Newyddion

Yn dangos canlyniadau 61 - 70 o 97
13 Mai 2015

Arolygwyr yn amlygu cryfderau ysgolion cynradd yn y celfyddydau creadigol

Mae Estyn wedi amlygu nifer o ysgolion cynradd ledled Cymru sy’n arwain y ffordd yn y celfyddydau creadigol ac y dylid rhannu a chymhwyso eu dulliau yn ehangach. Darllen mwy >

12 Mai 2015

Mae angen cymorth cryfach ar leoliadau meithrin ar gyfer addysgu a dysgu

Gall athrawon ymgynghorol y blynyddoedd cynnar gael effaith sylweddol ar y safonau y mae plant yn eu cyflawni, ond nid ydynt yn treulio digon o amser yn modelu addysgu da yn ystod eu hymweliadau â lleoliadau, yn ôl adroddiad Estyn a gyhoeddwyd heddiw. Canfu arolygwyr bod y mwyafrif o athrawon ymgynghorol yn darparu mwy o gymorth ar gyfer rheoli a gweinyddu nag ydynt ar gyfer addysgu a dysgu. Darllen mwy >

26 Chwefror 2015

Arfer dda wedi’i nodi mewn mathemateg, ond mae heriau’n parhau i ysgolion uwchradd

Mae disgyblion yn gwneud cynnydd da yn eu rhesymu mathemategol pan fyddant yn datrys problemau, yn ôl adroddiad Estyn sy’n cael ei gyhoeddi heddiw. Mae disgyblion sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau datrys problemau yn rheolaidd yn gallu deall problemau bywyd go iawn yn well a dewis ffyrdd priodol o fynd i’r afael â phroblemau mathemategol sy’n gynyddol gymhleth. Darllen mwy >

12 Chwefror 2015

Penodiad y Prif Arolygydd nesaf wedi’i gyhoeddi

Rydym yn falch iawn o ddatgan mai Meilyr Rowlands AEM fydd Prif Arolygydd nesaf Estyn. Fe’i penodir yn Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ar Fehefin 1af 2015. Darllen mwy >

27 Ionawr 2015

Y Prif Arolygydd yn adrodd bod rhywfaint o welliant mewn addysg, ond mae heriau sylweddol yn parhau o hyd

Mae perfformiad addysg yng Nghymru yn dangos rhai arwyddion o welliant, yn ôl Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi 2013-2014, sy’n cael ei gyhoeddi heddiw. Mae cyfraddau presenoldeb yn gwella, tra bod cyfran y disgyblion sy’n absennol yn barhaus yn gostwng. Mae’r bwlch mewn perfformiad rhwng disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a disgyblion eraill yn lleihau ychydig, ac fe wnaeth cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ostwng eleni. Darllen mwy >

13 Ionawr 2015

Gwella llythrennedd mewn ysgolion uwchradd yn her o hyd

Er bod y ddarpariaeth ar gyfer datblygu llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3 yn parhau’n ddigonol at ei gilydd, bu rhywfaint o gynnydd wrth weithredu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Mae ymwybyddiaeth y rhan fwyaf o athrawon o’r angen i ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion wedi gwella a, bellach, maent yn cynnwys llythrennedd yn eu cynlluniau pwnc. Mae llawer o ysgolion yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddisgyblion lunio darnau estynedig o waith ysgrifennu ar draws y cwricwlwm. Darllen mwy >

26 Tachwedd 2014

Angen gwella nifer y dysgwyr sy’n ymgymryd â phrentisiaethau yng Nghymru

Mae arolwg Estyn o’r rhesymau sy’n atal dysgwyr rhag gwneud cais am brentisiaethau’n dangos bod 25% o ddarparwyr dysgu yn y gwaith o’r farn bod materion ieithyddol a diwylliannol yn gallu bod yn rhwystrau rhag ymgymryd â phrentisiaethau, yn enwedig yn achos grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Darllen mwy >

20 Tachwedd 2014

Dysgwyr yn elwa ar ffurfio eu haddysg

Mae darparwyr dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith yn gwneud mwy i gynnwys eu dysgwyr mewn ffurfio’r cwricwlwm, adnoddau a chyfleusterau, yn ôl adroddiad Estyn a gyhoeddwyd heddiw. Darllen mwy >

19 Tachwedd 2014

Mae gan ddisgyblion sy’n dilyn o leiaf ddwy TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg fedrau Cymraeg gwell

Mae adolygiad gan Estyn o ddeg ysgol ddwyieithog wedi darganfod mai’r disgyblion sy’n dilyn y nifer uchaf o gymwysterau TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â Chymraeg mamiaith sydd â’r gallu mwyaf i drafod ac ysgrifennu yn Gymraeg. Darllen mwy >

13 Tachwedd 2014

Medrau rhifedd disgyblion yn parhau'n wan mewn tua hanner ysgolion

Mewn ychydig o dan hanner yr ysgolion cynradd ac uwchradd a arolygwyd yn 2013-2014, mae disgyblion yn datblygu medrau rhifedd da neu well ac, yn yr ysgolion sy’n weddill, mae eu medrau yn gymedrol ar y gorau, dywed adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Darllen mwy >

Pages