Newyddion

Yn dangos canlyniadau 11 - 20 o 89
22 Mawrth 2018

Mae arweinyddiaeth gref a disgwyliadau uchel yn helpu meithrin a herio disgyblion sy’n fwy abl a thalentog

Mewn ysgolion lle mae disgyblion mwy abl a thalentog yn cyflawni’n dda, mae disgyblion yn gwneud dewisiadau gwybodus ynglŷn â sut a beth maent yn ei ddysgu, yn ôl adroddiad thematig a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd hyn, mae arweinwyr yn sicrhau bod yr ysgol yn bodloni anghenion pob un o’r disgyblion ac yn cynnwys pob un o’r staff a’r rhieni. Darllen mwy >

24 Ionawr 2018

Symud tuag at ddiwylliant o hunanwella mewn addysg yng Nghymru

Y duedd fwyaf mewn addysg yng Nghymru dros y saith mlynedd diwethaf fu symud tuag at ddiwylliant o hunanwella, yn ôl Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd a gyhoeddir heddiw. Mae ysgolion a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant yn cymryd perchenogaeth o’u gwelliant eu hunain yn gynyddol, ac yn rhannu arbenigedd ac arfer orau gyda’i gilydd. Darllen mwy >

14 Rhagfyr 2017

Estyn yn cynorthwyo ysgolion â’r cyfnod sylfaen trwy ganllaw arfer dda newydd

Mae ysgolion sy’n cynnig cyfleoedd da mewn ardaloedd dan do ac awyr agored i ddisgyblion 3 i 7 oed ddysgu ac ymarfer medrau newydd, yn hybu datblygiad llythrennedd a rhifedd plant yn llwyddiannus. Mewn ffilm a chanllaw arfer dda a gyhoeddir heddiw, mae Estyn yn disgrifio sut mae’r ysgolion gorau yn cynllunio’r cyfnod sylfaen ac yn cydbwyso darganfod wedi’i arwain gan y plentyn ag addysgu gan oedolion. Darllen mwy >

23 Hydref 2017

Cydnabod ysgolion a lleoliadau addysg eraill am eu rhagoriaeth

Mae Estyn wedi cydnabod ysgolion a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant yng Nghymru am eu rhagoriaeth, mewn noson wobrwyo. Fe wnaeth staff yn y lleoliadau hyn dderbyn tystysgrif a llongyfarchiadau gan Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mewn seremoni a gynhaliwyd ar 20 Hydref. Darllen mwy >

06 Hydref 2017

Amlygu cryfderau yn y dyniaethau mewn ysgolion ledled Cymru

Mae cyrsiau’r dyniaethau sy’n cynnig amrywiaeth o dasgau, astudio materion o bwys ar hyn o bryd, a’r cyfle i ddysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, yn ennyn diddordeb disgyblion ac yn eu cymell yn dda, yn ôl adroddiad arfer dda a gyhoeddwyd heddiw. Fodd bynnag, dylai ysgolion sicrhau bod cydbwysedd priodol yn y dyniaethau rhwng datblygu medrau disgyblion a’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth bynciol. Darllen mwy >

20 Medi 2017

Dylai ysgolion uwchradd ddarparu gwersi gwyddoniaeth sy’n herio disgyblion ym mhob cyfnod allweddol

Mae disgyblion 11-14 oed yn gwneud cynnydd da o ran eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o wyddoniaeth mewn tua hanner yn unig o’r gwersi, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Fodd bynnag, erbyn i ddisgyblion fod yn 14-16 oed, gwneir cynnydd da mewn dros 70% o wersi gwyddoniaeth. Darllen mwy >

14 Medi 2017

Sefydliadau addysg yng Nghymru yn dod ynghyd i leihau baich gwaith athrawon

Mae sefydliadau addysg yng Nghymru wedi dangos eu hymrwymiad ar y cyd i helpu athrawon i gydbwyso’u baich gwaith. Heddiw, fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, a Phrif Arolygydd Addysg Ei Mawrhydi, Meilyr Rowlands, lansio adnoddau sy’n canolbwyntio ar sut gall athrawon leihau gweithgarwch diangen. Darllen mwy >

12 Medi 2017

Mae angen i ysgolion gynorthwyo disgyblion yn well wrth ddewis gyrfa

Mae angen i ysgolion uwchradd sicrhau bod disgyblion yn gallu cael at wybodaeth ddiduedd, gyfredol, am eu hopsiynau yngylch dysgu a gyrfaoedd yn y dyfodol, ynghyd â threfnu trafodaethau rheolaidd am opsiynau disgyblion, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Er bod bron pob ysgol yn rhoi gwybodaeth gyffredinol i ddisgyblion am y llwybrau sydd ar gael iddynt ar ôl TGAU, nid yw mwyafrif yr ysgolion wedi ymateb yn effeithiol i newidiadau yn y ffordd y mae Gyrfa Cymru yn eu cefnogi. O ganlyniad, mae gallu disgyblion i gael at gyngor ac arweiniad diduedd, a chymorth personol, yn amrywio’n ormodol. Dim ond ychydig ysgolion sy’n sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfweliad personol i drafod ei ddyfodol. Yn gyffredinol, mae ysgolion yn rhoi gormod o bwyslais ar hyrwyddo’u chweched dosbarth eu hunain yn hytrach na’r opsiynau sydd ar gael mewn chweched dosbarth mewn ysgol arall, mewn colegau addysg bellach neu brentisiaethau. Darllen mwy >

12 Medi 2017

Mae angen i ysgolion gynorthwyo disgyblion yn well wrth ddewis gyrfa

Mae angen i ysgolion uwchradd sicrhau bod disgyblion yn gallu cael at wybodaeth ddiduedd, gyfredol, am eu hopsiynau yngylch dysgu a gyrfaoedd yn y dyfodol, ynghyd â threfnu trafodaethau rheolaidd am opsiynau disgyblion, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Er bod bron pob ysgol yn rhoi gwybodaeth gyffredinol i ddisgyblion am y llwybrau sydd ar gael iddynt ar ôl TGAU, nid yw mwyafrif yr ysgolion wedi ymateb yn effeithiol i newidiadau yn y ffordd y mae Gyrfa Cymru yn eu cefnogi. O ganlyniad, mae gallu disgyblion i gael at gyngor ac arweiniad diduedd, a chymorth personol, yn amrywio’n ormodol. Dim ond ychydig ysgolion sy’n sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfweliad personol i drafod ei ddyfodol. Yn gyffredinol, mae ysgolion yn rhoi gormod o bwyslais ar hyrwyddo’u chweched dosbarth eu hunain yn hytrach na’r opsiynau sydd ar gael mewn chweched dosbarth mewn ysgol arall, mewn colegau addysg bellach neu brentisiaethau. Darllen mwy >

13 Gorffennaf 2017

Mae angen i ysgolion cynradd nodi eu cryfderau a’u gwendidau yn well mewn gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg

Erbyn diwedd yr ysgol gynradd, mae llawer o ddisgyblion ledled Cymru wedi datblygu dealltwriaeth dda o gysyniadau gwyddoniaeth sylfaenol fel disgyrchiant a magneteg. Mae bron pob disgybl yn deall pwysigrwydd cynnal ymchwiliadau’n ofalus, ac mae llawer o ddisgyblion yn datblygu eu medrau meddwl yn dda mewn gwyddoniaeth. Darllen mwy >

Pages