Newyddion

Yn dangos canlyniadau 51 - 60 o 95
30 Medi 2015

Ymgynghoriad ar sut mae Estyn yn arolygu

Estyn yn ceisio barn am sut mae’n arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru Darllen mwy >

23 Mehefin 2015

Dylai ysgolion sy’n cydweithio ganolbwyntio ar ddeilliannau disgyblion

Mae bron pob ysgol yn cymryd rhan mewn rhyw fath o bartneriaeth ag ysgolion eraill, ond nid yw effaith y gwaith hwn ar y cyd ar ddisgyblion yn cael ei harfarnu ddigon, yn ôl adroddiad gan Estyn a gyhoeddir heddiw. Darllen mwy >

18 Mehefin 2015

Mae angen cydlynu’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol yn well

Mae darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd mewn perygl o gael eu gwahardd neu ymddieithrio yn fwyaf effeithiol pan fydd awdurdodau lleol, ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion (UCDau) yn gweithio gyda’i gilydd i fodloni anghenion y disgyblion hyn fel eu bod yn aros mewn addysg amser llawn. Darllen mwy >

17 Mehefin 2015

Yr allwedd i wella presenoldeb mewn ysgolion cynradd yw dull amlstrategaeth

Mae ysgolion cynradd sy’n cynnal neu’n gwella presenoldeb disgyblion yn rhoi sylw cyson iddo ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau yn hytrach nag un dull penodol. Mewn adroddiad a gyhoeddir heddiw, mae Estyn yn amlygu’r strategaethau amrywiol sy’n cael eu defnyddio gan ysgolion sydd wedi mynd i’r afael â phresenoldeb gwael yn llwyddiannus. Darllen mwy >

11 Mehefin 2015

Angen i ysgolion ddatblygu medrau arwain staff ar bob lefel

Mewn ysgolion llwyddiannus, mae staff ar bob lefel yn dangos ymddygiadau arwain cadarn. Mae’r ysgolion hyn yn datblygu medrau arwain eu holl staff, o ymarferwyr yr ystafell ddosbarth i uwch arweinwyr. Mae ethos dysgu cadarn, datblygiad arweinyddiaeth a chynllunio ar gyfer olyniaeth yn rhannau annatod o’r diwylliant datblygiad proffesiynol yn yr ysgolion hyn. Darllen mwy >

01 Mehefin 2015

Estyn yn croesawu Prif Arolygydd newydd

Mae Meilyr Rowlands wedi ymgymryd â rôl Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Darllen mwy >

21 Mai 2015

Angen mwy o gysondeb wrth reoli cwynion dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach

Yn gyffredinol, mae gweithdrefnau cwynion mewn sefydliadau addysg bellach wedi’u dogfennu’n glir ac yn gynhwysfawr, er bod gormod o anghysondeb rhwng sefydliadau o ran y modd y caiff cwynion eu rheoli. Mae gwahaniaethau’n bodoli rhwng sefydliadau hefyd o ran y modd y maent yn diffinio beth yw cwyn a’r graddau y maent yn darparu gwybodaeth i ddysgwyr am sut i wneud cwyn. Yn yr arolwg, ni wnaeth Estyn ddarganfod yr un sefydliad â system sicrhau ansawdd i wneud yn siŵr bod cwynion yn cael eu trin yn ôl safon gyson ar draws y sefydliad. Darllen mwy >

18 Mai 2015

Y Prif Arolygydd yn dweud ffarwel

Wrth i Ann Keane baratoi i adael Estyn ar ôl dros 5 mlynedd fel Prif Arolygydd a 31 o flynyddoedd yn yr arolygiaeth, hoffai fynegi ei diolch. Darllen mwy >

13 Mai 2015

Arolygwyr yn amlygu cryfderau ysgolion cynradd yn y celfyddydau creadigol

Mae Estyn wedi amlygu nifer o ysgolion cynradd ledled Cymru sy’n arwain y ffordd yn y celfyddydau creadigol ac y dylid rhannu a chymhwyso eu dulliau yn ehangach. Darllen mwy >

12 Mai 2015

Mae angen cymorth cryfach ar leoliadau meithrin ar gyfer addysgu a dysgu

Gall athrawon ymgynghorol y blynyddoedd cynnar gael effaith sylweddol ar y safonau y mae plant yn eu cyflawni, ond nid ydynt yn treulio digon o amser yn modelu addysgu da yn ystod eu hymweliadau â lleoliadau, yn ôl adroddiad Estyn a gyhoeddwyd heddiw. Canfu arolygwyr bod y mwyafrif o athrawon ymgynghorol yn darparu mwy o gymorth ar gyfer rheoli a gweinyddu nag ydynt ar gyfer addysgu a dysgu. Darllen mwy >

Pages