Polisi Hyfforddi a Datblygu

Crynodeb

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob aelod o staff sy’n gweithio i Estyn a phob arolygydd allanol sydd dan gontract i weithio ar ran Estyn.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn yn cydnabod bod hyfforddi a datblygu effeithiol yn cynnig manteision i’r unigolyn a’r sefydliad yn gyffredinol, sy’n cyfrannu at gyflawni amcanion strategol Estyn yn y pen draw.

Gellir diffinio hyfforddi a datblygu fel unrhyw weithgarwch sydd wedi’i gynllunio i helpu unigolion i fod yn fwy effeithiol yn eu gwaith trwy wella, diweddaru neu fireinio eu gwybodaeth a’u medrau, a dylanwadu ar eu hymddygiadau. Mae’n cwmpasu ystod o weithgareddau sy’n cynnwys, ond heb eu cyfyngu i: gymryd rhan mewn prosiectau, mynychu cyrsiau hyfforddi, cynadleddau neu seminarau, ymweld â sefydliadau eraill, cysgodi yn y gwaith, astudio ffurfiol, hyfforddi a mentora.

Mae’r polisi hwn yn diffinio dull Estyn o hyfforddi a datblygu, mae’n cynnwys manylion am y modd y caiff hyfforddi a datblygu ei nodi, ei fonitro a’i arfarnu, ac ymrwymiad Estyn i ddarparu adnoddau ar gyfer ystod o ddulliau hyfforddi a datblygu.

Mae’r ddogfen hefyd yn amlinellu strategaeth hyfforddi a datblygu Estyn ar gyfer 2011-2013, yn cynnwys nodi anghenion dysgu sefydliadol yn unol ag amcanion busnes, gwerthoedd ac ymddygiadau Estyn.