Polisi a Gweithdrefnau Disgyblu

Crynodeb

Mae pob cyflogai yn gyfrifol am sicrhau bod ei ymddygiad yn bodloni’r safonau y disgwylir ohono. Mae Cod y Gwasanaeth Sifil a Llawlyfr Staff a Chanllaw Cyflogaeth Estyn yn amlinellu’r egwyddorion allweddol ar gyfer ymddygiad disgwyliedig pob cyflogai.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae polisïau a gweithdrefnau eraill yn ymdrin â phresenoldeb, rheoli perfformiad a materion eraill yn ymwneud â gallu.

Dylid ymdrin yn brydlon, yn dryloyw, yn deg ac yn gyson gyda phob achos o gamymddwyn.

Disgwylir i bawb sydd ynghlwm wrth y broses ddisgyblu:

  • ddangos parch tuag at eraill;
  • cydweithio i ddatrys y mater; a
  • chynnal cyfrinachedd.