Polisi ac Arweiniad Estyn ar gyfer Rheoli Straen a Lles yn y Gweithle

Crynodeb

Mae Estyn yn gwerthfawrogi pob un o’n cyflogeion a’r cyfraniad a wnânt at ein gwaith. Rydym yn sylweddoli y gall straen a symptomau sy’n gysylltiedig â straen atal pobl rhag perfformio hyd eithaf eu gallu ac y gall effeithio ar eu hiechyd a’u lles cyffredinol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Nod Estyn yw:

  • darparu amgylchedd gwaith iach lle caiff straen yn y gweithle ei nodi a’i osgoi, lle bo modd;
  • darparu diwylliant agored a chefnogol sy’n hyrwyddo lles personol, lle caiff y rhai sydd wedi’u heffeithio gan straen eu hannog i drafod problemau ac atebion posibl yn adeiladol a lle mae rheolwyr a staff yn gweithio gyda’i gilydd i nodi ac atal straen yn y gweithle;
  • ystyried effaith bosibl newidiadau sefydliadol ar les personol fel ailgynllunio rolau, newid yr amgylchedd gwaith;
  • gweithio’n agos gyda rheolwyr, staff ac undebau llafur i hyrwyddo lles a lleihau straen yn y gweithle; a
  • sicrhau bod adnoddau digonol yn cael eu darparu i gefnogi’r polisi a hyrwyddo lles staff. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant a defnyddio gwasanaethau cymorth allanol (e.e. cwnsela ac iechyd galwedigaethol) fel y bo’n briodol.

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i holl gyflogeion parhaol Estyn, a staff wedi’u secondio a staff dros dro, beth bynnag fo’u hoedran, eu rhyw, eu hunaniaeth ryw, eu hanabledd, eu hil, eu tarddiad ethnig neu genedlaethol, eu crefydd neu’u cred, eu tueddfryd rhywiol neu’u statws priodasol, eu cyfrifoldebau am ddibynyddion, eu patrymau gweithio (fel yr angen, neu’r awydd, i weithio oriau rhan-amser) neu ystyriaethau amherthnasol eraill. Nid yw’n ffurfio rhan o’r contract cyflogaeth.