Polisi ac amserlen cadw cofnodion

Crynodeb

O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae’n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus gynnal amserlen gadw yn rhestru’r gyfres o gofnodion y mae’r awdurdod yn ei chreu yn sgil ei fusnes. Mae’r amserlen gadw yn nodi hyd y cyfnod y mae angen cadw’r cofnod a’r camau y dylid eu cymryd pan na ellir gwneud rhagor o ddefnydd ohono.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r amserlen gadw hon yn cynnwys cyfnodau cadw ar gyfer y gwahanol gofnodion sy’n cael eu creu a’u cynnal gan Estyn wrth iddo gyflawni’i fusnes. Mae’r amserlen hon yn cyfeirio at gofnodion papur sy’n cael eu cadw o fewn y system ffeilio gofrestredig a’u ffeil electronig gyfatebol.

Caiff rhai cyfnodau cadw eu rheoli gan statud. Canllawiau yn dilyn arfer orau yw’r rhai eraill. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y cyfnodau cadw hyn yn cydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.