Cwestiynau cyffredin

A allaf wrthod gadael arolygydd i mewn i’m hystafell ddosbarth ac a oes gan arolygwyr hawl gyfreithiol i graffu ar y gwerthusiad o’m perfformiad?

O dan y pwerau cyfreithiol a roddir i’r Prif Arolygydd, mae hawl gyfreithiol gan arolygwyr arolygu ysgolion, arsylwi gwersi a chraffu ar dystiolaeth. Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn arsylwi gwersi gan athrawon llanw yn ystod yr arolygiad?

Tagiau: Arsylwi gwers

Gall arolygwyr arsylwi gwersi/sesiynau sy’n cael eu haddysgu gan athro llanw/athrawes lanw neu drefniadau llanw eraill. Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn arfarnu gwaith staff cymorth?

Mae’r holl staff yn chwarae rhan yn ystod wythnos arolygu, nid dim ond y rhai y mae arolygwyr yn eu harsylwi neu yn cyfweld â nhw. Darllen mwy >

Beth gall athro/athrawes neu ysgol ei wneud os yw’n credu bod unrhyw un o farnau’r arolygiad yn annheg neu os oes ganddynt bryderon am y dull o gynnal arolygiad?

Os oes pryder gan athro/athrawes, dylai siarad ag enwebai’r ysgol cyn gynted â phosibl am y mater yn y lle cyntaf, gan mai’r enwebai yw’r cyswllt gorau â’r tîm arolygu. Darllen mwy >

Faint o dystiolaeth o waith disgyblion y bydd arolygwyr eisiau ei gweld?

Bydd arolygwyr eisiau craffu ar sampl o waith disgyblion. Gan amlaf, byddant yn gofyn i weld sampl o waith gan ddisgyblion mewn grwpiau blwyddyn neu bynciau penodol. Darllen mwy >

A yw arolygwyr yn disgwyl gweld llythrennedd, rhifedd a TGCh yn cael eu haddysgu ym mhob gwers?

Pan fydd arolygwyr yn arsylwi gwersi yn ystod arolygiadau, nid oes blychau ticio ganddynt i’w llenwi ar gyfer llythrennedd, rhifedd a TGCh. Darllen mwy >

A oes gan arolygwyr ddulliau dewisol ac a ydynt yn disgwyl i athrawon ddilyn y rhain?

Nid oes gan Estyn restr wirio ar gyfer arferion penodol na methodoleg ddewisol. Mae ffocws sylw arolygwyr ar gynnydd a chyflawniad dysgwyr yn bennaf ac effaith strategaethau addysgu ar y rhain. Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn arsylwi athrawon am y wers gyfan?

Tagiau: Arsylwi gwers

Fel arfer, wrth arolygu gwers, bydd arolygwyr yn aros am gyfnod rhesymol o amser i gasglu’r dystiolaeth sydd ei hangen arnynt. Darllen mwy >

Fel pennaeth, ni allaf fynd i’m Hystafell Arolygu Rithwir na’i gweld.

Ewch i https://vir.estyn.gov.uk, dewiswch ‘ystafell arolygu rithwir’ a mewngofnodwch. Bydd pob un o’r safleoedd y gallwch eu defnyddio yn ymddangos ar ochr chwith y sgrin. Darllen mwy >

Ni allaf fewngofnodi i’r Ystafell Arolygu Rithwir gan ddefnyddio’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair a ddarparwyd.

Rhowch gynnig ar gopïo a gludo eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair i’r meysydd mewngofnodi. Os nad yw’n gweithio o hyd, ffoniwch gydlynydd yr arolygiad. Darllen mwy >

Pages