Cwestiynau cyffredin

A oes ‘rhestr wirio’ o bethau y mae’n rhaid i athrawon eu gwneud i gael gradd dda/rhagorol ar gyfer eu gwersi?

Nac oes, nid oes gan Estyn restr wirio ar gyfer addysgu na methodoleg ddewisol. Ffocws arsylwi gwersi yw effaith strategaethau addysgu ar gynnydd dysgwyr. Darllen mwy >

A oes rhaid i athrawon ddarparu cynllun gwers ysgrifenedig?

Nid yw’n ofynnol i athrawon lunio cynllun gwers i’w roi i’r arolygydd sy’n ymweld â’r wers. Darllen mwy >

A fydd athrawon yn cael barn ar eu gwersi unigol?

Tagiau: Barnau

Na fyddant, ni fydd arolygwyr yn graddio gwersi unigol. Bydd cyfle am ddeialog broffesiynol â’r arolygydd ar ddiwedd y wers. Darllen mwy >

A fydd pob athro/athrawes yn cael ei (h)arsylwi?

Bydd hyn yn dibynnu ar natur a maint y darparwr sy’n cael ei arolygu. Mewn ysgol gynradd fechan, mae’n debygol y caiff pob un o’r athrawon eu harsylwi. Darllen mwy >

Mae gennym blentyn anabl sydd am fynychu’r ysgol gynradd/uwchradd leol â’i ffrindiau. Sut gallwn fod yn siŵr fod cyfleusterau i rai anabl yn yr ysgol?

Dylech drafod cyfleusterau’r ysgol â’r pennaeth. Mae’n debygol bod gan yr ysgol gynllun eisoes os bydd disgyblion ag anableddau penodol am fynychu’r ysgol. Darllen mwy >

Nid wyf am i’m plentyn astudio pwnc penodol. Mae’r ysgol yn gwneud na all gael ei (d)datgymhwyso – a yw hyn yn gywir?

Tagiau: Rhieni

Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw datgymhwyso disgyblion rhag elfennau o’r Cwricwlwm Cenedlaethol os caiff hyn ei wneud trwy ddatganiad o anghenion addysgol arbennig. Darllen mwy >

Nid wyf am i’m plentyn astudio Addysg Grefyddol – a allaf ei dynnu/thynnu allan o’r gwersi hyn?

Tagiau: Rhieni

Gallwch – mae gennych hawl i dynnu eich plentyn o wersi Addysg Grefyddol. Dylech gysylltu â’r pennaeth i wneud y trefniadau angenrheidiol. Darllen mwy >

Sut ydw i’n cofrestru ysgol neu leoliad nas cynhelir?

Tagiau: Nas cynhelir

Nid yw cylch gwaith Estyn yn cynnwys cofrestru ysgolion neu leoliadau nas cynhelir. Darllen mwy >

Rwy’n teimlo bod fy mhlentyn yn cael ei (h)erlid gan athro/athrawes yn yr ysgol – rwy’n poeni o ddifrif, beth ddylwn ei wneud?

Tagiau: Diogelu

Dylech gysylltu â’r ysgol i drafod y mater â’r pennaeth. Dylai fod gan bob ysgol weithdrefn gwyno sy’n amlinellu’r camau y dylai rhieni eu dilyn wrth gwyno. Darllen mwy >

Pages