Cydnabod rhagoriaeth mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru

Mae angen gwaith caled, arweinyddiaeth gref ac ymroddiad di-baid i gyflawni rhagoriaeth. Dyna pam rydym yn dathlu a rhannu llwyddiant ysgolion a lleoliadau nas cynhelir a gyflawnodd farn ‘rhagorol’ ym mwyafrif eu barnau arolygu, a’r gwasanaeth addysg awdurdod lleol y barnwyd ei fod yn ‘rhagorol’ am ei arweinyddiaeth a’i reolaeth yn 2017-18.

Darganfyddwch y strategaethau

sy’n sail i’w llwyddiant

Pori trwy astudiaethau achos

Cyflawnodd y darparwyr hyn farn arolygu gyffredinol ‘rhagorol’ ar gyfer eu perfformiad presennol neu eu rhagolygon gwella. Fe wnaeth darparwyr a gafodd eu cynnwys yn arolygiadau peilot ein fframwaith arolygu newydd gyflawni barn ‘rhagorol’ ar gyfer tri maes arolygu neu fwy.

 

Lleoliadau nas cynhelir

 

Meithrinfa Seren Fach Cylch Meithrin yr Eglwys Newydd  Cylch Meithrin Cefneithin Gorslas Belle Vue Day Nursery

Ysgolion cynradd

 

Ysgol Plascrug Ysgol-Y-Wern Ysgol Gymraeg Gwenffrwd Ysgol Gymraeg Brynsierfel
Ysgol Llanfairpwllgwyngyll Ysgol Beca Ysgol Cefn Coch Ysgol Bro Gwydir
Ysgol Gymuned Rhosybol Glan Usk Primary School Craigfelen Primary School Cadoxton Community Primary
Rhydypenau Primary School Ysgol Heulfan Pembrey C.P. School Cwmrhydyceirw Primary School
Ysgol Yr Esgob Gaer Primary School

Ysgolion uwchradd

 

Bishopston Comprehensive School The Bishop Of Llandaff C.I.W. High School Olchfa School

Ysgolion arbennig

 

Ysgol y Gogarth

Ysgolion annibynnol

 

St John’s College Christ College Westbourne School

Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol

 

Cyngor Sir Ddinbych