Fframwaith arolygu newydd ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir


Mae’r ffordd rydym yn arolygu lleoliadau meithrin nas cynhelir yn newid


Ein dull newydd

Cyn bo hir, bydd Estyn ac Arolygiaeth Gofal Cymru yn arolygu lleoliadau meithrin nas cynhelir ar y cyd.  Mae ein fframwaith arolygu newydd wedi cael ei gynllunio’n ofalus dros sawl blwyddyn a thrwy ymgynghori â’r rheiny sy’n gweithio yn y sector.

Trwy gydweithio hyd yn oed yn agosach a rhannu ein hadnoddau, bydd llai o ymweliadau yn gysylltiedig ag arolygu ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir.  Bydd arolygwyr Estyn ac AGC yn gweithio gyda’i gilydd i arfarnu lleoliad, gydag Estyn yn arwain ar ansawdd a safonau addysg ac AGC yn canolbwyntio ar ofal plant.

Y newidiadau

Mae plant yn parhau i fod yn ganolog i’n gwaith, ond bydd y trefniadau newydd yn cynnwys:

  • Un adroddiad arolygu sy’n cwmpasu safonau mewn addysg a gofal plant
  • Fframwaith arolygu diwygiedig sy’n cwmpasu llai o feysydd, ond meysydd ehangach
  • Graddfeydd amser newydd ar gyfer hyd, amlder a chyfnod rhybudd arolygiad

Y camau nesaf

Mae Estyn ac AGC yn datblygu’r fframwaith arolygu o hyd trwy ymgynghori ag aelodau o’n fforwm rhanddeiliaid, athrawon ymgynghorol yn y sector nas cynhelir, awdurdodau lleol a chonsortia.

Ein nod yw cyhoeddi arweiniad drafft ym mis Medi 2018, gyda’r fframwaith newydd yn dod i rym ym mis Ionawr 2019.

I gael gwybod am ymweliad arolygu gofal plant https://arolygiaethgofal.cymru