Yn dod yn fuan

Effaith y Mesur Dysgu a Sgiliau ar ddysgwyr sy’n agored i niwed

27 Ebr 2018

Mae’r adroddiad hwn yn arfarnu pa mor dda y mae ysgolion yn cyflawni eu dyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth sy’n anelu at sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfle i fanteisio ar gwricwlwm eang a chytbwys.

Cymraeg yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog

09 Mai 2018

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried ansawdd yr addysgu a’r asesu, profiadau dysgu ac arweinyddiaeth.

Adroddiad: Arloesi’r cwricwlwm mewn ysgolion cynradd

17 Mai 2018

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r modd y mae ysgolion cynradd yn arfarnu, cynllunio, cyflwyno, monitro a mireinio eu cwricwlwm a’u dulliau addysgu ar hyn o bryd, ac mae’n cynnwys astudiaethau achos arfer dda.

Cynhadleddau: Arloesi’r cwricwlwm mewn ysgolion cynradd

22 Mai 2018

Yn ein cynadleddau ym mis Mai, bydd gweithdai a chipolygon o arolygiadau i helpu ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.