Newyddion

Yn dangos canlyniadau 21 - 30 o 97
14 Rhagfyr 2017

Estyn yn cynorthwyo ysgolion â’r cyfnod sylfaen trwy ganllaw arfer dda newydd

Mae ysgolion sy’n cynnig cyfleoedd da mewn ardaloedd dan do ac awyr agored i ddisgyblion 3 i 7 oed ddysgu ac ymarfer medrau newydd, yn hybu datblygiad llythrennedd a rhifedd plant yn llwyddiannus. Mewn ffilm a chanllaw arfer dda a gyhoeddir heddiw, mae Estyn yn disgrifio sut mae’r ysgolion gorau yn cynllunio’r cyfnod sylfaen ac yn cydbwyso darganfod wedi’i arwain gan y plentyn ag addysgu gan oedolion. Darllen mwy >

23 Hydref 2017

Cydnabod ysgolion a lleoliadau addysg eraill am eu rhagoriaeth

Mae Estyn wedi cydnabod ysgolion a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant yng Nghymru am eu rhagoriaeth, mewn noson wobrwyo. Fe wnaeth staff yn y lleoliadau hyn dderbyn tystysgrif a llongyfarchiadau gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mewn seremoni a gynhaliwyd ar 20 Hydref. Darllen mwy >

06 Hydref 2017

Amlygu cryfderau yn y dyniaethau mewn ysgolion ledled Cymru

Mae cyrsiau’r dyniaethau sy’n cynnig amrywiaeth o dasgau, astudio materion o bwys ar hyn o bryd, a’r cyfle i ddysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, yn ennyn diddordeb disgyblion ac yn eu cymell yn dda, yn ôl adroddiad arfer dda a gyhoeddwyd heddiw. Fodd bynnag, dylai ysgolion sicrhau bod cydbwysedd priodol yn y dyniaethau rhwng datblygu medrau disgyblion a’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth bynciol. Darllen mwy >

20 Medi 2017

Dylai ysgolion uwchradd ddarparu gwersi gwyddoniaeth sy’n herio disgyblion ym mhob cyfnod allweddol

Mae disgyblion 11-14 oed yn gwneud cynnydd da o ran eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o wyddoniaeth mewn tua hanner yn unig o’r gwersi, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Fodd bynnag, erbyn i ddisgyblion fod yn 14-16 oed, gwneir cynnydd da mewn dros 70% o wersi gwyddoniaeth. Darllen mwy >

14 Medi 2017

Sefydliadau addysg yng Nghymru yn dod ynghyd i leihau baich gwaith athrawon

Mae sefydliadau addysg yng Nghymru wedi dangos eu hymrwymiad ar y cyd i helpu athrawon i gydbwyso’u baich gwaith. Heddiw, fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, a Phrif Arolygydd Addysg Ei Mawrhydi, Meilyr Rowlands, lansio adnoddau sy’n canolbwyntio ar sut gall athrawon leihau gweithgarwch diangen. Darllen mwy >

12 Medi 2017

Mae angen i ysgolion gynorthwyo disgyblion yn well wrth ddewis gyrfa

Mae angen i ysgolion uwchradd sicrhau bod disgyblion yn gallu cael at wybodaeth ddiduedd, gyfredol, am eu hopsiynau yngylch dysgu a gyrfaoedd yn y dyfodol, ynghyd â threfnu trafodaethau rheolaidd am opsiynau disgyblion, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Er bod bron pob ysgol yn rhoi gwybodaeth gyffredinol i ddisgyblion am y llwybrau sydd ar gael iddynt ar ôl TGAU, nid yw mwyafrif yr ysgolion wedi ymateb yn effeithiol i newidiadau yn y ffordd y mae Gyrfa Cymru yn eu cefnogi. O ganlyniad, mae gallu disgyblion i gael at gyngor ac arweiniad diduedd, a chymorth personol, yn amrywio’n ormodol. Dim ond ychydig ysgolion sy’n sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfweliad personol i drafod ei ddyfodol. Yn gyffredinol, mae ysgolion yn rhoi gormod o bwyslais ar hyrwyddo’u chweched dosbarth eu hunain yn hytrach na’r opsiynau sydd ar gael mewn chweched dosbarth mewn ysgol arall, mewn colegau addysg bellach neu brentisiaethau. Darllen mwy >

12 Medi 2017

Mae angen i ysgolion gynorthwyo disgyblion yn well wrth ddewis gyrfa

Mae angen i ysgolion uwchradd sicrhau bod disgyblion yn gallu cael at wybodaeth ddiduedd, gyfredol, am eu hopsiynau yngylch dysgu a gyrfaoedd yn y dyfodol, ynghyd â threfnu trafodaethau rheolaidd am opsiynau disgyblion, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Er bod bron pob ysgol yn rhoi gwybodaeth gyffredinol i ddisgyblion am y llwybrau sydd ar gael iddynt ar ôl TGAU, nid yw mwyafrif yr ysgolion wedi ymateb yn effeithiol i newidiadau yn y ffordd y mae Gyrfa Cymru yn eu cefnogi. O ganlyniad, mae gallu disgyblion i gael at gyngor ac arweiniad diduedd, a chymorth personol, yn amrywio’n ormodol. Dim ond ychydig ysgolion sy’n sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfweliad personol i drafod ei ddyfodol. Yn gyffredinol, mae ysgolion yn rhoi gormod o bwyslais ar hyrwyddo’u chweched dosbarth eu hunain yn hytrach na’r opsiynau sydd ar gael mewn chweched dosbarth mewn ysgol arall, mewn colegau addysg bellach neu brentisiaethau. Darllen mwy >

13 Gorffennaf 2017

Mae angen i ysgolion cynradd nodi eu cryfderau a’u gwendidau yn well mewn gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg

Erbyn diwedd yr ysgol gynradd, mae llawer o ddisgyblion ledled Cymru wedi datblygu dealltwriaeth dda o gysyniadau gwyddoniaeth sylfaenol fel disgyrchiant a magneteg. Mae bron pob disgybl yn deall pwysigrwydd cynnal ymchwiliadau’n ofalus, ac mae llawer o ddisgyblion yn datblygu eu medrau meddwl yn dda mewn gwyddoniaeth. Darllen mwy >

11 Gorffennaf 2017

Dylai ysgolion ddarparu mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu a defnyddio eu medrau ariannol

Nid yw lleiafrif o ysgolion cynradd a mwyafrif o ysgolion uwchradd yn rhoi digon o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu a chymhwyso eu medrau ariannol mewn gweithgareddau heriol a pherthnasol ar draws y cwricwlwm. Darllen mwy >

04 Gorffennaf 2017

Ymgyrch i wella addysg yw nod adolygiad o rôl Estyn

Mae adolygiad annibynnol o rôl Estyn mewn perthynas â chefnogi'r diwygiadau ym maes addysg wedi'i gyhoeddi heddiw gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd. Darllen mwy >

Pages