Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Crynodeb

Ein nod cydraddoldeb strategol yw parhau i brif ffrydio cydraddoldeb a hawliau dynol ym mhob agwedd ar ein gwaith trwy nodi’r camau allweddol y mae angen i ni eu cymryd ar draws yr holl swyddogaethau, polisïau ac arferion perthnasol.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn yn gweithredu ar y sail bod gan bawb hawliau cyfartal ac y dylid eu trin felly, ni waeth beth yw eu nodweddion penodol. Hwn yw’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyntaf a luniwyd gan Estyn. Yn y gorffennol, rydym wedi ymdrin â chydraddoldeb fesul elfen, gyda chynlluniau ar wahân ar gyfer Anabledd, Rhywedd a Hil, a pholisi ar Gyfle Cyfartal.

Mae ein dull newydd yn cynnwys yr holl nodweddion gwarcholedig sydd wedi'u synnwys yn Neddf Cydraddoldeb 2010:

  • oedran;
  • anabledd;
  • ailbennu rhywedd;
  • priodas a phartneriaeth sifil;
  • beichiogrwydd a mamolaeth;
  • hil (yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd);
  • crefydd neu gred (neu ddiffyg cred); a
  • rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn cydnabod y gall gwahaniaethu ddigwydd o ganlyniad i gyfuniad o ffactorau, a dylai’r cynllun hwn helpu i sicrhau ein bod yn parhau â’r dull a ddefnyddiwyd gennym o dan ein cynlluniau ar wahân gynt ac ystyried yr holl nodweddion a ddiogelir gyda’i gilydd mewn un cynllun o hyn ymlaen.