Newyddion

Yn dangos canlyniadau 71 - 78 o 78
02 Gorffennaf 2013

Dysgwyr yn ffurfio eu profiad eu hunain o addysg

Bellach, mae dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chanolfannau Cymraeg i oedolion yn chwarae mwy o ran mewn dylanwadu ar benderfyniadau am addysgu, am y cwricwlwm ac am adnoddau. Darllen mwy >

20 Mehefin 2013

Disgyblion yn cael trafferth gyda medrau rhif sylfaenol

Mae medrau rhifedd gwan gan ddisgyblion mewn tua dwy o bob pump ysgol gynradd, a hanner yr ysgolion uwchradd a gafodd eu harolygu yn 2010-2012, yn ôl Estyn. Darllen mwy >

18 Mehefin 2013

Safonau addysg grefyddol mewn ysgolion uwchradd yn gwella

Mae mwy o ddisgyblion nag erioed o’r blaen yn dilyn cyrsiau TGAU addysg grefyddol ac mae canlyniadau wedi gwella’n gyson dros y pum mlynedd diwethaf. Mae nifer y disgyblion sy’n cyflawni graddau A*-C ar gyfer y cwrs TGAU llawn ymhell uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer pynciau eraill. Darllen mwy >

11 Mehefin 2013

Mae llawer o ysgolion yn cynllunio, cyflwyno ac yn rheoli eu pum diwrnod hyfforddi staff statudol yn effeithiol

Mae’r ysgolion mwyaf effeithiol yng Nghymru yn defnyddio eu pum diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) statudol fel rhan annatod o’u strategaeth ar gyfer datblygu staff. Fodd bynnag, canfu adroddiad Estyn ar HMS statudol mewn ysgolion fod angen i ysgolion ganolbwyntio mwy ar y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer addysg yng Nghymru. Darllen mwy >

04 Mehefin 2013

Mae gwersi gwyddoniaeth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn dda, ond nid yw asesu'n ddigon cadarn

Mae safonau yn y mwyafrif o wersi gwyddoniaeth yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd yr ymwelwyd â nhw fel rhan o arolwg gan arolygwyr Estyn yn dda neu’n well. Fodd bynnag, mae rhai diffygion, gan gynnwys asesiadau athrawon o wyddoniaeth ym mron pob un o’r ysgolion cynradd a hanner yr ysgolion uwchradd yr ymwelwyd â nhw. Darllen mwy >

06 Chwefror 2013

Ymgynghoriad ar newidiadau i arolygiadau Estyn

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, a Llywodraeth Cymru, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y cyd ar y newidiadau arfaethedig i ba mor aml y cynhelir arolygiadau a’r cyfnod o rybudd a roddir i ysgolion a darparwyr eraill. Darllen mwy >

29 Ionawr 2013

Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 2011- 2012

Mae arweinyddiaeth gadarn ar bobl lefel yn allweddol i wella safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn ôl Ann Keane, Prif Arolygydd addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Darllen mwy >

Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 2010-2011

Heddiw, bydd Ann Keane, Prif Arolygydd Estyn yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Addysg Ei Mawrhydi 2010/11, sef asesiad cyffredinol o safonau a pherfformiad ysgolion, addysg a darparwyr Darllen mwy >

Pages