Polisi gweithio hyblyg Estyn

Crynodeb

Mae Estyn yn ymrwymedig i gyflawni ei fusnes yn fwy effeithiol a gwella bywydau gwaith yr holl staff drwy eu hannog i ganfod y cydbwysedd iawn rhwng eu bywyd gwaith a’u bywyd cartref.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Nod y polisi hwn yw helpu staff i gyflawni cydbwysedd boddhaol rhwng gwaith a bywyd drwy alluogi gweithio’n hyblyg yn unol ag anghenion busnes. Mae’r polisi’n seiliedig ar yr hawl i wneud cais i weithio’n hyblyg fel y’i hymgorfforwyd mewn cyfraith cyflogaeth.

Gall pob cyflogai sy’n bodloni’r meini prawf cymhwyster canlynol ofyn am gael gweithio’n hyblyg:

  • wedi cwblhau eu cyfnod prawf yn foddhaol
  • heb wneud cais am drefniant gweithio hyblyg ffurfiol yn ystod y 12 mis diwethaf

Er y croesewir gweithio hyblyg, lle bynnag y bo modd, nid yw pob swydd neu rôl yn addas ar gyfer pob math o weithio hyblyg. Nid hawl yw gweithio’n hyblyg ac mae bob amser yn amodol ar yr angen busnes.

Nid yw'r polisi hwn yn gymwys i weithwyr asiantaeth neu weithwyr sydd ar fenthyg neu secondiad. Bydd y patrwm a’r trefniadau gweithio ar gyfer y staff hyn yn cael eu penderfynu rhwng yr unigolyn ac Estyn fel rhan o gytundeb eu telerau contractiol.