Cwestiynau cyffredin

A all llywodraethwyr fynychu’r cyfarfod i rieni?

Mae croeso i unrhyw lywodraethwr sydd â phlant yn yr ysgol fynychu’r cyfarfod i rieni. Darllen mwy >

A fydd llywodraethwyr yn cael eu cyfweld yn ystod arolygiad? A all hynny gynnwys athrawon-lywodraethwyr?

Yn ystod arolygiad, bydd arolygwyr yn cyfarfod â hyd at dri chynrychiolydd o gorff llywodraethol yr ysgol. Darllen mwy >

A all y cyfarwyddyd gan yr awdurdod lleol gynnwys adroddiad ysgrifenedig yn ogystal â sesiwn briffio llafar yn ystod wythnos yr arolygiad?

Tagiau: Proses arolygu

Na. Dylai asesiad yr awdurdod lleol o berfformiad yr ysgol (er enghraifft yr adroddiad diweddaraf ar gategoreiddio’r ysgol) fod yn ysgrifenedig ac yn hysbys i’r ysgol. Darllen mwy >

A oes gan Estyn hawl gyfreithiol i graffu ar systemau arfarnu staff a rheoli perfformiad darparwr?

Tagiau: Proses arolygu

Mae angen i’r darparwr ddangos i’r arolygwyr fod ei system rheoli perfformiad yn drylwyr ac yn cyfrannu’n effeithiol at nodi anghenion hyfforddiant a datblygu. Darllen mwy >

Gall yr ysgol gydweithio ag ysgolion/darparwyr eraill yn yr awdurdod lleol i ddatblygu arbenigedd staff. A fydd angen i’r tîm arolygu gysylltu ag unrhyw rai o’r darparwyr hyn?

Tagiau: Proses arolygu

Mae hynny’n annhebygol, oherwydd bydd y tîm arolygu’n canolbwyntio ar effaith y cydweithio hwn yn yr ysgol sy’n cael ei harolygu a dylai hyn fod yn y dystiolaeth sydd ar gael yn yr ysgol ei hun. Darllen mwy >

Pryd dylai’r dogfennau ar gyfer ein hysgol/darparwr gael ei chyflwyno i’r arolygydd cofnodol?

Byddwn yn rhoi gwybod i ddarparwyr 15 diwrnod gwaith cyn arolygiad y bydd arolygwyr yn ymweld â’r ysgol/darparwr. Darllen mwy >

Fel ysgol/darparwr, a fyddwn yn cael gweld sylwebaeth cyn-arolygiad cyn i’r arolygiad ddechrau?

Tagiau: Proses arolygu

Na fyddwch, bydd yr arolygydd cofnodol yn ystyried y deunyddiau cyn-arolygiad a ddarperir gan yr ysgol/darparwr ac yn llunio ychydig gwestiynau sy’n dod i’r amlwg ar gyfer y tîm arolygu. Darllen mwy >

Mae gan ein hysgol ganolfan adnoddau. A fydd yn cael ei chynnwys yn yr arolygiad o ran brif ffrwd yr ysgol?

Mae pob un o’n llawlyfrau arweiniad ar gyfer ysgolion a gynhelir yn cynnwys atodiad ar arolygu adnoddau addysgu ychwanegol mewn ysgolion prif ffrwd. Darllen mwy >

Rwy’n athro mewn ysgol. Rydym ar ganol arolygiad ac mae gennyf rai pryderon. Beth galla’ i ei wneud?

Yn y lle cyntaf, siaradwch â’ch enwebai oherwydd ef/hi sy’n darparu’r cyswllt gorau â’r tîm arolygu. Bydd yr enwebai’n trafod y mater â’r arolygydd cofnodol. Darllen mwy >

Pages