Newyddion

Yn dangos canlyniadau 81 - 90 o 97
20 Mai 2014

Anogaeth a chyngor ar yrfaoedd o fudd i ddisgyblion 14-16 oed

Mae disgyblion 14-16 oed wedi elwa ar ystod ehangach o bynciau a mwy o gymorth dysgu ers cyflwyno fframwaith llwybrau dysgu bum mlynedd yn ôl. Mae presenoldeb, ymddygiad a pherfformiad wedi gwella, yn enwedig ymhlith y disgyblion sydd â’r rhwystrau mwyaf rhag dysgu, fel disgyblion o gefndiroedd difreintiedig neu’r rhai ag anghenion addysgol arbennig. Darllen mwy >

28 Ionawr 2014

Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn amlygu heriau ar gyfer addysg a hyfforddiant yng Nghymru

Nid yw safonau addysg yng Nghymru wedi gwella ar y cyfan, yn ôl Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant 2012 - 2013. Fodd bynnag, mae rhai sectorau, fel ysgolion arbennig ac ysgolion annibynnol, yn cynnal eu perfformiad uchel. Darllen mwy >

13 Rhagfyr 2013

Estyn yn cyhoeddi strategaethau gwella ysgolion uwchradd

Mae gan bob ysgol yng Nghymru y potensial i wella’r addysg y maent yn ei chynnig, ond efallai fod angen gwahanol strategaethau ar wahanol ysgolion, yn ôl Estyn, yn dibynnu ar eu cyfnod datblygu. Darllen mwy >

10 Rhagfyr 2013

Nid yw mynd i’r afael â thlodi yn flaenoriaeth digon uchel i ysgolion o hyd

Er bod llawer o ysgolion yn ymwybodol o bwysigrwydd gwella safonau a lles disgyblion difreintiedig, nid yw mynd i’r afael â thlodi yn flaenoriaeth digon uchel i ysgolion ar draws Cymru o hyd. Darllen mwy >

05 Rhagfyr 2013

Mae plant yn y Cyfnod Sylfaen yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg mewn ysgolion a lleoliadau cyfrwng Cymraeg

Mae dros bedwar o bob pump o blant rhwng 3 a 7 oed yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir cyfrwng Cymraeg, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn heddiw. Darllen mwy >

07 Hydref 2013

Mae angen i ysgolion uwchradd godi safonau mewn mathemateg

Mathemateg yw’r pwnc craidd â’r perfformiad isaf yng nghyfnod allweddol 4 yng Nghymru, ac yn gyfatebol, yr isaf o gymharu â gweddill y DU, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn heddiw. Darllen mwy >

04 Hydref 2013

Dylai hyfforddiant y diwydiant adeiladu ganolbwyntio mwy ar anghenion y farchnad lafur

Mae angen i gyrsiau hyfforddiant adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig wella o ran bodloni gofynion economi Cymru heddiw er mwyn bod o fudd i ddysgwyr a chyflogwyr lleol. Darllen mwy >

17 Medi 2013

Absenoldeb athrawon yn llesteirio cynnydd disgyblion

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn yn tynnu sylw at ddibyniaeth gynyddol ar staff cynorthwyol a staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth. Darllen mwy >

12 Gorffennaf 2013

Safonau ym medrau TGCh disgyblion yn dda neu'n well mewn hanner o ysgolion cynradd

Heddiw, mae Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn cyhoeddi ‘Effaith TGCh ar ddysgu disgyblion mewn ysgolion cynradd’, sef y cyntaf o ddau adroddiad ar arolygon o safonau TGCh mewn ysgolion ac uwchradd yng Nghymru, yn archwilio effaith TGCh ar ddysgu disgyblion ar draws y cwricwlwm ysgolion cynradd. Darllen mwy >

02 Gorffennaf 2013

Dysgwyr yn ffurfio eu profiad eu hunain o addysg

Bellach, mae dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chanolfannau Cymraeg i oedolion yn chwarae mwy o ran mewn dylanwadu ar benderfyniadau am addysgu, am y cwricwlwm ac am adnoddau. Darllen mwy >

Pages