Polisi a Threfniadau Iechyd, Diogelwch a Thân

Crynodeb

Mae’r polisi hwn yn nodi sut mae Estyn yn bodloni ei brif ddyletswyddau o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a’r trefniadau penodol sydd wedi’u sefydlu i reoli iechyd (h.y. lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol) a diogelwch (h.y. rhyddid rhag risg annerbyniol o niwed). Mae Atodiad 1 yn cynnwys datganiad ysgrifenedig am iechyd a diogelwch a lofnodwyd gan y Prif Arolygydd ac sy’n cael ei arddangos yn swyddfa Estyn. Mae’n nodi prif nodau ac egwyddorion arweiniol Estyn o ran iechyd a diogelwch ac mae’n berthnasol i’r holl staff, ymwelwyr a chontractwyr yn swyddfeydd Estyn.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r trefniadau a nodir yn y ddogfen hon yn berthnasol ar gyfer pob gweithiwr parhaol, secondiaid a staff dros dro sy’n gweithio i Estyn pan maent yn gweithio yn swyddfeydd Estyn neu oddi ar y safle. At ddibenion y ddogfen hon, bydd y term ‘staff’ yn cyfeirio at weithwyr parhaol, secondai a staff asiantaeth dros dro.

Mae contractwyr sy’n gweithio ar ran Estyn i ffwrdd o’r safle o dan gontractau neu drefniadau eraill yn rhwym dan y polisi hwn ac unrhyw ofynion iechyd a diogelwch ychwanegol a bennwyd yn y contract neu’r amodau penodol yn ymwneud â’u gwaith gydag Estyn neu i Estyn.

Paratowyd polisïau a gweithdrefnau ar wahân o ran meysydd gwaith ac arferion penodol (er enghraifft, gyrru, gweithio ar eich pen eich hun a gweithio gartref) ac fe gyfeirir atynt yn y polisi hwn. Bydd rhagor o bolisïau a gweithdrefnau’n cael eu paratoi yn ôl yr angen i gyd-fynd â’r newidiadau mewn deddfwriaeth ac yn strwythur a gofynion gweithredol Estyn.