Polisi Mynediad at Wybodaeth

Crynodeb

Paratowyd o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn cyflwyno rheolau ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol ac mae’n berthnasol i ddata personol sy’n cael ei gadw mewn ffeiliau papur strwythuredig ynghyd â data personol sy’n cael ei gadw’n electronig ar gyfrifiaduron. Yn ogystal, fe wnaeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ymestyn Deddf Diogelu Data 1998 i fod yn berthnasol i’r holl ddata personol cofnodedig (gan gynnwys y data hwnnw sy’n cael ei gadw mewn ffeiliau papur distrwythur) sy’n cael ei gadw gan reolwyr data sydd hefyd yn awdurdodau cyhoeddus at ddibenion Deddf 2000.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl mynediad cyffredinol i bob math o wybodaeth ‘gofnodedig’ sy’n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus, yn amodol ar rai esemptiadau, ac mae’n gosod nifer o ymrwymiadau ar awdurdodau cyhoeddus. Bwriad yr esemptiadau yw diogelu gwybodaeth gyfrinachol neu wybodaeth arall lle gallai ei datgelu wneud niwed i les y Wladwriaeth neu drydydd partïon.

Mae cynllun cyhoeddi Estyn wedi cael ei ddatblygu gan ddefnyddio model arfer orau’r Comisiynydd Gwybodaeth a chaiff ei ddiweddaru’n gyson, er enghraifft pan gaiff polisi newydd ei gyflwyno neu pan gaiff polisi cyfredol ei adnewyddu.

Mae Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn darparu mynediad cyhoeddus yn benodol at wybodaeth amgylcheddol sy’n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus.

Mae’r polisi hwn yn nodi’r trefniadau sydd ar waith gan Estyn i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r Deddfau.