Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2014-2015

Crynodeb

Crynodeb o gynnydd Estyn dros y 12 mis diwethaf wrth i ni weithio tuag at ein blaenoriaeth strategol i wella safonau ac ansawdd mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Croeso i Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Estyn, sy’n manylu yn Adran 1 ar yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol 2014-2015, ac yn rhoi set lawn o ddatganiadau ariannol yn Adran 2.

Eleni, rydym wedi cyflawni rhaglen lawn o arolygiadau, gan fynd ati eto i adolygu ein dogfennaeth a diweddaru ein llawlyfrau arweiniad a’n dogfennau arweiniad atodol, ac yn benodol, rhoi gwedd gliriach ar drefniadau ar gyfer arolygu cynnydd disgyblion o gefndiroedd difreintiedig. Hefyd, cyflwynom amserlennu mwy hyblyg ar gyfer arolygiadau o Fedi 2014, yn dilyn newidiadau i reoliadau gan Lywodraeth Cymru. Bydd arolygwyr bellach yn cael eu harolygu o leiaf unwaith rhwng Medi 2014 ac Awst 2020, ond heb gyswllt amser â’r arolygiad diwethaf. Mae hyn yn golygu na fydd darparwyr yn gallu rhagweld pa bryd y byddant i’w harolygu nesaf.