Polisi a Gweithdrefnau Rheoli Presenoldeb

Crynodeb

Mae Estyn yn cydnabod manteision iechyd a lles staff a chael gweithdrefn gadarn a ddeellir yn glir ar yr un pryd ar gyfer rheoli absenoldeb oherwydd salwch. Mae hyn yn sicrhau bod staff yn cael eu trin yn deg ac yn dosturiol pan fyddant yn absennol oherwydd salwch, ac mae hefyd yn helpu staff i ddod yn ôl pan fyddant yn abl i wneud hynny. Mae’r polisi hwn yn amlinellu ein dull o reoli presenoldeb.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn yn deall y bydd pobl yn anhwylus o bryd i’w gilydd ac mae’n parchu y gallai fod angen i gyflogeion fod yn absennol pan na fyddant yn ddigon da i weithio. Yn unol ag arfer dda, mae Estyn wedi datblygu polisi a gweithdrefn ar gyfer rheoli absenoldebau oherwydd salwch. Mae hyn am fod lefelau uchel o absenoldeb oherwydd salwch yn ei gwneud yn anodd i ni gyflwyno’n gwasanaethau a chyflawni ein blaenoriaethau busnes. Gallant hefyd gynyddu’r baich ar gyflogeion eraill y mae’n rhaid iddynt wneud gwaith y cyflogeion sy’n absennol.

Mae Estyn yn defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar waith i helpu i leihau effaith salwch ar bresenoldeb cyflogai. Nid yw bod yn sâl neu gael anaf bob amser yn atal cyflogai rhag mynd i’r gwaith neu weithio ychydig. Mae dull sy’n canolbwyntio ar waith yn cynnwys:

  • ymyrraeth gynnar er mwyn gallu nodi unrhyw gymorth a chefnogaeth; a
  • mwy o bwyslais ar gael y rheolwr a’r cyflogai i gydweithio i gael gwared ar rwystrau rhag gweithio.