Newyddion

Yn dangos canlyniadau 41 - 50 o 97
15 Medi 2016

Arweinyddiaeth yw’r ‘ffactor mwyaf arwyddocaol’ wrth ysgogi gwelliant ysgolion cynradd

Arweinyddiaeth effeithiol yw’r dylanwad pwysicaf o ran codi safonau, gwella addysgu a dysgu, ac ymgorffori diwylliant o hunan-wella mewn ysgolion cynradd. Darllen mwy >

11 Gorffennaf 2016

Annog athrawon i ddefnyddio mwy ar yr iaith asesedig mewn gwersi ieithoedd tramor modern

Er gwaethaf gwelliannau parhaus yn neilliannau disgyblion ac mewn canlyniadau TGAU a Safon Uwch, mae nifer y myfyrwyr sy’n astudio iaith dramor fodern yng Nghymru’n parhau i ostwng. Darllen mwy >

05 Gorffennaf 2016

Codi cyrhaeddiad, cyflawniad a dyheadau plant sy’n derbyn gofal

Mae plant sy’n derbyn gofal yn wynebu rhwystrau o hyd rhag cyrraedd a chyflawni mewn dysgu. Darllen mwy >

29 Mehefin 2016

Addysg heblaw yn yr ysgol yn cynnig ail gyfle i ddisgyblion, ond dim amrywiaeth ddigon eang o brofiadau dysgu

Mae disgyblion sy’n cael eu haddysgu heblaw yn yr ysgol yn aml yn colli allan ar fanteision cwricwlwm eang a chymorth arbenigol – sy’n gallu cael effaith negyddol ar eu haddysg a’u rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol. Darllen mwy >

26 Chwefror 2016

Mae’r rhan fwyaf o hyfforddeion Teach First yn llawn cymhelliant, ond mae rhai diffygion pwysig yn parhau

Mae’r rhan fwyaf o hyfforddeion Teach First (sy’n cael eu galw’n ‘gyfranogwyr’) yn cyflawni Statws Athro Cymwysedig, ac roedd llawer ohonynt yn parhau i fod mewn swyddi addysgu ddwy flynedd ar ôl dechrau’r rhaglen, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Fodd bynnag, tua thraean o’r rhain yn unig oedd yn dal i addysgu yng Nghymru. Darllen mwy >

03 Chwefror 2016

Estyn yn lansio gwefan newydd o ddata arolygu

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, wedi lansio gwefan ddata newydd sy’n cynnwys yr holl ganfyddiadau arolygu ers blwyddyn academaidd 2010-2011. Darllen mwy >

26 Ionawr 2016

Y Prif Arolygydd yn galw ar ysgolion i edrych o’r newydd ar addysgu a dysgu

Mae arwyddion o gynnydd, yn enwedig gyda sylfeini addysg, fel ymddygiad a phresenoldeb, llythrennedd a rhifedd sylfaenol, a chefnogi dysgwyr bregus, ond mae gormod o amrywioldeb o hyd yn ansawdd yr addysgu a’r dysgu yn ysgolion Cymru, yn ôl Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd a gyhoeddwyd heddiw. Darllen mwy >

10 Rhagfyr 2015

Colegau’n darparu cymorth da ar gyfer dysgwyr i’w helpu i wneud y gorau o’u haddysg

Mae dysgwyr mewn addysg bellach sydd mewn perygl o ymddieithrio neu sy’n dechrau eu cyrsiau’n hwyr yn cael cymorth effeithiol ar y cyfan. Trwy gyfuniad o gyngor da a gweithio mewn partneriaeth â chyrff eraill, mae colegau’n cynorthwyo eu myfyrwyr ar eu taith i’w dewis alwedigaeth. Darllen mwy >

10 Rhagfyr 2015

Cynnig i ymestyn amlder cynnal arolygiadau o fewn saith mlynedd

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, yn cynnig newid rheoliadau i alluogi Estyn i arolygu ysgolion a darparwyr eraill o leiaf unwaith bob saith mlynedd, yn hytrach nag unwaith bob chwe Darllen mwy >

17 Tachwedd 2015

Dylai safonau arweinyddiaeth gael sylw cadarnach mewn adolygiadau o berfformiad penaethiaid

Mae’r adroddiad hwn yn darganfod nad yw’r safonau arweinyddiaeth cenedlaethol yn cael eu defnyddio’n ddigon helaeth fel rhan o broses rheoli perfformiad penaethiaid. Darllen mwy >

Pages