Cwestiynau cyffredin

A fydd arolygwyr yn arsylwi athrawon am y wers gyfan?

Tagiau: Arsylwi gwers

Fel arfer, wrth arolygu gwers, bydd arolygwyr yn aros am gyfnod rhesymol o amser i gasglu’r dystiolaeth sydd ei hangen arnynt. Darllen mwy >

Fel pennaeth, ni allaf fynd i’m Hystafell Arolygu Rithwir na’i gweld.

Ewch i https://vir.estyn.gov.uk, dewiswch ‘ystafell arolygu rithwir’ a mewngofnodwch. Bydd pob un o’r safleoedd y gallwch eu defnyddio yn ymddangos ar ochr chwith y sgrin. Darllen mwy >

Ni allaf fewngofnodi i’r Ystafell Arolygu Rithwir gan ddefnyddio’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair a ddarparwyd.

Rhowch gynnig ar gopïo a gludo eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair i’r meysydd mewngofnodi. Os nad yw’n gweithio o hyd, ffoniwch gydlynydd yr arolygiad. Darllen mwy >

A all llywodraethwyr fynychu’r cyfarfod i rieni?

Mae croeso i unrhyw lywodraethwr sydd â phlant yn yr ysgol fynychu’r cyfarfod i rieni. Darllen mwy >

A fydd llywodraethwyr yn cael eu cyfweld yn ystod arolygiad? A all hynny gynnwys athrawon-lywodraethwyr?

Yn ystod arolygiad, bydd arolygwyr yn cyfarfod â hyd at dri chynrychiolydd o gorff llywodraethol yr ysgol. Darllen mwy >

A all y cyfarwyddyd gan yr awdurdod lleol gynnwys adroddiad ysgrifenedig yn ogystal â sesiwn briffio llafar yn ystod wythnos yr arolygiad?

Tagiau: Proses arolygu

Na. Dylai asesiad yr awdurdod lleol o berfformiad yr ysgol (er enghraifft yr adroddiad diweddaraf ar gategoreiddio’r ysgol) fod yn ysgrifenedig ac yn hysbys i’r ysgol. Darllen mwy >

A oes gan Estyn hawl gyfreithiol i graffu ar systemau arfarnu staff a rheoli perfformiad darparwr?

Tagiau: Proses arolygu

Mae angen i’r darparwr ddangos i’r arolygwyr fod ei system rheoli perfformiad yn drylwyr ac yn cyfrannu’n effeithiol at nodi anghenion hyfforddiant a datblygu. Darllen mwy >

Gall yr ysgol gydweithio ag ysgolion/darparwyr eraill yn yr awdurdod lleol i ddatblygu arbenigedd staff. A fydd angen i’r tîm arolygu gysylltu ag unrhyw rai o’r darparwyr hyn?

Tagiau: Proses arolygu

Mae hynny’n annhebygol, oherwydd bydd y tîm arolygu’n canolbwyntio ar effaith y cydweithio hwn yn yr ysgol sy’n cael ei harolygu a dylai hyn fod yn y dystiolaeth sydd ar gael yn yr ysgol ei hun. Darllen mwy >

Pryd dylai’r dogfennau ar gyfer ein hysgol gael ei chyflwyno i’r arolygydd cofnodol?

Byddwn yn rhoi gwybod i ddarparwyr 15 diwrnod gwaith cyn arolygiad y bydd arolygwyr yn ymweld â’r ysgol. Darllen mwy >

Pages