Chwythu’r chwiban a chodi pryder

Crynodeb

Mae Estyn yn annog cyflogeion i adrodd am unrhyw amheuaeth o gamwedd cyn gynted ag y bo modd a chyn gynted â bod gennych amheuaeth resymol. Os byddwch yn adrodd am bryder dilys, hyd yn oed os bydd yn gamgymeriad yn y pen draw, rydych yn gwneud eich dyletswydd fel gwas sifil, ac ni fyddwch yn agored i unrhyw niwed arall. I’r gwrthwyneb – os byddwch yn methu yn eich dyletswydd i adrodd am amheuaeth o gamwedd, gallai’r methiant hwnnw ei hun arwain at gamau disgyblu.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn wedi ymrwymo i sicrhau safonau ymddygiad uchel ym mhopeth y mae’n ei wneud. Mae hyn yn golygu nid yn unig o ran yr hyn yr ydym yn ei wneud, ond hefyd y ffordd yr ydym yn ei wneud. Disgwylir i ni weithio gydag uniondeb, gonestrwydd a gwrthrychedd, a bod yn gwbl ddiduedd ac yn gwbl foesegol. Ar gyfer yr holl weision sifil, caiff y safonau hyn eu hatgyfnerthu gan God y Gwasanaeth Sifil. Fodd bynnag, gall camweddau ddigwydd. Mae’n bwysig bod cyflogeion yn gwybod beth i’w wneud os byddant, wrth wneud eu gwaith, yn gweld rhywbeth sydd yn eu barn nhw yn sylfaenol anghywir, yn anghyfreithlon neu’n peryglu pobl eraill yn Estyn neu’r cyhoedd. Bydd y Polisi, y Gweithdrefnau, y Canllawiau a’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn arwain cyflogeion trwy’r broses codi pryder, y cyfeirir ato weithiau fel ‘chwythu’r chwiban’.