Polisi Tarfu Difrifol ar Deithio

Crynodeb

Tarfu difrifol ar deithio yw tarfu sy’n effeithio’n ddifrifol ar drafnidiaeth gyhoeddus neu ffyrdd i’r graddau bod hynny’n atal neu’n effeithio’n ddifrifol ar ymdrechion nifer sylweddol o gyflogeion i deithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Mae hyn yn cynnwys effaith yn deillio o ddigwyddiadau fel tywydd difrifol, trychinebau naturiol eraill, streiciau teithio cenedlaethol, neu ddigwyddiadau mawr eraill.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r egwyddorion canlynol yn sail i’r polisi Tarfu Difrifol ar Deithio:

  • Mae gan gyflogeion gyfrifoldeb i fynychu’r gwaith a dylent wneud pob ymdrech i wneud hynny, ond ni ddisgwylir iddynt gymryd risgiau diangen.
  • Caiff cyflogeion yr effeithir arnynt gan darfu difrifol eu trin yn deg a bydd egwyddorion yn cael eu cymhwyso’n gyson ble bynnag y bo modd.
  • Dylai rheolwyr ond ystyried caniatáu amser arbennig i ffwrdd o’r gwaith â thâl i gyflogeion lle maent yn fodlon ei bod yn amhosibl i’r unigolyn fynychu’r gwaith a bod pob opsiwn i’r cyflogai wneud gwaith defnyddiol arall wedi’u hystyried a’u diystyru.