Canllaw Cyflogaeth Staff

Crynodeb

Mae Canllaw Cyflogaeth Staff Estyn (y “Canllaw”) yn amlinellu’n fras y rheolau cyflogaeth sy’n gymwys i’r holl staff parhaol a chyfnod penodol sy’n gweithio yn Estyn. Pan fydd gwahaniaethau rhwng y rheolau ar gyfer Uwch Weision Sifil (UWS), mae’r rhain wedi’u nodi’n glir. Dylid darllen y Canllaw hwn ar y cyd â’ch llythyr penodi, y datganiad o fanylion a roddwyd i chi pan gawsoch eich penodi, unrhyw ddiwygiadau dilynol i’r manylion hynny; ac unrhyw bolisïau a gweithdrefnau sydd wedi’u cyhoeddi ar SharePoint.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r Canllaw hefyd yn amlinellu’r ymddygiad a ddisgwylir gan holl gyflogeion Estyn er mwyn cynorthwyo i gyflawni’r dyletswyddau, y rhwymedigaethau a’r cyfrifoldebau sydd gan bob un ohonoch yn eich rolau unigol yn y Gwasanaeth Sifil. Mae Llawlyfr Staff Estyn yn nodi ein Cenhadaeth, ein Gweledigaeth a’n Gwerthoedd a dylid ei ddarllen ar y cyd â’r Canllaw hwn. Mae’r Llawlyfr Staff yn cynnwys gwybodaeth am allbynnau allweddol, egwyddorion gweithio a diwylliant, strwythur, nodweddion a meysydd cyfrifoldeb allweddol Estyn.

Mae Estyn yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r canllaw ar unrhyw adeg pan wneir newidiadau i God Rheoli’r Gwasanaeth Sifil ac i adlewyrchu newidiadau i bolisïau a gweithdrefnau Estyn. Bydd unrhyw ddiwygiadau neu amrywiadau i’r Canllaw yn cael eu cyfleu wrth staff. Mae rhagor o wybodaeth am y polisïau a’r gweithdrefnau sy’n ychwanegu at y Canllaw ac yn ei roi mewn grym i’w gweld yn yr adran Adnoddau Dynol ar SharePoint.