Newyddion

Yn dangos canlyniadau 21 - 30 o 85
16 Mehefin 2017

Rhaid i golegau addysg bellach roi mwy o sylw i fedrau byw’n annibynnol ar gyfer pobl ifanc ag anawsterau dysgu

Nid yw’r rhan fwyaf o golegau addysgu bellach (AB) yn canolbwyntio’n ddigon cadarn ar y medrau byw’n annibynnol y bydd ar bobl ifanc ag anawsterau dysgu ac anableddau eu hangen ar gyfer eu dyfodol. Darganfu adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn mai ychydig golegau yn unig yng Nghymru sy’n gosod nodau realistig a hirdymor ar gyfer y bobl ifanc hyn, yn cynnwys datblygu medrau cyfathrebu a chyflogadwyedd ehangach. Darllen mwy >

10 Mawrth 2017

Ysgolion a lleoliadau addysg eraill yn cael eu cydnabod am eu rhagoriaeth

Mae ysgolion a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant yng Nghymru wedi cael eu cydnabod gan Estyn am eu rhagoriaeth mewn noson wobrwyo. Derbyniodd staff yn y sefydliadau hyn dystysgrif a gair o longyfarch gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn digwyddiad a gynhaliwyd ar 9 Mawrth. Darllen mwy >

24 Ionawr 2017

Angen i arweinwyr addysg ganolbwyntio ar wella addysgu a dysgu

Ansawdd yr addysgu yw’r prif ddylanwad ar ba mor dda mae dysgwyr yn dysgu, ond dyma’r agwedd wannaf ar y ddarpariaeth ar draws y rhan fwyaf o feysydd addysg yng Nghymru, yn ôl Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd, a gyhoeddir heddiw. Ar y cyfan, nid oes digon o ysgolion yn helpu staff i wneud y mwyaf o gyfleoedd dysgu proffesiynol ac nid ydynt yn mynd ati’n rheolaidd i arfarnu a yw’r gweithgareddau hyn yn arwain at welliannau i ddysgwyr. Mae’r adroddiad yn argymell y dylai arweinwyr greu cyfleoedd gwell i athrawon ddatblygu eu medrau proffesiynol. Darllen mwy >

05 Ionawr 2017

Nid oes digon o ysgolion cynradd yn defnyddio arweiniad a all eu helpu i reoli effaith absenoldeb athrawon yn well

Mae adroddiad gan Estyn wedi canfod mai lleiafrif o ysgolion cynradd yn unig sy’n defnyddio arweiniad Llywodraeth Cymru a all helpu i wella rheoli presenoldeb athrawon. Er bod mwyafrif o benaethiaid y gwnaed arolwg ohonynt yn ymwybodol o’r arweiniad ar y modd y mae ysgolion yn rheoli presenoldeb staff, lleiafrif ohonynt yn unig sydd wedi darllen ei argymhellion, a gweithredu yn unol â nhw. Darllen mwy >

07 Rhagfyr 2016

‘Llais y disgybl’ o fudd i ddisgyblion ac yn helpu ysgolion i wella

Mae pedair nodwedd yn gyffredin i ysgolion sy’n rhoi llais cryf i ddisgyblion ac sy’n eu cynnwys mewn penderfyniadau, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Darllen mwy >

23 Tachwedd 2016

Partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned yn dangos ymrwymiad cadarn i ddarparu dysgu i ddysgwyr anodd eu cyrraedd

Mae partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned wedi dangos ymrwymiad cadarn i ddarparu dysgu i oedolion yng Nghymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Darllen mwy >

01 Tachwedd 2016

Mae Estyn yn gofyn am farn ar gynigion ar gyfer newidiadau i arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru

Mae ymgynghoriad sy’n para mis, a lansiwyd heddiw gan Estyn, yn gofyn am farn athrawon, uwch arweinwyr, llunwyr polisi a phawb sydd â diddordeb mewn addysg ar gynigion ar newidiadau i’r ffyrdd y bydd Darllen mwy >

27 Medi 2016

Cynnydd cymysg gyda chynlluniau strategol ar gyfer darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg

Nid yw rhai awdurdodau lleol yn datblygu nac yn rhoi cynlluniau strategol ar waith ar gyfer darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn effeithiol, er gwaethaf eu gwerth fel fframwaith ar gyfer cynllunio. Darllen mwy >

15 Medi 2016

Arweinyddiaeth yw’r ‘ffactor mwyaf arwyddocaol’ wrth ysgogi gwelliant ysgolion cynradd

Arweinyddiaeth effeithiol yw’r dylanwad pwysicaf o ran codi safonau, gwella addysgu a dysgu, ac ymgorffori diwylliant o hunan-wella mewn ysgolion cynradd. Darllen mwy >

11 Gorffennaf 2016

Annog athrawon i ddefnyddio mwy ar yr iaith asesedig mewn gwersi ieithoedd tramor modern

Er gwaethaf gwelliannau parhaus yn neilliannau disgyblion ac mewn canlyniadau TGAU a Safon Uwch, mae nifer y myfyrwyr sy’n astudio iaith dramor fodern yng Nghymru’n parhau i ostwng. Darllen mwy >

Pages