Adran 1: Cipolygon a materion eraill - Adroddiad Blynyddol 2010-2011