Newyddion

Yn dangos canlyniadau 21 - 30 o 91
12 Medi 2017

Mae angen i ysgolion gynorthwyo disgyblion yn well wrth ddewis gyrfa

Mae angen i ysgolion uwchradd sicrhau bod disgyblion yn gallu cael at wybodaeth ddiduedd, gyfredol, am eu hopsiynau yngylch dysgu a gyrfaoedd yn y dyfodol, ynghyd â threfnu trafodaethau rheolaidd am opsiynau disgyblion, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Er bod bron pob ysgol yn rhoi gwybodaeth gyffredinol i ddisgyblion am y llwybrau sydd ar gael iddynt ar ôl TGAU, nid yw mwyafrif yr ysgolion wedi ymateb yn effeithiol i newidiadau yn y ffordd y mae Gyrfa Cymru yn eu cefnogi. O ganlyniad, mae gallu disgyblion i gael at gyngor ac arweiniad diduedd, a chymorth personol, yn amrywio’n ormodol. Dim ond ychydig ysgolion sy’n sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfweliad personol i drafod ei ddyfodol. Yn gyffredinol, mae ysgolion yn rhoi gormod o bwyslais ar hyrwyddo’u chweched dosbarth eu hunain yn hytrach na’r opsiynau sydd ar gael mewn chweched dosbarth mewn ysgol arall, mewn colegau addysg bellach neu brentisiaethau. Darllen mwy >

13 Gorffennaf 2017

Mae angen i ysgolion cynradd nodi eu cryfderau a’u gwendidau yn well mewn gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg

Erbyn diwedd yr ysgol gynradd, mae llawer o ddisgyblion ledled Cymru wedi datblygu dealltwriaeth dda o gysyniadau gwyddoniaeth sylfaenol fel disgyrchiant a magneteg. Mae bron pob disgybl yn deall pwysigrwydd cynnal ymchwiliadau’n ofalus, ac mae llawer o ddisgyblion yn datblygu eu medrau meddwl yn dda mewn gwyddoniaeth. Darllen mwy >

11 Gorffennaf 2017

Dylai ysgolion ddarparu mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu a defnyddio eu medrau ariannol

Nid yw lleiafrif o ysgolion cynradd a mwyafrif o ysgolion uwchradd yn rhoi digon o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu a chymhwyso eu medrau ariannol mewn gweithgareddau heriol a pherthnasol ar draws y cwricwlwm. Darllen mwy >

04 Gorffennaf 2017

Ymgyrch i wella addysg yw nod adolygiad o rôl Estyn

Mae adolygiad annibynnol o rôl Estyn mewn perthynas â chefnogi'r diwygiadau ym maes addysg wedi'i gyhoeddi heddiw gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd. Darllen mwy >

23 Mehefin 2017

Dylai ysgolion gynorthwyo disgyblion yn well i ddysgu sut i ddatblygu perthnasoedd personol diogel a pharchus

Nid yw ysgolion yn neilltuo digon o amser i, nac yn rhoi digon o bwys ar, ddarparu profiadau dysgu a chymorth i ddisgyblion ddatblygu perthnasoedd personol diogel a pharchus. Canfu adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn fod cynnwys a chyflwyniad y maes hwn o addysg bersonol a chymdeithasol yn amrywio’n rhy eang mewn ysgolion ledled Cymru. Yn benodol, nid yw ysgolion yn paratoi disgyblion yn ddigon da i fyw mewn cymdeithas amrywiol, er enghraifft trwy eu haddysgu ynglŷn â mathau o drais yn erbyn menywod fel anffurfio organau cenhedlu benywod a thrais ar sail anrhydedd. Darllen mwy >

21 Mehefin 2017

Corff Cymraeg cenedlaethol yn cynnig manteision i ddysgwyr sy’n oedolion

Mae sefydlu Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i symleiddio’r ddarpariaeth cyrsiau Cymraeg i oedolion ledled Cymru wedi bod yn llwyddiannus, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Er 2016, mae’r Ganolfan Genedlaethol wedi helpu i ddarparu cyfeiriad strategol clir i’r holl ganolfannau sy’n darparu cyrsiau hyfforddi Cymraeg, ac mae wedi gwneud cynnydd o ran dod â mwy o gysondeb mewn dulliau i ddatblygu’r cwricwlwm, casglu data ac asesu. Darllen mwy >

16 Mehefin 2017

Rhaid i golegau addysg bellach roi mwy o sylw i fedrau byw’n annibynnol ar gyfer pobl ifanc ag anawsterau dysgu

Nid yw’r rhan fwyaf o golegau addysgu bellach (AB) yn canolbwyntio’n ddigon cadarn ar y medrau byw’n annibynnol y bydd ar bobl ifanc ag anawsterau dysgu ac anableddau eu hangen ar gyfer eu dyfodol. Darganfu adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn mai ychydig golegau yn unig yng Nghymru sy’n gosod nodau realistig a hirdymor ar gyfer y bobl ifanc hyn, yn cynnwys datblygu medrau cyfathrebu a chyflogadwyedd ehangach. Darllen mwy >

10 Mawrth 2017

Ysgolion a lleoliadau addysg eraill yn cael eu cydnabod am eu rhagoriaeth

Mae ysgolion a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant yng Nghymru wedi cael eu cydnabod gan Estyn am eu rhagoriaeth mewn noson wobrwyo. Derbyniodd staff yn y sefydliadau hyn dystysgrif a gair o longyfarch gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn digwyddiad a gynhaliwyd ar 9 Mawrth. Darllen mwy >

24 Ionawr 2017

Angen i arweinwyr addysg ganolbwyntio ar wella addysgu a dysgu

Ansawdd yr addysgu yw’r prif ddylanwad ar ba mor dda mae dysgwyr yn dysgu, ond dyma’r agwedd wannaf ar y ddarpariaeth ar draws y rhan fwyaf o feysydd addysg yng Nghymru, yn ôl Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd, a gyhoeddir heddiw. Ar y cyfan, nid oes digon o ysgolion yn helpu staff i wneud y mwyaf o gyfleoedd dysgu proffesiynol ac nid ydynt yn mynd ati’n rheolaidd i arfarnu a yw’r gweithgareddau hyn yn arwain at welliannau i ddysgwyr. Mae’r adroddiad yn argymell y dylai arweinwyr greu cyfleoedd gwell i athrawon ddatblygu eu medrau proffesiynol. Darllen mwy >

05 Ionawr 2017

Nid oes digon o ysgolion cynradd yn defnyddio arweiniad a all eu helpu i reoli effaith absenoldeb athrawon yn well

Mae adroddiad gan Estyn wedi canfod mai lleiafrif o ysgolion cynradd yn unig sy’n defnyddio arweiniad Llywodraeth Cymru a all helpu i wella rheoli presenoldeb athrawon. Er bod mwyafrif o benaethiaid y gwnaed arolwg ohonynt yn ymwybodol o’r arweiniad ar y modd y mae ysgolion yn rheoli presenoldeb staff, lleiafrif ohonynt yn unig sydd wedi darllen ei argymhellion, a gweithredu yn unol â nhw. Darllen mwy >

Pages