Polisi a gweithdrefnau achwyn

Crynodeb

Nod y weithdrefn hon yw hyrwyddo cysylltiadau da rhwng cyflogeion a sicrhau bod pob cyflogai yn cael ei drin yn deg a chyfartal. Mae’n cynnwys manylion am y broses y dylai cyflogeion sy’n dymuno codi achwyniad yn gysylltiedig â gwaith ei dilyn. Bydd hyn yn cynnwys cwynion ynghylch bwlio, aflonyddwch a gwahaniaethu, a’r modd y bydd Estyn yn cymryd camau prydlon ac effeithiol i ddatrys yr achwyniad, cyhyd ag y bo’n rhesymol ymarferol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn wedi ymrwymo i greu amgylchedd o gyfathrebu ac ymgynghori dwy ffordd agored a gonest, gyda thrafodaeth adeiladol ac anffurfiol rhwng rheolwyr a chyflogeion ar bob mater sy’n gysylltiedig â gwaith.

Rydym yn cydnabod y gallai fod gan gyflogeion bryder neu gŵyn am eu gwaith, eu hamgylchedd gwaith neu’u perthnasoedd gwaith o bryd i’w gilydd y gallent fod yn dymuno ei godi/chodi fel y gellir ei (h)ystyried, a mynd i’r afael ag ef/â hi, os oes modd.

Ein nod yw delio â’r materion hyn a’u datrys yn anffurfiol lle bynnag y bo modd trwy drafodaeth a rheolaeth arferol o ddydd i ddydd. Mewn rhai achosion, gall cymorth gan gyfryngwr annibynnol helpu i ddatrys problemau, yn enwedig y rhai sy’n cynnwys perthnasoedd gweithio.

Gallai problemau yn gysylltiedig â gwaith godi o bryd i’w gilydd ac efallai y gellir eu datrys trwy ddull mwy strwythuredig yn unig. Mae’r polisi hwn yn darparu’r mecanwaith ar gyfer ymdrin â materion o’r fath yn gyflym, yn gyson ac yn deg.

Yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg Estyn, gall staff wneud achwyniad yn Gymraeg neu yn Saesneg. Yn yr un modd, os yw aelod o staff yn destun achwyniad, gallai ymateb i’r achwyniad yn ei ddewis iaith.