Adroddiad Blynyddol A Chyfrifon 2016-2017

Crynodeb

 Crynodeb o gynnydd Estyn dros y flwyddyn ddiwethaf wrth weithio tuag at ein hamcanion strategol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Adran 1 yn amlinellu’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn ystod y flwyddyn. Dyma a wnaethom:

  • Cyflwyno ein hamserlen o arolygiadau craidd ochr yn ochr â rhaglen sylweddol o ymweliadau dilynol
  • Cyhoeddi 12 adroddiad thematig
  • Gweithio i ddatblygu ein trefniadau arolygu newydd, gan gynnwys ymgynghori pellach â’r cyhoedd ac 18 arolygiad peilot
  • Ymateb i 20 o ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru a rhoi tystiolaeth i saith o Bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol – mwy nag erioed o’r blaen
  • Cynnal cinio gwobrau cyntaf Estyn
  • Cynyddu nifer yr astudiaethau achos arfer orau rydym yn eu cyhoeddi ar ein gwefan
  • Cynnal dwy gynhadledd ranbarthol bwysig ar arweinyddiaeth mewn ysgolion cynradd gyda thros 300 o ysgolion yn mynychu
  • Cynyddu nifer yr arolygwyr cymheiriaid yr ydym yn eu hyfforddi. Mae dros fil ohonynt wedi eu hyfforddi erbyn hyn
  • Parhau i gydweithio ag arolygiaethau a chyrff rheoleiddio eraill ar arolygiadau ac arolygon thematig
  • Parhau i gael gweithlu hynod ymrwymedig. Fe wnaeth canlyniadau arolwg pobl Gwasanaeth Sifil Estyn ein gosod yn gyntaf o’r 98 o sefydliadau a gymerodd ran

Adroddiad atebolrwydd yw adran 2 ac mae adran 3 yn darparu set lawn o ddatganiadau ariannol.