Newyddion

Yn dangos canlyniadau 41 - 50 o 89
10 Rhagfyr 2015

Cynnig i ymestyn amlder cynnal arolygiadau o fewn saith mlynedd

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, yn cynnig newid rheoliadau i alluogi Estyn i arolygu ysgolion a darparwyr eraill o leiaf unwaith bob saith mlynedd, yn hytrach nag unwaith bob chwe Darllen mwy >

17 Tachwedd 2015

Dylai safonau arweinyddiaeth gael sylw cadarnach mewn adolygiadau o berfformiad penaethiaid

Mae’r adroddiad hwn yn darganfod nad yw’r safonau arweinyddiaeth cenedlaethol yn cael eu defnyddio’n ddigon helaeth fel rhan o broses rheoli perfformiad penaethiaid. Darllen mwy >

22 Hydref 2015

Angen gwneud rhagor i helpu dysgwyr anabl a dysgwyr o grwpiau pobl dduon ac ethnig lleiafrifol gael prentisiaethau

Mae dysgwyr anabl a dysgwyr o grwpiau pobl dduon ac ethnig lleiafrifol yn aml yn wynebu sawl rhwystr rhag cael prentisiaethau, ond mae nifer o ddarparwyr dysgu yn y gwaith, cyflogwyr ac asiantaethau allanol wedi rhoi mentrau ar waith i helpu goresgyn y rhwystrau hyn. Darllen mwy >

01 Hydref 2015

Mae angen i golegau ddefnyddio arsylwi addysgu a dysgu yn fwy effeithiol er mwyn gwella safonau dysgwyr

Mae arsylwi gwersi yn gweithio orau mewn colegau sydd â gweledigaeth a strategaeth glir ar gyfer cyflwyno addysgu a dysgu i safon gyson uchel, yn ogystal â diwylliant cadarn o hunanarfarnu a hunanwella. Mae arsylwi yn helpu rhannu arfer effeithiol ymhlith staff a gyda cholegau eraill, datblygu ffyrdd arloesol o addysgu, ac mae’n fodd o arfarnu ansawdd dysgu. Darllen mwy >

30 Medi 2015

Ymgynghoriad ar sut mae Estyn yn arolygu

Estyn yn ceisio barn am sut mae’n arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru Darllen mwy >

23 Mehefin 2015

Dylai ysgolion sy’n cydweithio ganolbwyntio ar ddeilliannau disgyblion

Mae bron pob ysgol yn cymryd rhan mewn rhyw fath o bartneriaeth ag ysgolion eraill, ond nid yw effaith y gwaith hwn ar y cyd ar ddisgyblion yn cael ei harfarnu ddigon, yn ôl adroddiad gan Estyn a gyhoeddir heddiw. Darllen mwy >

18 Mehefin 2015

Mae angen cydlynu’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol yn well

Mae darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd mewn perygl o gael eu gwahardd neu ymddieithrio yn fwyaf effeithiol pan fydd awdurdodau lleol, ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion (UCDau) yn gweithio gyda’i gilydd i fodloni anghenion y disgyblion hyn fel eu bod yn aros mewn addysg amser llawn. Darllen mwy >

17 Mehefin 2015

Yr allwedd i wella presenoldeb mewn ysgolion cynradd yw dull amlstrategaeth

Mae ysgolion cynradd sy’n cynnal neu’n gwella presenoldeb disgyblion yn rhoi sylw cyson iddo ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau yn hytrach nag un dull penodol. Mewn adroddiad a gyhoeddir heddiw, mae Estyn yn amlygu’r strategaethau amrywiol sy’n cael eu defnyddio gan ysgolion sydd wedi mynd i’r afael â phresenoldeb gwael yn llwyddiannus. Darllen mwy >

11 Mehefin 2015

Angen i ysgolion ddatblygu medrau arwain staff ar bob lefel

Mewn ysgolion llwyddiannus, mae staff ar bob lefel yn dangos ymddygiadau arwain cadarn. Mae’r ysgolion hyn yn datblygu medrau arwain eu holl staff, o ymarferwyr yr ystafell ddosbarth i uwch arweinwyr. Mae ethos dysgu cadarn, datblygiad arweinyddiaeth a chynllunio ar gyfer olyniaeth yn rhannau annatod o’r diwylliant datblygiad proffesiynol yn yr ysgolion hyn. Darllen mwy >

01 Mehefin 2015

Estyn yn croesawu Prif Arolygydd newydd

Mae Meilyr Rowlands wedi ymgymryd â rôl Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Darllen mwy >

Pages