Polisi Teithio a Chynhaliaeth

Crynodeb

Mae’r adran hon yn cyflwyno’r rheolau ar gyfer talu treuliau yr eir iddynt gan staff Estyn, secondeion, staff asiantaeth, arolygwyr cymheiriaid, cyfarwyddwyr anweithredol ac aelodau o bwyllgor archwilio Estyn sy’n teithio ar ddyletswydd swyddogol Estyn. Mae’r rheolau’n darparu ar gyfer ad-dalu treuliau yr eir iddynt o reidrwydd wrth gyflawni dyletswyddau swyddogol i ffwrdd o’ch cartref neu eich man gwaith arferol. Ni all hawliadau, felly, gynnwys gwariant nad achoswyd yn sicr gan ddyletswyddau swyddogol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Datblygwyd rheolau Estyn ynghylch teithio a chynhaliaeth yng ngoleuni’r egwyddorion canlynol:

  • yr angen am effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a gwerth am arian;
  • pwysigrwydd sicrhau bod hawlwyr yn cael eu had-dalu’n llawn ac yn brydlon am dreuliau a gafwyd yn benodol ac o reidrwydd;
  • yr angen bod y trefniadau gweinyddol yn cyfateb i’r isafbwynt sy’n gydnaws ag atebolrwydd digonol;
  • yr angen bod gwariant yn cael ei awdurdodi ymlaen llaw, lle bo’n briodol;
  • yr angen nad yw taliadau’n peri rhwymedigaeth dreth i’r unigolyn nac i Estyn; a
  • chymhwyso ar sail deg a chyfartal heb ystyried oedran, rhyw, hunaniaeth rhyw (trawsrywiol), hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred neu ystyriaethau amherthnasol eraill.