Newidiadau i arolygiadau colegau addysg bellach

Rydym wrthi’n adolygu’r ffordd rydym ni’n arolygu colegau addysg bellach (AB). Trwy ymgynghori â phobl sy’n gweithio yn y sector AB a gwrando arnynt, rydym wedi datblygu model arolygu teg, hyblyg a hylaw.

Byddwn yn rhoi ein dulliau newydd ar waith yn ystod tymor yr haf 2018. Darllenwch ein harweiniad ar arolygu.

Beth fyddwn yn ei arolygu

Mae’r fframwaith arolygu newydd yn llai manwl ond mae’n canolbwyntio ar yr agweddau pwysicaf ar ddysgu:

 1. Safonau
 2. Lles ac agweddau at ddysgu
 3. Addysgu a phrofiadau dysgu
 4. Gofal, cymorth ac arweiniad
 5. Arweinyddiaeth a rheolaeth

Bydd arolygwyr hefyd yn canolbwyntio ar faes thematig a fydd yn helpu i lywio ein hadroddiadau thematig, Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd a chyngor i Lywodraeth Cymru.

Beth fyddwn yn ei ddweud

Bydd 5 barn, un ar gyfer pob maes arolygu. Bydd y raddfa farnau 4 pwynt bresennol yn parhau, ond caiff y geiriad ei ddiwygio i ganolbwyntio ar gamau i’w cymryd i gynorthwyo gwelliant:

 • Rhagorol – Perfformiad ac arfer cryf iawn, cynaledig
 • Da – Nodweddion cryf, er y gall fod angen gwella mân agweddau
 • Digonol ac angen gwelliant – Cryfderau’n gorbwyso gwendidau, ond agweddau pwysig y mae angen eu gwella
 • Anfoddhaol ac angen gwelliant ar frys – Gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau

Bydd adroddiadau arolygu’n fwy penodol i’r coleg ac yn ymdrin ag amrywiaeth eang o ddarpariaeth.  Bydd datganiad yn crynhoi’r ansawdd a’r ddarpariaeth yn gyffredinol.  Bydd llawer o agweddau rydym yn ysgrifennu amdanynt ar hyn o bryd yn ein hadroddiadau yn cael eu cynnwys trwy eithriad yn unig; hynny yw, ni fyddant yn ymddangos oni bai eu bod yn arbennig o gadarn neu’n arbennig o wan.

Yr amserlen

 • y cyfnod rhybudd ar gyfer arolygiadau fydd 15 diwrnod
 • bydd arolygiadau’n para 8 diwrnod

Gweithgarwch dilynol

Rydym yn adolygu:

 • ein dulliau ar gyfer rhannu arfer ragorol
 • y sbardunau sy’n arwain at adolygu neu ailarolygu coleg.

Beth fydd yn digwydd nesaf

Byddem yn croesawu adborth gan y sector AB trwy gydol y broses hon a byddwn yn parhau i ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol yn ystod tymor yr haf 2018. Bydd ein harolygwyr cyswllt yn parhau â’u hymweliadau a byddwn yn hyfforddi ein harolygwyr cymheiriaid AB presennol yn ystod haf 2018 fel y byddant yn arolygu’n gwbl fedrus yn unol â’r trefniadau newydd o hydref 2018 ymlaen. Caiff yr arweiniad arolygu newydd ei fireinio yn dilyn yr arolygiad peilot a’i gyhoeddi yn ystod tymor yr haf.