Polisi a Gweithdrefnau ar gyfer Absenoldeb Arbennig

Crynodeb

Mae Estyn wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr enghreifftiol. Datblygwyd y polisi hwn ar Absenoldeb Arbennig i alluogi cyflogeion i ofyn am Absenoldeb Arbennig er mwyn eu helpu i gyflawni cydbwysedd boddhaol rhwng bywyd a gwaith, tra hefyd yn cydnabod bod anghenion busnes Estyn o’r pwys pennaf.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Seiliwyd y polisi hwn ar yr hawl i wneud cais am absenoldeb arbennig a ymgorfforir yn y gyfraith cyflogaeth, ac mae’n amlinellu ymagwedd Estyn at absenoldeb arbennig. Mae darpariaethau’r polisi yn rhagori ar y gofyniad statudol sylfaenol ar gyfer ystyried ceisiadau am amser i ffwrdd.

Mae absenoldeb arbennig yn golygu amser i ffwrdd o’r gwaith y gellir ei ganiatáu ochr yn ochr â gwyliau blynyddol, gwyliau cyhoeddus a gwyliau braint, absenoldeb hyblyg ac absenoldeb mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu/rhiant.

Gellir awdurdodi absenoldeb arbennig i alluogi cyflogeion i gyfranogi mewn gweithgareddau penodol, fel: cyfranogi mewn dyletswyddau cyhoeddus, gwirfoddoli, neu i ddelio ag argyfyngau annisgwyl. Ni chaiff absenoldeb arbennig ei awdurdodi pan fo mathau eraill o absenoldeb, fel gwyliau blynyddol a/neu absenoldeb hyblyg, yn fwy priodol.