Adroddiad ar yr ymateb i’r ymgynghoriad ar y modd y mae Estyn yn arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru

Crynodeb

Yn ystod hydref 2015, cynhaliodd Estyn ymgynghoriad cyhoeddus, ledled y wlad, ar drefniadau arolygu darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn y dyfodol.  Roedd tair ffurf i’r ymgynghoriad hwn, sef: arolwg ar-lein, cyfarfodydd â rhanddeiliaid allweddol a phrosiect ymchwil gyda grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd.  Bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio i helpu i lywio cynigion ar gyfer trefniadau arolygu yn y dyfodol, a fydd yn dechrau ym Medi 2017.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Cynhaliwyd ein cynhadledd genedlaethol i randdeiliaid ar ddechrau 2016.  Fe wnaethom rannu canfyddiadau’r ymgynghoriad a’n meddyliau datblygol am ffurf arolygiadau yn y dyfodol.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Arolygiad craidd cyffredin ond mwy cryno gyda sampl flynyddol gyffredinol gynrychioliadol
  • Lleihau’r cyfnod rhybudd
  • Cadw arolygwyr cymheiriaid ac enwebeion ac adolygu rôl arolygwyr lleyg
  • Cadw holiaduron i rieni a dysgwyr a chyflwyno holiaduron i staff/llywodraethwyr
  • Chwe maes ffocws posibl: safonau cyflawniad; profiadau addysgu a dysgu; agweddau at ddysgu; gofal, cymorth ac arweiniad; arweinyddiaeth a rheolaeth; maes thematig presennol.
  • Cadw graddfa pedair barn, ond diwygio disgrifwyr, yn enwedig ar gyfer ‘Rhagorol’ a ‘Digonol’.
  • Dileu monitro gan yr ‘awdurdod lleol’ o’n categorïau gweithgarwch dilynol a datblygu dulliau mwy hyblyg a chefnogol ar gyfer darparwyr mewn categori gweithgarwch dilynol.