm ac am adnoddau. Darllen mwy >

20 Mehefin 2013

Disgyblion yn cael trafferth gyda medrau rhif sylfaenol

Mae medrau rhifedd gwan gan ddisgyblion mewn tua dwy o bob pump ysgol gynradd, a hanner yr ysgolion uwchradd a gafodd eu harolygu yn 2010-2012, yn ôl Estyn. Darllen mwy >

18 Mehefin 2013

Safonau addysg grefyddol mewn ysgolion uwchradd yn gwella

Mae mwy o ddisgyblion nag erioed o’r blaen yn dilyn cyrsiau TGAU addysg grefyddol ac mae canlyniadau wedi gwella’n gyson dros y pum mlynedd diwethaf. Mae nifer y disgyblion sy’n cyflawni graddau A*-C ar gyfer y cwrs TGAU llawn ymhell uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer pynciau eraill. Darllen mwy >

Pages