Newyddion

Yn dangos canlyniadau 71 - 80 o 97
13 Tachwedd 2014

Medrau rhifedd disgyblion yn parhau’n wan mewn tua hanner ysgolion

Mewn ychydig o dan hanner yr ysgolion cynradd ac uwchradd a arolygwyd yn 2013-2014, mae disgyblion yn datblygu medrau rhifedd da neu well ac, yn yr ysgolion sy’n weddill, mae eu medrau yn gymedrol ar y gorau, dywed adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Darllen mwy >

01 Hydref 2014

Gall arsylwi effeithiol yn yr ystafell ddosbarth wella addysgu a dysgu

Mae arolwg Estyn wedi nodi sut mae ysgolion cynradd ac uwchradd llwyddiannus a rhai sy’n gwella yn defnyddio arsylwi yn yr ystafell ddosbarth i wella cyflawniad disgyblion. Mewn ysgolion lle mae arsylwi yn yr ystafell ddosbarth yn effeithiol, mae arweinwyr wedi meithrin diwylliant cadarnhaol o wella trwy hunanarfarnu a dysgu proffesiynol. Yn yr ysgolion hyn, mae staff yn awyddus i rannu arfer ac maent yn ystyried arsylwi yn yr ystafell ddosbarth yn hawl. Darllen mwy >

25 Medi 2014

Cynnydd mewn lefelau presenoldeb ysgolion uwchradd ond angen gwelliant o hyd

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae presenoldeb mewn ysgolion uwchradd wedi gwella. Er gwaethaf y gwelliant hwn, mae absenoldeb yn bryder o hyd mewn bron traean o’r ysgolion uwchradd a arolygwyd er 2010. Mae disgyblion sy’n absennol yn gyson bellach yn cyfrif am chwarter yr holl absenoldebau. Darllen mwy >

10 Gorffennaf 2014

Mae angen gwella safonau TGCh mewn ysgolion uwchradd

Mae safonau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) fel pwnc yn dda neu’n well mewn tua hanner yr ysgolion uwchradd yr ymwelwyd â nhw yn ystod yr arolwg hwn, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn heddiw. Darllen mwy >

27 Mehefin 2014

Bwlio yn destun pryder o hyd yn ysgolion Cymru

Mae gormod o ddisgyblion yn dioddef yn sgil bwlio yn ystod eu bywydau ysgol, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Mae gan ddarparwyr addysg gyfrifoldeb i fynd i’r afael â bwlio o bob math o dan Ddeddf Addysg 2002, ac eto mae’r ffyrdd y mae ysgolion yn delio â bwlio yn amrywio’n eang. Darllen mwy >

24 Mehefin 2014

Dealltwriaeth disgyblion o faterion byd-eang yn gwella

Erbyn hyn, mae gan ddisgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ddealltwriaeth o faterion byd-eang ac o gynaliadwyedd sy’n briodol i’w hoedran, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Darllen mwy >

17 Mehefin 2014

Mae'r mwyafrif o ddysgwyr 7-14 oed yn cyflawni safonau da mewn Saesneg

Mae llawer o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd a mwyafrif o ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd yn cyflawni safonau da mewn gwersi Saesneg, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae disgyblion mewn gwersi Saesneg yn siarad yn glir yn ystod trafodaethau ac yn ymateb yn dda i amrywiaeth eang o destunau. Fodd bynnag, mae pryderon ynghylch safonau ysgrifennu o hyd. Darllen mwy >

16 Mehefin 2014

Effaith newidiadau i reoliadau ar y cylch arolygiadau

Y llynedd, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ac Estyn gyfres o ymgynghoriadau rhwng Chwefror a Mai ar newidiadau arfaethedig i gylchoedd arolygu Estyn. Darllen mwy >

16 Mehefin 2014

Effaith newidiadau i reoliadau ar y cylch arolygiadau

Y llynedd, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ac Estyn gyfres o ymgynghoriadau rhwng Chwefror a Mai ar newidiadau arfaethedig i gylchoedd arolygu Estyn. Darllen mwy >

20 Mai 2014

Anogaeth a chyngor ar yrfaoedd o fudd i ddisgyblion 14-16 oed

Mae disgyblion 14-16 oed wedi elwa ar ystod ehangach o bynciau a mwy o gymorth dysgu ers cyflwyno fframwaith llwybrau dysgu bum mlynedd yn ôl. Darllen mwy >

Pages