Newidiadau i drefniadau arolygu o Fedi 2017

Mae Addysg yng Nghymru yn newid ac felly hefyd dull Estyn o arolygu.  Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod arolygu yn cefnogi gwelliant trwy ganolbwyntio yn unig ar y meysydd pwysicaf sy’n helpu dysgwyr i gyflawni.

Bydd y newidiadau hyn i arolygiadau yn digwydd o Fedi 2017 ymlaen a byddant yn berthnasol i bob ysgol ac i ddysgu yn y gwaith.

Gwyliwch ein hanimeiddiad byr ynghylch sut rydym yn newid arolygiadau

Beth fyddwn yn ei arolygu

Mae’r Fframwaith Arolygu newydd yn llai manwl ond mae’n canolbwyntio ar yr agweddau pwysicaf:

 1. Safonau
 2. Lles ac agweddau at ddysgu
 3. Addysgu a phrofiadau dysgu
 4. Gofal, cymorth ac arweiniad
 5. Arweinyddiaeth a rheolaeth

Bydd arolygwyr hefyd yn canolbwyntio ar faes thematig a fydd yn helpu i lywio ein hadroddiadau thematig, Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd a chyngor i Lywodraeth Cymru.

Beth fyddwn yn ei ddweud

Bydd y raddfa farnau 4 pwynt bresennol yn parhau, ond caiff y geiriad ei ddiwygio i ganolbwyntio ar gamau i’w cymryd i gynorthwyo gwelliant:

 • Rhagorol – Perfformiad ac arferion cryf iawn, cynaledig
 • Da – Nodweddion cryf, er y gall fod angen gwella mân agweddau
 • Digonol ac angen gwella – Cryfderau’n gorbwyso gwendidau, ond agweddau pwysig y mae angen eu gwella
 • Anfoddhaol ac angen gwelliant brys – Gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau

Bydd adroddiadau’n fyrrach ac ni fydd barn gyffredinol ar berfformiad presennol na rhagolygon gwella mwyach.

Bydd llawer o agweddau rydym yn ysgrifennu amdanynt ar hyn o bryd yn ein hadroddiadau yn cael eu cynnwys trwy eithriad yn unig; hynny yw, ni fyddant yn ymddangos oni bai eu bod yn arbennig o gadarn neu’n arbennig o wan.

Yr amserlen

 • bydd y cyfnod rhybudd ar gyfer arolygiadau’n cael ei leihau i 15 diwrnod
 • yn nodweddiadol, bydd arolygiadau’n cymryd 4 diwrnod yn hytrach na 5

Cymorth arolygu

Mae ein gwaith dilynol yn newid er mwyn bod yn fwy cefnogol:

 • bydd darparwyr mewn categorïau gweithgarwch dilynol yn cael cymorth mwy hyblyg i’w helpu i wneud newidiadau cadarnhaol ynghynt
 • bydd monitro gan awdurdodau lleol i ddarparwyr mewn categorïau gweithgarwch dilynol yn dod i ben, ac ni fydd unrhyw ddarparwyr yn cael eu rhoi yn y categori hwn o Fedi 2016 ymlaen. 

Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r arweiniad arolygu newydd yn cael ei fireinio o hyd a chaiff ei gyhoeddi ar gyfer pob sector yn ystod tymor yr haf.  Hefyd, byddwn yn hyfforddi’n harolygwyr fel eu bod yn arolygu’n gwbl fedrus o dan y trefniadau newydd.