Arweiniad Ysgrifennu Estyn

Crynodeb

Ein nod yw llunio dogfennau sy’n glir, cywir ac mewn Cymraeg a/neu Saesneg dealladwy. Mae’n hanfodol bod cynulleidfa mor eang â phosibl yn medru darllen a deall ein cyhoeddiadau. Bydd arddull gliriach ar gyfer ysgrifennu adroddiadau yn helpu i gyflawni hyn.

Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r arweiniad hwn yn anelu at helpu ysgrifenwyr a golygyddion i ddefnyddio arddull glir wrth ysgrifennu. Hefyd bydd yn helpu i sicrhau bod holl gyhoeddiadau Estyn yn dilyn patrwm a ffurf debyg.

Mae'r arweiniad yn canolbwyntio'n bennaf ar yr agweddau hynny o arddull, geirfa a gramadeg sy'n peri trafferth i ysgrifenwyr a golygyddion. Bydd angen i yngrifennwyr a golygyddion ddefnyddio eu crebwyll eu hunain lle nad oes arweiniad penodol ar gael yn y ddogfen hon. Yn yr achosion hynny, dylent ystyried y nod cyffredinol o ysgrifennu dogfennau clir a syml ar gyfer darllenydd sydd â diddordeb ond nad yw’n arbenigwr mewn addysg neu hyfforddiant.

Er mwyn bod yn gyson, dylai ysgrifenwyr a golygyddion ddilyn yr arweiniad hwn gymaint ag y gallant.