Cwestiynau cyffredin

Fel ysgol/darparwr, a fyddwn yn cael gweld sylwebaeth cyn-arolygiad cyn i’r arolygiad ddechrau?

Tagiau: Proses arolygu

Na fyddwch, bydd yr arolygydd cofnodol yn ystyried y deunyddiau cyn-arolygiad a ddarperir gan yr ysgol/darparwr ac yn llunio ychydig gwestiynau sy’n dod i’r amlwg ar gyfer y tîm arolygu. Darllen mwy >

Mae gan ein hysgol ganolfan adnoddau. A fydd yn cael ei chynnwys yn yr arolygiad o ran brif ffrwd yr ysgol?

Mae pob un o’n llawlyfrau arweiniad ar gyfer ysgolion a gynhelir yn cynnwys atodiad ar arolygu adnoddau addysgu ychwanegol mewn ysgolion prif ffrwd. Darllen mwy >

Rwy’n athro mewn ysgol. Rydym ar ganol arolygiad ac mae gennyf rai pryderon. Beth galla’ i ei wneud?

Yn y lle cyntaf, siaradwch â’ch enwebai oherwydd ef/hi sy’n darparu’r cyswllt gorau â’r tîm arolygu. Bydd yr enwebai’n trafod y mater â’r arolygydd cofnodol. Darllen mwy >

A fydd y tîm arolygu’n cynnwys arolygwyr Cymraeg eu hiaith i farnu medrau cyfathrebu dysgwyr yn Gymraeg?

Bydd. Bydd o leiaf un arolygydd ar bob tîm sydd â medrau digonol yn y Gymraeg i farnu ansawdd medrau Cymraeg disgyblion ar lefel sy’n briodol ar gyfer oedrannau’r disgyblion. Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn ymweld â chynrychiolwyr ysgolion cynradd partner neu’n siarad â nhw i farnu a yw’r trefniadau clwstwr yn cynorthwyo disgyblion i bontio o gyfnod allweddol 2 i gyfnod allweddol 3?

Efallai y bydd arolygwyr yn cysylltu ag ysgolion cynradd partner, ond mae hyn yn annhebygol oherwydd dylai fod digon o dystiolaeth ar gael yn yr ysgol i farnu a yw’r trefniadau pontio’n gwella Darllen mwy >

Ar hyn o bryd, mae trefniadau llanw ar waith oherwydd absenoldeb staff. A gaiff y gwersi/sesiynau hyn eu harsylwi yn ystod yr arolygiad?

Gall arolygwyr arsylwi gwersi/sesiynau sy’n cael eu haddysgu gan athro llanw/athrawes lanw neu drefniadau llanw eraill. Darllen mwy >

A allaf weld nodiadau’r wers a wnaed gan yr arolygydd wrth arsylwi gwers/sesiwn?

Pan fydd arolygwyr yn llenwi ffurflenni tystiolaeth ar gyfer addysgu, gallant gynnwys data personol. Darllen mwy >

A fydd gwaith y staff cymorth yn cael ei asesu?

Tagiau: Arsylwi gwers

Mae’r holl staff yn chwarae rôl yn ystod wythnos yr arolygiad, nid y rhai sy’n cael eu harsylwi neu eu cyfweld yn unig. Darllen mwy >

A all athrawon fynychu’r cyfarfod i rieni?

Mae croeso i unrhyw aelod staff, sy’n rhiant i blentyn yn yr ysgol, fynychu’r cyfarfod i rieni. Darllen mwy >

Beth gall ysgol neu athro/athrawes unigol ei wneud os yw’n credu bod unrhyw un o farnau’r arolygiad yn annheg?

Ni all yr ysgol nac athro/athrawes herio barnau oherwydd eu bod yn anghytuno â nhw yn unig. Darllen mwy >

Pages