Polisi Estyn ar weithio ar eich pen eich hun

Crynodeb

Mae gan Estyn gyfrifoldeb i sicrhau, cyn belled ag sy’n rhesymol bosibl, bod trefniadau gweithio ar gyfer yr holl staff yn ddiogel.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith diogel lle mae:

  • risgiau’n cael eu hasesu a’u rheoli;
  • offer yn cael ei ddarparu i staff i’w helpu i weithio’n ddiogel ac effeithiol; ac
  • mae staff yn derbyn digon o gyfarwyddyd, hyfforddiant a goruchwyliaeth i’w galluogi i weithio mor ddiogel ag y gallant.

Mae gan staff gyfrifoldeb personol i:

  • sicrhau nad ydynt yn rhoi eu hunain neu eraill a effeithir gan eu gweithredoedd mewn perygl afresymol wrth gyflawni eu dyletswyddau; a
  • chydweithio â’r cyflogwr o ran diogelu iechyd a diogelwch. Mae hyn yn cynnwys mynychu hyfforddiant priodol, gwisgo a defnyddio offer amddiffynnol a ddarperir, adrodd ar ddamweiniau, digwyddiadau a pheryglon a methiannau iechyd a diogelwch, cyflawni asesiadau risg a cheisio cyngor ac arweiniad yn ôl yr angen.