Newyddion

Yn dangos canlyniadau 31 - 40 o 91
07 Rhagfyr 2016

‘Llais y disgybl’ o fudd i ddisgyblion ac yn helpu ysgolion i wella

Mae pedair nodwedd yn gyffredin i ysgolion sy’n rhoi llais cryf i ddisgyblion ac sy’n eu cynnwys mewn penderfyniadau, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Darllen mwy >

23 Tachwedd 2016

Partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned yn dangos ymrwymiad cadarn i ddarparu dysgu i ddysgwyr anodd eu cyrraedd

Mae partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned wedi dangos ymrwymiad cadarn i ddarparu dysgu i oedolion yng Nghymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Darllen mwy >

01 Tachwedd 2016

Mae Estyn yn gofyn am farn ar gynigion ar gyfer newidiadau i arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru

Mae ymgynghoriad sy’n para mis, a lansiwyd heddiw gan Estyn, yn gofyn am farn athrawon, uwch arweinwyr, llunwyr polisi a phawb sydd â diddordeb mewn addysg ar gynigion ar newidiadau i’r ffyrdd y bydd Darllen mwy >

27 Medi 2016

Cynnydd cymysg gyda chynlluniau strategol ar gyfer darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg

Nid yw rhai awdurdodau lleol yn datblygu nac yn rhoi cynlluniau strategol ar waith ar gyfer darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn effeithiol, er gwaethaf eu gwerth fel fframwaith ar gyfer cynllunio. Darllen mwy >

15 Medi 2016

Arweinyddiaeth yw’r ‘ffactor mwyaf arwyddocaol’ wrth ysgogi gwelliant ysgolion cynradd

Arweinyddiaeth effeithiol yw’r dylanwad pwysicaf o ran codi safonau, gwella addysgu a dysgu, ac ymgorffori diwylliant o hunan-wella mewn ysgolion cynradd. Darllen mwy >

11 Gorffennaf 2016

Annog athrawon i ddefnyddio mwy ar yr iaith asesedig mewn gwersi ieithoedd tramor modern

Er gwaethaf gwelliannau parhaus yn neilliannau disgyblion ac mewn canlyniadau TGAU a Safon Uwch, mae nifer y myfyrwyr sy’n astudio iaith dramor fodern yng Nghymru’n parhau i ostwng. Darllen mwy >

05 Gorffennaf 2016

Codi cyrhaeddiad, cyflawniad a dyheadau plant sy’n derbyn gofal

Mae plant sy’n derbyn gofal yn wynebu rhwystrau o hyd rhag cyrraedd a chyflawni mewn dysgu. Darllen mwy >

29 Mehefin 2016

Addysg heblaw yn yr ysgol yn cynnig ail gyfle i ddisgyblion, ond dim amrywiaeth ddigon eang o brofiadau dysgu

Mae disgyblion sy’n cael eu haddysgu heblaw yn yr ysgol yn aml yn colli allan ar fanteision cwricwlwm eang a chymorth arbenigol – sy’n gallu cael effaith negyddol ar eu haddysg a’u rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol. Darllen mwy >

26 Chwefror 2016

Mae’r rhan fwyaf o hyfforddeion Teach First yn llawn cymhelliant, ond mae rhai diffygion pwysig yn parhau

Mae’r rhan fwyaf o hyfforddeion Teach First (sy’n cael eu galw’n ‘gyfranogwyr’) yn cyflawni Statws Athro Cymwysedig, ac roedd llawer ohonynt yn parhau i fod mewn swyddi addysgu ddwy flynedd ar ôl dechrau’r rhaglen, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Fodd bynnag, tua thraean o’r rhain yn unig oedd yn dal i addysgu yng Nghymru. Darllen mwy >

03 Chwefror 2016

Estyn yn lansio gwefan newydd o ddata arolygu

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, wedi lansio gwefan ddata newydd sy’n cynnwys yr holl ganfyddiadau arolygu ers blwyddyn academaidd 2010-2011. Darllen mwy >

Pages