Polisi a chanllawiau ar gyfer rheoli risg

Crynodeb

Bob dydd, byddwn yn rheoli risg heb ddisgrifio hyn fel ‘rheoli risg’. Byddwn yn ystyried yr hyn a allai fynd o le ac yn cymryd camau i leihau’r effaith os bydd pethau yn mynd o le. Fodd bynnag, ni all Estyn ddibynnu ar brosesau anffurfiol yn unig. Hefyd, fel corff cyhoeddus, rhaid i ni ddarparu sicrwydd i Swyddog Cyfrifyddu Estyn, archwilwyr, y Pwyllgor Archwilio a rhanddeiliaid ein bod yn rheoli risg yn briodol. Mae angen i ni nodi risgiau allweddol a chamau lliniaru yn ffurfiol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r polisi rheoli risg hwn yn rhan o drefniadau rheoli mewnol a llywodraethu corfforaethol Estyn ac mae’n darparu fframwaith ar gyfer nodi, asesu a rheoli risgiau a chyfleoedd posibl. Mae’n rhoi’r arweiniad i weithwyr ar bob lefel yn Estyn wneud penderfyniadau rheoli gwybodus.

Mae gweithrediadau a phrosiectau busnes yn anochel yn agored i ansicrwydd yn deillio o sawl ffynhonnell (Amgylchiadau, Gweithredoedd, Sefyllfaoedd a Digwyddiadau). Gall yr ansicrwydd hwn ddod o’r tu mewn i sefydliad (mewnol) neu o ffynhonnell allanol. Gall ansicrwydd fod yn niweidiol i gyflawni amcanion sefydliad.

Yn y ffyrdd uchod, mae Estyn yn debyg i unrhyw sefydliad arall. Wrth geisio cyflawni ein nodau allweddol byddwn yn wynebu bygythiadau a chyfleoedd. At ei gilydd, bydd arfarnu a rheoli risgiau yn effeithiol yn sicrhau nad yw cyfleoedd yn cael eu colli a bod llai o amser rheoli yn cael ei dreulio yn ymateb i broblemau brys. Dylai hyn gynyddu ein gallu i fodloni ein hamcanion yn effeithlon.