Yn dod yn fuan

Ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant i bobl ifanc sy’n ymwneud â thimau troseddau ieuenctid

12 Med 2018

Mae’r adroddiad hwn yn arfarnu pa mor dda mae timau troseddau ieuenctid yn cynllunio’n strategol ac yn weithredol, a pha mor dda maent yn cefnogi cynnydd pobl ifanc.

Cynhadledd Gweithredu’r TGAU a Bagloriaeth Cymru newydd

18 Med 2018

Rydym yn gwahodd arweinwyr pwnc mewn Saesneg, Cymraeg (mamiaith), mathemateg, a Bagloriaeth Cymru i gofrestru ar gyfer ein cynadleddau.  Byddant yn cynnwys gweithdai a chipolwg ar arolygiadau i helpu ysgolion a cholegau i gynllunio a gweithredu eu cwricwlwm ar ôl cyflwyno’r TGAU newydd mewn Saesneg, Cymraeg (mamiaith), mathemateg, a Bagloriaeth Cymru.

Prentisiaethau uwch mewn dysgu yn y gwaith

20 Med 2018

Mae’r adroddiad hwn yn arfarnu’r safonau, y ddarpariaeth a’r arweinyddiaeth wrth gyflwyno prentisiaethau uwch.

Parodrwydd ar gyfer diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol

09 Hyd 2018

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio i ba raddau y mae ysgolion, UCDau a lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol wedi paratoi ar gyfer y ddeddfwriaeth newydd sy’n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.