Polisi Diswyddo Estyn

Crynodeb

Fel y datganwyd yn ein cynllun strategol ac mewn dogfennau eraill, mae Estyn yn dymuno cael ei ystyried yn gyflogwr o ddewis. Mae Estyn yn gwerthfawrogi pob un o’i weithwyr ac mae’n blaengynllunio’n ofalus er mwyn sicrhau sicrwydd cyflogaeth i bob un o’n cyflogeion, cyn belled ag y bo modd.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn a’r sector cyhoeddus yn gyffredinol yn debygol o fynd drwy gyfnod o newid aruthrol yn y dyfodol agos iawn. Mae’r hinsawdd ariannol bresennol yn awgrymu’n gryf y bydd cyfyngiadau cyllidebol difrifol yn y sector cyhoeddus a phwysau cynyddol cyson i gyflawni mesurau effeithlonrwydd a lleihau costau. Nid yw Estyn yn gallu osgoi’r pwysau hyn, ac mae’n cydnabod bod setliadau cyllideb yn y dyfodol yn debygol o effeithio ar ein rhaglen waith ac y bydd yn effeithio ar ein gofynion gweithredol a’n hanghenion staffio yn y dyfodol.

Yn y cyd-destun hwn, mae Estyn yn parhau’n ymroddedig i wneud pob ymdrech i osgoi diswyddiadau gorfodol, lle bynnag y bo modd. Pe bai amgylchiadau’n mynnu nad oes modd osgoi diswyddiadau, fodd bynnag, mae Estyn yn cydnabod budd ymgynghori’n gynnar ag undebau llafur, ac yn cydnabod hefyd ei rwymedigaethau statudol o ran ymgynghori. Gan gofio hyn, rydym wedi datblygu’r polisi hwn i helpu staff gael gwybodaeth lawn am y modd y byddwn yn mynd ati i ymdrin ag unrhyw ostyngiad angenrheidiol yn y lefelau staffio. Mae’r papur hwn yn amlinellu’r dull a gytunwyd gyda’r undebau llafur.